Ontwikkeling van het vreemd vermogen

Voorzieningen

 

Voorzieningen

31-12-2015

Correctie

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2016

Voorziening Pensioenen Gebieden

32.178

0

5.608

751

0

37.035

Voorziening Verlegregeling Grondzaken

0

13.960

1.122

0

0

15.082

Voorziening Pensioenen bestuurders

12.430

0

1.342

586

0

13.186

Voorziening Belastinggeschillen

11.959

0

1.677

2.789

1.164

9.683

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

9.239

0

0

107

0

9.132

Voorziening Verlegregeling SB & SO

5.947

0

402

0

0

6.349

71.753

13.960

10.151

4.233

1.164

90.467

Overige voorzieningen

25.636

0

30.969

35.897

6.183

14.525

Totaal voorzieningen

97.389

13.960

41.120

40.130

7.347

104.992

De gemeente vormt voorzieningen voor verplichtingen, verwachte verliezen of risico's. Aan elke voorziening zit een verplichting vast. Hierdoor zijn voorzieningen onderdeel van het vreemd vermogen en kan de gemeenteraad voorzieningen niet vrij inzetten.
De totale omvang van de voorzieningen is toegenomen van € 97,4 mln naar € 105 mln. In de paragraaf Reserves en voorzieningen is per voorziening een vermogensspecificatie weergegeven.

Vaste Schuld

Vaste schuld

Schuld per 01-01-2016

Stortingen

Aflossingen

Schuld per 31-12-2016

Langlopende leningen OG

1.977.516

290.000

290.301

1.977.215

Gepassiveerde afkoopsommen

89.427

2.836

3.455

88.808

Overige vaste schulden

2.244

886

531

2.599

De langlopende schuld is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven. In het boekjaar 2011 is met terugwerkende kracht een correctie doorgevoerd voor de waardering van de erfpachtgronden en voor de manier waarop de gemeente de ontvangen afkoopsommen verantwoordt. De gemeente verantwoordt de ontvangen koopsommen niet meer direct als opbrengst, maar neemt ze op in de balans, onder de langlopende passiva. Vervolgens vallen de gepassiveerde afkoopsommen gedurende vijftig jaar vrij ten gunste van het resultaat.