Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Het college en partners zetten in op onder meer de volgende thema’s:

 • De basisveiligheid moet op orde zijn, zowel in de openbare ruimte als in het openbaar vervoer;
 • Bewoners en ondernemers voelen zich veiliger in hun eigen buurt;
 • Inzet van wijkbeheerders en wijkhandhavers in om de wijkveiligheid te bevorderen;
 • Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien in de stad. Het college pakt jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit daarom hard aan;
 • Harder optreden tegen woonoverlast;
 • Controle en handhaving op de naleving van de regels voor drank en horeca, voor taxi’s en parkeren;
 • Aanpak van asociaal en agressief verkeersgedrag;
 • Rotterdam moet een levendige stad blijven met ruimte voor horeca en evenementen. Deze moeten wel veilig zijn en niet overlastgevend;
 • Met haar partners beperken van de criminaliteit die de samenleving ondermijnt;
 • Het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (high impact crimes) vermindert verder;
 • Intensivering van de aanpak radicalisering, waarbij het voorkomen van maatschappelijke spanningen een wezenlijk onderdeel vormt;
 • Rotterdammers krijgen meer inzicht in de risico’s van de Rotterdamse industrie en aandacht voor brandveiligheid;
 • Bijdrage aan de verbetering van luchtkwaliteit met de handhaving van de milieuzones.
Toelichting Prioriteiten
Veiligheid openbaar vervoer

In de collegeperiode 2014-2018 wordt het aantal ov-surveillanten in de metro uitgebreid. Op elk metrostelsel op Rotterdams grondgebied komt een ov-surveillant in de avonduren. Eind 2014 zijn er op het traject Marconiplein–Voorschoterlaan al extra ov-surveillanten ingezet. In 2016 komt daar nog een traject bij en in 2017 is de volledige uitrol hiervan gerealiseerd.

Veiligheid in de buurt

Bewoners dragen hier zelf aan bij door onder meer deelname aan Buurt Bestuurt, de Stuurgroep in de Wijk en buurtpreventie. De collegetarget wijkveiligheid meet of de veiligheid in Rotterdam, en meer in het bijzonder in de meest kwetsbare wijken, verbetert. Het college besteedt nadrukkelijk aandacht aan het veiligheidsgevoel.

Woonoverlast

Het actieplan Woonoverlast 2015-2019 is op 4 juni 2015 vastgesteld. Door de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan pakt de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen en met de Rotterdammers woonoverlast sneller en effectiever aan.

Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

Het aantal jeugdhandhavers verdubbelde in 2016 naar 24 fte. De problematische jeugdgroepen in de stad worden continu aangepakt. In 2016 rapporteerde het college over het aantal jongeren dat is ingestroomd in het veiligheidshuis en bij de PGA-expert en hoeveel jongeren er in een traject zijn geplaatst. Elke jeugdhotspot heeft een eigen aanpak van minimaal zes maanden en maximaal drie jaar.

Verkeersgedrag

Het nieuwe meerjarenplan 2015-2018 “Rotterdam verkeersveilig” geeft extra aandacht aan de gedragsbeïnvloeding op de verkeersdeelnemers. In het actieplan gericht op asociaal vekeersgedrag, staan tien concrete acties genoemd. Het actieplan asociaal en agressief rijgedrag is in het najaar 2015 verschenen.

High Impact Crimes

In het gemeente brede programma High Impact Crimes staat wat politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en de gemeente doen om het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven verder omlaag te brengen;

Ondermijning

Er is gebleken dat het loont om in de aanpak van ondermijnende criminaliteit een spade dieper te gaan. De gemeente en haar lokale, regionale en landelijke partners hebben steeds beter zicht op voorheen verborgen sociale en (inter)nationale netwerken, faciliteerders, sleutelfiguren en locaties. De gemeente ontwikkelt samen met de partners de aanpak verder. Gezamenlijk spelen zij flexibel in op nieuwe ontwikkelingen om zowel ondermijnende criminaliteit te bestrijden als te voorkomen;

Radicalisering

Het Rotterdamse programma Radicalisering kent de volgende doelstellingen:

 • Tegengaan van polarisatie en voorkomen van maatschappelijke spanningen;
 • Preventie door het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de ideologie van gewelddadig jihadisme;
 • Vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties. Dit onder meer door het aanbieden van training- en voorlichtingsbijeenkomsten;
Persoonsgerichte aanpak

Het casusoverleg in het veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond en het gemeentelijk interventieaanbod wordt verder versterkt.

Brandveiligheid

Samenvattingen inspectierapporten Brzo-bedrijven (bedrijven onder het besluit risico's zware ongevallen), inspectiegegevens over brandveiligheid van objecten en incidentmeldingen worden gepubliceerd op www.rijnmondveilig.nl. In 2016 zijn bewonersbijeenkomsten over industriële veiligheid georganiseerd in Hoogvliet en Hoek van Holland.

Indicatoren

Samen met onze partners, bewoners en ondernemers werken we aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en het versterken daar waar dat nodig is. Onze ambities zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.
Deze ambities hebben we vertaald in targets die we aan het eind van deze collegeperiode gerealiseerd willen hebben. De targets zijn:

 • Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan honderd;
 • De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (honderd) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien;
 • De vijf laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van vijf punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100

Mijlpaal

100

>100

n.v.t.

