Bestuurlijke hoofdlijnen

# Kendoe – Bouwen aan een sterkere stad

Steden hebben de toekomst. Steeds meer mensen wonen en werken in steden. En we gaan op een nieuwe, andere manier ons geld verdienen; de nieuwe economie is een feit. Rotterdam bereidt zich voor op de toekomst om een sterke stad te zijn en te blijven. Een sterke, toekomstbestendige economie is daarbij een belangrijke voorwaarde. In oktober 2016 is de Roadmap Next Economy voltooid. Deze visie, inclusief uitvoeringsprogramma, is gericht op de transitie naar nieuwe kansrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en data, innovatie, hernieuwbare energie, duurzaamheid, logistiek en circulaire economie. Roadmap Next Economy krijgt dan ook een vertaling naar een concrete Rotterdamse aanpak.

We faciliteren en stimuleren sectoren en bedrijven die passen in de nieuwe economie. In 2016 opende de Life Sciences & Health Hub, gevestigd in de Science Tower. Hier ontmoeten startups, kennisinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en klanten elkaar om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Cambridge Innovation Center (CIC) opende een Rotterdamse vestging in het Groot Handelsgebouw, als de centrale plek voor innovatieve bedrijven en startups. De haven blijft cruciaal voor Rotterdam, ook in de nieuwe economie. Om de haven goed te beschermen zijn in 2016 een campagne en een Port Cyber Resilience Officer gestart met als doel de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te verhogen.

Om de strategische ligging van Rotterdam optimaal te blijven benutten, is goede bereikbaarheid een must. Onder regie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn nieuwe stappen gezet in de aanleg van de A16. Ook is de aanleg van de Blankenburgverbinding in voorbereiding. In Rotterdam is het voorwerk begonnen voor de in de zomer 2017 te starten renovatie en restauratie van de Maastunnel. Bij een nieuwe economie hoort natuurlijk schoon vervoer. In 2016 is in Rotterdam de milieuzone van kracht geworden, zijn er extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd en is het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer fors gestimuleerd. Met succes: in 2016 zijn er substantieel meer bewoners en bezoekers op de fiets, met tram, metro of bus naar de binnenstad gereisd.

Volop kansen voor Rotterdam

Rotterdammers bereiden zich voor op de arbeidsmarkt van morgen. Daarom is net als voorgaande jaren fors ingezet op kwaliteitsverbetering van het Rotterdamse onderwijs. Dat loont: de onderwijsresultaten van basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Rotterdam stijgen, op alle niveaus worden leerlingen beter in taal en rekenen. De eindtoetsscores komen steeds dichter bij het landelijk gemiddelde. In Rotterdam willen we de beste leraren voor de klas. Daarom hebben we in 2016 de Rotterdamse Leraren C.A.O. ingevoerd. Deze Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs omvatten allerlei mogelijkheden voor leraren om zichzelf verder te ontwikkelen en maatregelen die Rotterdam aantrekkelijk maken om hier voor de klas te staan. Ook staan er steeds minder onbevoegde docenten voor de klas.

De woningmarkt trekt aan en Rotterdam staat er goed op. Daar moeten we van profiteren: iedereen die in de stad woont of wil komen wonen, moet een passende woning en wijk kunnen vinden. Dat is de kern van onze Woonvisie, die in 2016 is vastgesteld. Afgelopen jaar is gestart met de bouw van 1.573 nieuwe woningen. Al met al bracht dit een stijging van 13% nieuwbouw. Maar dit is nog niet voldoende; voor 2017 ligt onze bouwambitie hoger. Ondernemend als Rotterdam is, zoeken we naar innovatieve oplossingen: met marktpartijen bouwen we lege kantoren om tot woningen, er zijn plannen voor speciale gezinsappartementen en de kavels voor natuurwonen -op het voormalige terrein van hockeyclub Leonidas- zijn razendsnel verkocht. Ook bestaande woningen willen we in goede conditie houden. Op Rotterdam Zuid is gestart met de verbetering van het onderhoud van tweeduizend woningen van particuliere eigenaren, als onderdeel van het NPRZ.

