Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Cluster Maritiem
 • Cluster Clean Tech
 • Cluster Life Sciences & Health
 • Cluster Food
 • Innovatie en digitale economie
 • Werklocaties
 • Next Economy
 • Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers
 • Regeldruk vermindering
 • Warenmarkten
Toelichting
Cluster Maritiem

In 2016 is het Rotterdamse maritieme zakelijke dienstencentrum verder ontwikkeld. De Rotterdam Maritime Services Community is verder gegroeid. In 2016 zijn er vijftien nieuwe leden bijgekomen. Er zijn nu 43 bedrijven lid. Daarnaast zijn er partnerships met zes organisaties opgezet (niet-leden).
Voorts is een promotie- en acquisitie aanpak ontwikkeld voor het aantrekken van hoofdkantoor functies van commodity traders, reders en maritieme verzekeraars en er is een netwerk met traders opgestart. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de verschillende organisaties die een rol hebben bij het aanjagen van innovatie in het maritieme cluster (PortXL, SmartPort, ECE, Venture Café, i-Tanks, RDM Campus, Yes!Delft, IQ, RP, Netherlands Maritime Technology, Maritime Delta) en er zijn diverse innovatieve pilots i.s.m. het bedrijfsleven opgestart (Fieldlab 3D printing, Fieldlab SMASH, Fieldlab Blockchain Logistics, Programma Aquatic Drones, Offshore Wind Centre, RDM Trainingplant).

Extra aandacht voor de onderwijs- en arbeidsmarkt heeft geresulteerd in een aantal samenwerkings-projecten op het gebied van Werk en Inkomen en de vele betrokken onderwijsinstellingen (STC, HR, EUR, TUD).

Cluster Clean Tech

Binnen Clean Tech zijn er verschillende nieuwe investeringen in de stad ontlokt. Inmiddels zijn de Final Investment Decisions in voorbereiding of gerealiseerd bij projecten waarbij de Clean Tech-partners een faciliterende of stimulerende rol spelen als het gaat om de planning, haalbaarheid, ontwikkeling of realisatiefase. Voorbeelden van gerealiseerde Final Investment Decisions zijn:

 • LNG Kalibratie Faciliteit: de komende jaren wordt de internationale standaard voor vloeibaar aardgas (LNG) ontwikkeld. Dat gebeurt in een nieuwe meet- en kalibratiefaciliteit voor LNG op de Rotterdamse Maasvlakte.
 • Rinew: Een door Evides ontwikkelde testfaciliteit om op een innovatieve wijze nutriënten, energie en schoon water terug te winnen uit afvalwater. De testopstelling staat  op het terrein van ‘Uit Je Eigen Stad’. 

Tevens is met succes het programma ‘Scale-Up’ van start gegaan waarmee Clean Tech innovators ondersteund worden om te groeien.

Cluster Life Sciences & Health

In 2016 zijn verschillende resultaten geboekt die bijdragen aan een zeer vitale stad, waar de kwaliteit van leven en een gezonde levensstijl voorop staat door onder andere het stimuleren van de ontwikkeling van zorginnovaties ten behoeve van betaalbare zorg, het creëren van betere vestigingsvoorwaarden in samenwerking met de Medical Delta en de Incubator. Een van deze resultaten is de lancering va de Life Sciences & Health Hub op 23 februari 2016, een fysieke plaats in de Rotterdam Science Tower waar programmering plaatsvindt waardoor Life Sciences & Health bedrijven, startups, kennisinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, eindgebruikers en andere belanghebbenden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en nieuwe ideeën ontwikkelen.

Cluster Food

Het Foodcluster van de gemeente Rotterdam is regionaal, landelijk en internationaal gepositioneerd. Er zijn projecten gestart om innovaties binnen het cluster op gang te brengen, zoals Smart Logistics, Waardevermeerdering Reststromen en de Human Capital Pool.

