Aanbiedingsbrief

Voor u liggen de jaarstukken 2016 van de gemeente Rotterdam. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2016. Net zo belangrijk vind ik dat deze jaarstukken de Rotterdammers inzicht geven in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De vraag is: hoe geef je dat inzicht op een goede manier? Dit jaar maken we hierin een nieuwe stap door de jaarstukken online te publiceren en niet meer in boekvorm. Ik hoop dat u daarmee makkelijker inzicht krijgt in de veelheid van feiten en cijfers.

Kijkend naar die cijfers constateer ik tot mijn genoegen dat het verschil tussen inkomsten en uitgaven positief is. Nu is het niet zo dat het college dit geld in de gemeentelijke spaarpot kan stoppen. Een deel gaat op aan verplichtingen die de gemeente in 2016 is aangegaan voor bijvoorbeeld de renovatie van de Maastunnel en noodzakelijk onderhoud aan verschillende gemeentelijke gebouwen. Het resterende deel zal in 2017 worden ingezet. Dat geld hebben we hard nodig voor de stad.

Voor mij als wethouder financiën is het interessant te kijken naar de oorzaken van het positieve resultaat. Ik zie bijvoorbeeld dat er meer opbrengsten zijn gehaald uit grondexploitaties, wat mede een gevolg is van de beter draaiende economie. In sommige gevallen kreeg de gemeente als aandeelhouder van bijvoorbeeld het energiebedrijf Eneco en de luchthaven meer dividend dan begroot. Ook gaf de gemeente voor sommige doelen minder geld uit dan vooraf was begroot. Positief vind ik verder de ontwikkeling dat steeds meer bewoners hun afvalstoffenheffing op tijd betalen. En soms zijn we gewoon strenger geweest, bijvoorbeeld door minder subsidie toe te kennen aan instellingen die de vooraf afgesproken prestaties niet hebben geleverd.

Niet alles was overigens rozengeur en maneschijn. Er zijn ook tegenvallers en daarmee moet het college voor 2017 en volgende jaren terdege rekening houden. Zo krijgt de gemeente Rotterdam niet genoeg geld van het Rijk om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Het verschil moeten we zelf bijpassen. Natuurlijk spant de gemeente zich in om de uitkeringslasten te beperken door meer mensen aan een baan te helpen en door de regels streng te handhaven. Maar de tekorten blijven groot, zeker ook doordat het Rijk van plan is het geld anders over de gemeenten te verdelen. Dat pakt voor de grote steden en Rotterdam in het bijzonder ongunstig uit.

Het is dus een opgave om er met elkaar voor te zorgen dat Rotterdam voor de komende jaren voldoende geld beschikbaar heeft om onze doelen en ambities waar te maken en onze stad nog beter en mooier te maken. Dat is geen gemakkelijke opgave en lukt alleen als we efficiënt werken en steeds kritisch naar onszelf kijken. Alleen zo houden we onze financiën op orde en kunnen we blijven investeren om onze stad sterker te maken. Een stad waar het goed leven is voor iedere Rotterdammer, dát blijft immers onze hoogste ambitie!


Adriaan Visser
Wethouder Financiën