Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bestuur en dienstverlening

1.337

-6.388

0

-5.051

Accountantskosten

-145

-145

Budget Gebiedscommissies

-541

-541

Dividend multidiensten

2.000

2.000

Groei juridische capaciteit Bestuur en Dienstverlening

23

23

Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding

340

340

Toevoeging aan pensioenvoorziening

-5.000

-5.000

Referendum Woonvisie

-1.500

-1.500

Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+

91

91

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

-419

-419

Accountantskosten

-200

-200

Verwachte onderbesteding

100

100

Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+

200

200

Openbare orde en veiligheid

25

490

0

515

Groei juridische capaciteit Openbare Orde en Veiligheid

25

25

ICT

350

350

Bestuurlijke boetes

140

140

Verkeer en vervoer

26.514

1.100

2.075

29.689

Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking HvH

-411

-411

Bestuursopdracht Parkeren

26.912

26.912

Groei juridische capaciteit Verkeer en Vervoer

13

13

Onderhoud Toezicht en Handhaving

700

700

Omzet/baten Parkeren

400

1.000

1.400

Parkeren vrijval energie

1.075

1.075

Economische zaken

1.641

0

0

1.641

Eindafrekening Economische Kansenzones II

1.751

1.751

Evenementenfonds

-110

-110

Onderwijs

14

0

0

14

Vrijval reserves

14

14

Cultuur, sport en recreatie

-3.121

-594

0

-3.715

Bibliotheek Hart van Zuid

-2.500

-2.500

Evenementenfonds

-440

-1.094

-1.534

Motie Verveen (extra middelen Cultuur)

-500

-500

Vrijval bestemmingsreserves

319

319

Kasschuif Cultuurplan

500

500

Volksgezondheid en zorg

1.380

0

0

1.380

Vrijval bestemmingsreserves

1.273

1.273

Bed, Bad, Brood

107

107

Werk en inkomen

7.401

-6.845

4.132

4.688

BUIG

5.308

5.308

BUIG - toevoeging reserve

-2.903

-2.903

Programma Innovatie e.a.

2.779

2.779

Re-integratie

1.000

1.000

Taaleis

1.217

1.217

Herijking BUIG en reserve WWB

-6.845

-6.845

Ramingbijstelling diversen

4.132

4.132

Maatschappelijke ondersteuning

-4.095

0

0

-4.095

Bewindvoering (onderdeel bijzondere bijstand)

-5.122

-5.122

Extra baten ESF

900

900

Vrijval Bestemmingsreserve Participatie Gebieden

127

127

Beheer van de stad

202

-202

1.900

1.900

Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak

127

127

Groei juridische capaciteit

75

75

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016

1.000

1.000

Hogere lease-opbrengsten

500

500

Lagere lasten 2016

1.454

1.454

Hogere personele lasten

-1.108

-1.108

Lagere overige lasten

1.374

1.374

Bestedingsanalyse inkoop

-530

-530

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding

-508

-508

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing

-430

-430

Bijstelling loonkosten

-545

-545

Knelpunt bommenregeling

-382

-382

Bijstelling loonkosten

-527

-527

Rioolreiniging afname opbrengsten derden

-500

-500

Hogere baten ASH/BRR

1.900

1.900

Stedelijke inrichting

-2.410

877

0

-1.533

Geluid

-321

-321

Kansrijke Wijken

-613

332

-281

Luchtmiddelen

-750

-750

Monumenten

-65

-65

Rivierzone en ecologie

-500

-500

Skeave Huise

-206

295

89

Voorziening stads Vastgoed

45

45

Vergroeningsopgave

250

250

Ruimtelijke ontwikkeling

-20.069

656

-11.530

-30.943

BBV-wijzigingen grondexploitaties

-9.000

-9.000

BTW/OZB RET

-4.098

-4.098

Hart van Zuid

-92

-92

Kostprijsdekkende huur Cultuur

-700

-700

Leegstand onderwijsportefeuille

-3.500

-3.500

Onderhoud MOP

-3.800

-3.800

P+R Beverwaard

-1.543

-1.543

Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder

-1.556

-1.556

Schiekadeblok

320

320

Vrijval reserve Infrastructuur

4.000

500

4.500

Zelfbouw

-100

-100

Actualisatie en Fasering omslagrente

156

156

Voorziening erfpacht, ruimtelijke ontwikkeling

-2.580

-2.580

Onderzoekskosten boompjeskade

-1.100

-1.100

Nieuwbouw basisschool het open venster

-7.850

-7.850

Algemene middelen

-10.687

13.079

2.557

4.949

Bestuursopodracht Parkeren

400

400

Hogere opbrengsten OZB

92

1.000

1.092

Inkomsten overige belastingen

595

595

Voorziening Belastinggeschillen

1.011

1.011

Dotatie Debiteuren Belastingen

-4.050

-2.000

-6.050

Programmakosten en -opbrengsten Belastingen

-181

1.466

1.285

Algemene uitkering Gemeentefonds

4.050

7.948

3.091

15.089

Bestedingsanalyse 2016

500

500

Consequenties invoering VpB

-500

-125

-625

Invoering Individueel Keuze Budget

-23.000

-23.000

Liquidatie Stadsregio

1.000

1.800

2.800

Stelpost VJR 2015

-3.550

-3.550

Bijstelling post Onvoorzien

2.700

2.700

Uitbestede werkzaamheden Beheer algemene middelen

227

227

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen

329

329

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

419

419

Dividendbijstellingen

10.321

10.321

Overheveling personeel Stadsregio

1.406

1.406

Serviceorganisatie

-4.303

1.009

4.261

967

Dividend Multi Employment Rotterdam B.V.

1.000

1.000

Dividend SSC Flex B.V.

1.000

1.000

Herijking Businesscase Concernhuisvesting

-6.344

-6.344

Voorziening Loyershof

41

41

Ramingsbijstelling kapitaallasten

509

509

Ramingsbijstelling opbrengsten

500

500

Inleveren budget i.v.m. verwachte onderbesteding

2.293

2.293

Actualisatie energie, onderhoud, verhuis- en huurkosten

1.968

1.968

Mutaties via kostenplaats

-2.602

3.137

0

535

Mutaties via kostenplaats

-2.602

3.137

535

Totaal

-8.773

6.319

3.395

941

De toelichting op de ramingsbijstellingen wordt per programma gegeven in Programma's.