In 2016 is de herontwikkeling van de Groothandelsmarkt gestart en is de economische inbreng vanuit het Food-perspectief bij de ontwikkeling van de Nieuw Reijerwaard geïntensiveerd. Het internationaal etaleren van het duurzame profiel van de regio voor nieuwe bedrijven blijft van groot belang. Het Food for the Future programma (een samenwerking voor de toekomst van het onderwijs in de foodsector in de Rotterdamse regio) maakt onderdeel uit van de Roadmap Next Economy (RNE).

Innovatie en digitale economie

Innovatie en digitalisering zijn belangrijke verbindende schakels tussen de clusters. Het Smart City Rotterdamprogramma is een paraplu om de opgaven voor onze regio te definiëren. Die opgaven zijn ondersteunend en randvoorwaardelijk voor de economische transitie en de economische groei.

Werklocaties

De transformatie van kantoren loopt voortvarend. Per 1 januari 2017 is ruim 90.000 m2 aan kantoren onttrokken en kreeg een andere bestemming. Per 30 november 2016 is tevens 21.972 m2 aan winkelruimte getransformeerd, dit waren 161 winkelpanden. Een inventarisatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van de kansen en bedreigingen voor samenwerking op bedrijfsterreinen. Voor samenwerking rond kantoorgebieden is een convenant ‘Kantorenaanpak’ afgesloten met ruim vijftig partijen.
De ‘Stop-en-shop’ is (her)ingevoerd in alle winkelgebieden met een toekomstperspectief. Het succes van plinten en stadsstraten ter verbetering van de kwaliteit is onderzocht.

Next Economy

In oktober 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) voltooid. De RNE geeft een visie en uitvoeringsprogramma die gericht is op het vormgeven van de transitie van de economie naar nieuwe kansrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie, bio based, ICT, logistiek en circulaire economie. De RNE beschrijft vijf zogenaamde transitiepaden met de bijbehorende mogelijkheden en de wegen die hiervoor moeten worden genomen.

Accountmanagement MKB en Dienstverlening ondernemers

We hebben als gemeente een eerste aanspreekpunt gecreëerd voor het bestuur van ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen. We begeleiden ondernemerscollectieven bij subsidieaanvragen en bij de organisatie van activiteiten ter versterking van het winkelgebied en het bedrijventerrein.

We zijn samen met de Kamer van Koophandel, het Regionaal Bureau Zelfstandigen en andere partners gestart met de ontwikkeling van het Ondernemersplein Rotterdam, een ontmoetingsplek voor ondernemers. Een onderdeel hiervan is de Ondernemersbalie. Ook zijn er met de partners diverse bijeenkomsten voor starters in het Ondernemersplein van Rotterdam georganiseerd en vonden er diverse bijeenkomsten en workshops plaats, bijvoorbeeld financieringsavonden.
Rotterdam Partners (RP) vervult het accountmanagement en het current investor development op de grote en middelgrote internationale bedrijven en heeft hierbij specifieke aandacht voor onder andere (internationale) handelsbevordering en expats gehad.

Meer kansen creëren voor Rotterdamse bedrijven bij inkoop door de gemeente
De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met MKB Rotterdam een aantal acties ondernomen om de kansen voor Rotterdamse ondernemers te vergroten bij aanbestedingen.
Daarbij zijn in 2016 de volgende acties ondernomen:

