Ontwikkelingen

Participatie gebiedscommissies

Het bevorderen van participatie en communicatie met de inwoners is een kerntaak van de gebiedscommissies. Participatie is wat de gebieden doen, zowel de gebiedscommissie als de gebiedsorganisatie, elk in hun eigen rol. In 2016 lag de nadruk op participatiebevordering en het betrekken van inwoners, verenigingen en bedrijven bij de uitvoering van het reeds in gang gezette beleid. Onder het product gebiedscommissies staat een uitgebreide toelichting op de participatie- en communicatie activiteiten in 2016.

Referendum woonvisie

Op woensdag 30 november 2016 heeft er een raadgevend referendum plaatsgevonden over de woonvisie 2030. Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld.

Evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam

Op 24 november 2016 is het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kiezen’ overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad. In dit evaluatieonderzoek is gekeken naar het functioneren van de gebiedscommissies in hun bredere maatschappelijke en bestuurlijke context. Met dit onderzoek is een beeld ontstaan van de huidige staat van het bestuurlijke systeem en de lokale democratie in Rotterdam.

Invoering nieuw zaaksysteem

In 2016 heeft Rotterdam zich aangesloten bij Dimpact om zo de invoering van een nieuw concernbreed zaaksysteem mogelijk te maken. In 2016 is gewerkt aan zowel de voorbereiding van het nieuwe systeem als een aangepaste werkwijze. In 2017 zullen de eerste onderdelen, zoals bijvoorbeeld publieksreacties, in gebruik genomen worden.

Digitalisering burgerlijke stand en centralisatie BRP

De gemeente volgt nauwgezet de ontwikkelingen rond de digitalisering van de burgerlijke stand en treft voorbereidingen voor verdere digitalisering. Daarnaast staat landelijk de centralisatie van de BRP op stapel. Deze centralisatie maakt het voor burgers mogelijk actuele persoonsgegevens elk moment van de dag, 24/7, beschikbaar te hebben en de gemeente is in staat plaats onafhankelijke dienstverlening te bieden. Het verstrekken van de persoonsgegevens wordt hiermee eenvoudiger en goedkoper.

Ondersteuning verkiezingsproces

De gemeente volgt van nabij de landelijke ontwikkelingen en beeldvorming rond ondersteuning van het verkiezingsproces, in het bijzonder het telproces, en levert hier een actieve bijdrage aan. Rotterdam blijft hierin streven naar innovatieve oplossingen zoals eerder is gedaan met de ontwikkeling van de Stembureau App.

Ontwikkelingen organisatie

Januari 2016 is het nieuwe cluster Bestuurs en Concernondersteuning ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Bestuursdienst en de Rotterdamse Serviceorganisatie. Dit om de efficiencyslag en de doelmatigheid van het ambtelijk apparaat te verhogen. Ook is de nieuwe Middelen & Control organisatie gevormd en onafhankelijk gepositioneerd binnen het concern. Meer informatie over de ontwikkelingen vindt u in het onderdeel Bedrijfsvoering.