In 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd om van de Coolsingel weer een stadsboulevard met allure te maken, met meer groen en meer ruimte voor de fiets. Afgelopen jaar is natuurlijk ook weer geïnvesteerd in een bruisende binnenstad met grote en kleine culturele events en sportevenementen. Bij een wereldstad, hoort een rijk en inspirerend cultureel aanbod. Eind 2016 is het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld en zijn meerjarige subsidies verleend aan 86 culturele organisaties, waarvan achttien nieuwkomers.

Ook internationaal staat Rotterdam er steeds beter op: in 2016 vestigden 79 buitenlandse bedrijven zich in Rotterdam, een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Rotterdam, door Lonely Planet uitgeroepen tot ‘Best in Travel City 2016’, trok vorig jaar ruim een miljoen hotelgasten. Ook de attracties en de musea profiteerden: met ruim 3,5 miljoen bezoeken boekten zij een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor.

Rotterdam is én én

Rotterdam is én een sterke stad én een kwetsbare stad. Het aantal Rotterdammers in de bijstand moet zoveel mogelijk omlaag: werk is het sleutelwoord. In 2016 kwamen 4.035 bijstandsgerechtigden weer aan het werk. Over de gehele collegeperiode tot en met 2016 zijn er in totaal 10.822 werkzoekenden uitgestroomd.

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters daalde in 2016 verder. In vergelijking met 2011 gaat een derde minder leerlingen zonder diploma van school. Eind 2015 is de taskforce thuiszitters opgericht om het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten te verminderen. Het oplossingspercentage van deze taskforce is in 2016 gestegen van 80% naar 84%.

Ook zijn de voorschoolse voorzieningen geharmoniseerd. Hiermee zijn al deze voorzieningen voor jonge kinderen gelijk en van hoge kwaliteit, en sluiten zij beter aan op het basisonderwijs. Zo nemen we kansenongelijkheid weg en worden alle peuters en kleuters beter op de toekomst voorbereid.
Rotterdam is veiliger en zo ervaren bewoners en bezoekers dat ook. Het aantal straatroven, overvallen en woninginbraken is door volharding van de aanpak in 2016 gedaald. Een speciaal nazorgteam heeft honderd slachtoffers van deze misdrijven bezocht. Samen met partners – onder meer het openbaar ministerie, de politie en de belastingdienst - zijn we gestart met de aanpak van ondermijnende activiteiten in Rotterdam Zuid en de Spaanse Polder.

Daarnaast investeren we in veiligheid in het ‘dagelijks leven’. Dat doen we onder meer door extra inzet van surveillanten in het openbaar vervoer, en door uitbreiding van het aantal jeugdhandhavers om overlast tegen te gaan en Rotterdamse ouders steviger aan te spreken op overlast die hun kinderen veroorzaken.

Een schone, nette stad, draagt bij aan positieve en veilige beleving van de stad. Het schoonniveau voldoet in alle wijken aan de norm die we in het collegeprogramma tot doel hebben gesteld. Afval na een marktdag, afval dat gedumpt is of naast de containers is geplaatst, ruimen we snel op. Een schone stad, daar zorgen wij niet alleen voor: op Keep it Clean Day hebben ruim tienduizend Rotterdammers, onder wie veel scholieren, de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil op te ruimen.

Het college heeft structureel 4,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het projectmatig onderhoud van wegen en 3,6 miljoen euro voor de instandhouding van bomen en groen, speelvoorzieningen en openbare verlichting.

Beleid voor nu en straks

Ook oudere Rotterdammers zijn op hun toekomst voorbereid: samen zorgen we ervoor dat ze zo lang mogelijk prettig, gezond, veilig en met behoud van eigen regie thuis kunnen wonen. In zeven gebieden zijn zogenaamde Langer Thuis-arrangementen gestart: samenwerkende partners zorgen voor een wijkbus, wijkbedrijf, een verhuismarinier, ontmoetingsplekken of wat de ouderen in dat betreffende gebied maar helpt bij het zelfstandig blijven wonen in hun eigen wijk. In elk gebied zijn met dit doel ook preventiebijeenkomsten gehouden en worden weerbaarheidstrainingen aangeboden.

