Ontwikkeling van vermogenspositie

Hier volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de gemeentelijke vermogenspositie. Dit gebeurt aan de hand van de vaste passiva, (het eigen vermogen) en de langlopende passiva inclusief voorzieningen, langlopende schulden en gepassiveerde afkoopsommen.