 1. Verbeteren van de voorlichting over de gemeentelijk inkoop- en aanbestedingen aan ondernemers. Op 1 juni 2016 heeft de gemeente een netwerkevent georganiseerd in het Sparta stadion voor 130 Rotterdamse bedrijven. De deelnemers hebben een beter beeld gekregen van het aanbestedingsbeleid van de gemeente en hun eigen rol daarin;
 2. Verbeteren van het inkoop- en aanbestedingsproces door accountmanagers, projectmanagers en andere opdrachtgevers door ondernemers aan de voorkant te betrekken bij het formuleren van de uitvraag van een (Europese) aanbesteding. Een voorbeeld hiervan is de aanbesteding van het doelgroepenvervoer;
 3. De aanbestedingskalender wordt verspreid onder de accountmanagers zodat zij hun Rotterdamse accounts kunnen wijzen op mogelijke aanbestedingen. Daarnaast is de kalender gepubliceerd op de site van de gemeente;
 4. De toegang tot informatie en de gelegenheid om contact op te nemen via de ondernemersbalie over het inkoop-en aanbestedingsbeleid is op City Portal Rotterdam toegankelijker gemaakt.
Regeldruk vermindering

Samen met convenantpartijen is in 2014 met het 'Vermindering Administratieve Lastendruk Ondernemers' een plan van aanpak opgesteld om ondernemers en ambtenaren bewuster te maken van de oorzaken en gevolgen van regeldruk. Er zijn, naast het schrappen of vereenvoudigen van regels, ook pilots opgezet om te experimenteren met de aanpassing van de regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn ‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’ en Blending010. Dit zijn mengvormen van horeca en detailhandel. De pilots zijn tot nu toe zeer geslaagd. Op advies van ondernemers zijn er nieuwe creatieve oplossingen gevonden om de regels te verminderen. De pilot Blending010 (gestart in 2016) biedt 25 ondernemers de kans om te experimenteren met mengvormen en loopt tot begin 2017.

De ervaringen en behaalde resultaten om de regeldruk voor ondernemers te verminderen vormen input om in 2017 te komen tot een hernieuwde aanpak, waarin experimenten weer een belangrijke rol zullen krijgen.

Warenmarkten

In 2016 zijn het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma ‘Rotterdamse warenmarkten 2013-2017’ verder gerealiseerd. Sinds 2014 zijn er op drie locaties pilots van start gegaan die zich richten op de verzelfstandiging van markten. Eind 2016 is er door een extern bureau een evaluatie en draagvlak-onderzoek uitgevoerd. Hier kwam uit dat acht tot tien Rotterdamse markten willen verzelfstandigen. De markten op de Binnenrotte, het Afrikaanderplein en het Grote Visserijplein zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Om de verzelfstandiging mogelijk te maken is eind 2016 gestart met de hiervoor noodzakelijke herziening van de Marktverordening 2008. Besluitvorming over de verordening is gepland in maart 2017.

De in het coalitieakkoord afgesproken tariefsverlaging van 20% is gerealiseerd.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

BBV

Functiemenging, %

Realisatie (incl. peildatum)

52,9

52,9

53,5

LISA

BBV

Bruto Gemeentelijk Product, verhouding tussen verwacht en gemeten product

125 (2013)

Atlas voor Gemeenten

BBV

Vestigingen (van bedrijven,

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

Realisatie (incl. peildatum)

91,7

96,8

110,1

LISA

Toelichting
Functiemenging

De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De aantrekkende economie heeft het aandeel werken versterkt waardoor het percentage licht is gestegen.

Bruto Gemeentelijk Product, verhouding tussen verwacht en gemeten product

De meest recente, beschikbare cijfers dateren uit 2013. Rotterdam heeft in vergelijking met andere grote steden minder banen per 1000 inwoners waardoor de verhouding tussen het verwachte en gemeten gemeentelijk product lager is, maar Rotterdam scoort t.o.v. de meeste andere gemeenten wel hoog.

Vestiging (van bedrijven), aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Rotterdam heeft in vergelijking met andere gemeenten meer grote bedrijven. Dat verklaart deels de lage indicator. Belangrijker echter is dat de Rotterdamse Lisa gegevens altijd structureel lager waren dan die in de andere regio’s, doordat er een andere berekening voor het aantal (actieve) ondernemingen zijn gebruikt. Over 2016 zijn deze berekeningen aangepast, waardoor de ratio hard is gestegen.