In Rotterdam kijken we naar elkaar om. In 2016 heeft een campagne Rotterdammers gevraagd bij te dragen aan vermindering van eenzaamheid. In wijken waar de meeste eenzaamheid is, zijn alle zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder benaderd voor een huisbezoeken door een vrijwilliger. Alle wijkteams en hun partners zijn aangesloten bij digitale signaleringssysteem voor isolement, om zorgwekkende situaties te melden. Rotterdammers kunnen sinds september 2016 dag en nacht met hun vragen en zorgen terecht bij het Advies- en meldpunt ‘Mensen met verward gedrag’. Sinds de start is het meldpunt 124 keer benaderd.

Sinds 2015 kunnen Rotterdammers voor zorg & (jeugd)hulp dichtbij huis terecht, in de eigen wijk. Rotterdammers weten de VraagWijzer en daarmee het Wijkteam in hun buurt steeds beter te vinden. Per maand kloppen gemiddeld 2.100 Rotterdammers aan voor zorg of jeugdhulp. De cliënten beoordelen de zorg gemiddeld met het rapportcijfer 7,8.

Een sterke stad is in conditie. In 2016 heeft de gemeenteraad de Sportnota 2017+ vastgesteld. Uitvoering van de nota moet ervoor zorgen dat nog meer Rotterdammers gaan sporten. De uitvoerende taken voor sportvoorzieningen en sportprogrammering worden daarom per 1 januari 2018 verzelfstandigd in een sportbedrijf. En sport zet Rotterdam goed op de kaart. In 2016 waren er weer allerlei topsportevenementen, zoals de Wielerzesdaagse, het ABN Amro World Tennis Tournament en de Rotterdam Marathon. Het college heeft in 2016 besloten om voor de jaren 2017 tot en met 2020 22 miljoen euro extra uit te trekken voor sportvoorzieningen. Hierdoor komen er meer en betere sportvoorzieningen in Rotterdam.

Rotterdam is samenwerken

Samenwerken maakt sterk: wij luisteren naar de stad. Rotterdammers, ondernemers, organisaties krijgen meer te zeggen. De gebiedscommissies spelen hierin een belangrijke rol. In 2016 hebben zij volop werkgroepen, bewonersenquêtes, burgerpanels, bijeenkomsten en evenementen georganiseerd om bewoners, verenigingen en bedrijven te betrekken bij de uitvoering van beleid. Op 24 november 2016 is het evaluatieonderzoek ‘Een kwestie van kiezen’ overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het onderzoek evalueert het functioneren van de gebiedscommissies.

Ruim zestig BuurtBestuurt-comités en 32 buurtpreventieteams, bestaande uit Rotterdammers, zetten zich in voor schone, hele en veilige wijken. In 2016 is de Burgerjury in 2016 twee maal bijeen gekomen, is geëxperimenteerd met Right to Challenge en was het voor CityLab010 - met 150 ingediende plannen - een succesjaar. Op 30 november 2016 heeft er een raadgevend referendum plaatsgevonden over de woonvisie 2030. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het Gesprek met de Stad, waarbij gemeenteraad en college tienduizend Rotterdammers vragen hoe zij de stad over twintig jaar voor zich zien.

Onze gemeentelijke dienstverlening gaat met haar tijd mee. In IJsselmonde is het eerste servicecentrum XL geopend, met alle gemeentelijke dienstverlening overzichtelijk en toegankelijk op één locatie. Onze dienstverlening is vaker op locatie én op maat, zoals in het geboorteloket of in verzorgingshuizen. Alle inwoners van de gemeente Rotterdam kunnen hun aangevraagd paspoort of identiteitskaart laten thuisbezorgen.

Ook in onze organisatie hebben we een grote slag gemaakt. Met ingang van 2016 zijn het cluster Bestuurs- en Concern Ondersteuning en de directie Middelen & Control van start gegaan. Daarmee is de helft van de besparingen in het kader van #kendoe opgebracht. Ondanks deze besparingen hebben we onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven op peil weten te houden.

Een sterke stad is financieel gezond. We zijn 2016 geëindigd met een positief rekeningresultaat. Aangezien we nog verschillende verplichtingen verwachten, rekenen we ons niet rijk. We zorgen dat onze financiën op orde zijn om verantwoord aan een sterke stad te blijven werken.