>100

Wijkprofiel/
Veilgheidsindex

Realisatie (incl. peildatum)

100

102

n.v.t.

n.v.t.

Collegetarget

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien

Mijlpaal

35 wijken: 88

>88

n.v.t.

>88

Wijkprofiel/
Veilgheidsindex

Realisatie (incl. peildatum)

89

nvt

n.v.t.

Collegetarget

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien

Mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaanderwijk:
80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 75
Afrikaanderwijk:
82
Tarwewijk: 83
Bloemhof: 84
Tussendijken: 87

n.v.t.

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

Wijkprofiel/
veilgheidsindex

Realisatie (incl. peildatum)

Hillesluis: 82
Afrikaanderwijk:
78
Tarwewijk: 84
Bloemhof: 76
Tussendijken: 76

n.v.t.

n.v.t.

BBV

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bureau Halt

Realisatie (incl. peildatum)

195,8

241,6

208,5

BBV

Harde kern jongeren, aantal per 10.000 jongeren

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

KLPD

Realisatie (incl. peildatum)

4,1

BBV

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

5,6

5,9

BBV

Geweldmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

10,4

9,5

9,5

BBV

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

6,3

5,5

BBV

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

8,5

7,5

BBV

Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Realisatie (incl. peildatum)

1,1

1,0

BBV

Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kinderen in Tel. Verwey Jonker Instituut

Realisatie (incl. peildatum)

4,05

3,03

Overig

Woonoverlast:
Aantal meldingen afgehandeld

Mijlpaal

50% binnen 3 maanden

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Overig

Reactietermijn

Mijlpaal

3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Overig

Casussen opgepakt door coördinatoren

Mijlpaal

1500 tot 2000

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Overig

Zaken buurt bemiddeling

Mijlpaal

1000

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Overig

Veiligheid Openbaar Vervoer:
Landelijke Klantenbarometer

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

7,5

7,7

Overig

Veilig ondernemen
aantal gebieden die volgens de Monitor Veilig Ondernemen lager scoren dan 60% veiligheidsbeleving in en om winkels en bedrijven

Mijlpaal

0

Realisatie (incl. peildatum)

18

Toelichting indicatoren
Collegetarget Wijkveiligheid
 • In de meest kwetsbare wijken zetten we de stadsmariniers in en organiseren we Stuurgroepen Veilig in de Wijk waar burgemeester, wethouder veiligheid, politiechef en de hoofdofficier van justitie met bewoners en ondernemers afspraken hebben gemaakt over de aanpak van veiligheidsproblemen:
  • In Tussendijken hanteren we een intensieve integrale aanpak door een mix van maatregelen om de sociale, fysieke en veiligheidsproblematiek aan te pakken.
  • In de wijken op Rotterdam Zuid hebben we, naast het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de inzet van stadsmariniers en het programma Ondermijning.
 • De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de meting van 2016 krijgen extra aandacht. We richten ons hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlastgevende personen.
Woonoverlast

Voor het zomerreces 2017 zal het jaarverslag 2016 van Woonoverlast gepresenteerd worden. In dit verslag worden de indicatoren nader toegelicht en zal er meer gedetailleerd over de indicatoren gerapporteerd worden.

Veiligheid openbaar vervoer

Uit de onderzoeken van I&O research is gebleken dat de laatste metrorit in 2016 gemiddeld een 7,4 scoort. Dit cijfer is hiermee gelijk aan de waardering tijdens het onderzoek van 2014. In 2013 lag het gemiddelde met een 7,2 iets lager.

De reizigers op het traject Rotterdam Centraal - Slinge oordelen in 2016 het meest positief. Gemiddeld geven zij voor de laatste rit een 7,7. Ook het traject Zalmplaat - Schiedam komt met een cijfer van 7,5 boven het totaalgemiddelde uit. De overige twee trajecten te weten Marconiplein - Capelsebrug en Zalmplaat - Rhoon zitten met een 7,3 iets onder het gemiddelde. De onderzoekgegevens van I&O research lopen nagenoeg in de pas met de resultaten uit klantenbarometer 2015 van het CROW KpVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer (landelijke klantenbarometer). Hier scoort de RET een 7,5 op een veilige rit.

Veilig ondernemen

De enquêtes onder de ondernemers werden in 2016 op een andere manier afgenomen waardoor een goede vergelijking met de situatie in 2014.

De veiligheid van winkelgebieden wordt uitgedrukt in groene en rode gebieden.
Groene winkelgebieden: betreft winkelgebieden die op veiligheidsbeleving veilig scoren, maar lichte ondersteuning krijgen.
Rode winkelgebieden: zijn winkelgebieden die op veiligheidsbeleving onveilig scoren. Op deze winkelgebieden wordt een projectleider/preferred supplier ingezet om te werken aan de elementen die onveilig scoren.
In 2016 zijn er vijftien rode gebieden geweest. Deze rode gebieden zijn, met behulp van een projectleider, onderzocht en aangepakt.

Samen met de ondernemers, politie, vastgoedeigenaren, gebied, directie Veiligheid, is de situatie van het wingelgebied/centrum in kaart gebracht, is er een plan van aanpak opgesteld, en wordt er toegewerkt naar de certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Daarnaast zijn er vijftien ‘groene’ gebieden geholpen in het KVO-traject, door middel van secretariële ondersteuning.