Ontwikkeling van het eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten (het saldo van de programmarekening).

Eigen vermogen

31-12-2015

Resultaat
bestemming

1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2016

Algemene reserve

135.762

77.779

213.541

0

65.891

0

147.650

Bestemmingsreserves

933.472

60.932

994.404

174.066

137.038

60.681

970.751

Saldo van de rekening

138.711

-138.711

0

89.214

0

0

89.214

Resultaatbestemming

De kolom tussen het eindsaldo van 2015 en het beginsaldo van 2016 gaat in zijn geheel over de resultaatbestemming 2015. In deze kolom wordt geen stelselwijziging verwerkt. Naar aanleiding van besluitvorming in de gemeenteraad is bij de eerste herziening in totaal € 138,7 mln resultaat verdeeld over de algemene reserve (€ 77,8 mln) en de bestemmingsreserves (€ 60,9 mln).

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het gaat om vrij in te zetten geld dat het concern kan benutten als zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit staat weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2016 is er € 65,9 mln onttrokken aan de reserve ten gunste van het algemeen beeld.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. Toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn alleen toegestaan als de gemeenteraad hiertoe heeft besloten. De onttrekkingen aan een bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan als dit past binnen het specifieke doel van de reserve. Een nadere toelichting op de reserves staat in de paragraaf Reserves en voorzieningen.