Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Uitvoeren van de WMO - en jeugdhulpverlening aan Rotterdammers: bereik is gegroeid
 • Het doorontwikkelen van zorg, ondersteuning en welzijn volwassenen en jeugd en het voorbereiden van een nieuwe, meer integrale, inkoopstrategie
 • Het doorontwikkelen van de toegang en governance op de wijkteams
 • Het uitvoeren van het programma Veilig Thuis
 • Het uitvoeren van het programma Eerder Thuis
 • Samenwerking met zorgverzekeraars
 • Programma stevige start
 • Kansrijk opgroeien
 • Drugs & Alcohol II: Blijf helder
 • Risicojongeren
 • Transformatie Jeugdhulp
 • Vaststelling en uitvoering van de gemeentelijke nota Volksgezondheid
 • Vorming Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC
 • BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen): voorbereiden op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen
Toelichting prioriteiten
Uitvoeren van de WMO- en jeugdhulpverlening aan Rotterdammers: bereik is gegroeid

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een nieuw zorgstelsel. Ter verbetering van de toegankelijkheid van de zorg en de deskundigheid ten aanzien van nieuwe doelgroepen, waaronder de GGZ, heeft Rotterdam eveneens maatregelen getroffen. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van de verbrede VraagWijzers en het versterken van deskundigheid bij zowel de integrale wijkteams als VraagWijzers.

Terugkijkend op het jaar 2016 ontstaat het beeld dat Rotterdam in dit jaar de slag heeft gemaakt naar een goed toegankelijke ondersteuning, zowel op het niveau van de algemeen toegankelijke voorzieningen (zoals de VraagWijzers en de stedelijke loketten) als de tweedelijnsvoorzieningen.

In 2016 ontvingen ruim 58.000 Rotterdammers ondersteuning vanuit de Wmo en de jeugdwet in de vorm van een maatwerkvoorziening. Dat zijn er 5.000 meer dan in 2015. Het Rotterdamse Wmo arrangement is nu ruim 29.000 keer geïndiceerd, dit waren er in 2015 nog een krappe 24.000. Deze toename is voor een deel te verklaren door aflopende AWBZ indicaties. Naast een toename in arrangementen is ook het aantal indicaties voor hulpmiddelen en voor vervoer toegenomen. In deze aantallen zijn cliënten die alleen ondersteuning uit het wijkteam ontvangen (zowel jeugd als volwassenen) niet meegenomen vanwege het ontbreken van vergelijkende cijfers.

De groei van het aantal Rotterdammers met een maatwerkvoorziening is in overeenstemming met de groei in bezoekers van de VraagWijzer. Waar in 2015 gemiddeld 450 Rotterdammers per week de VraagWijzer bezochten, zijn dat er nu gemiddeld een kleine 600 per week. We worden beter gevonden. Rotterdammers die zorg en ondersteuning nodig hebben, weten waar ze moeten zijn en ontvangen wat nodig is. Een campagne om de VraagWijzer meer bekendheid te geven is succesvol geweest. Via de VraagWijzer komen ook meer cliënten bij het wijkteam terecht. Zorg is dichterbij gebracht. Tegelijkertijd is de cliënttevredenheid over de geleverde zorg ruim voldoende tot goed gebleven.

De andere kant van de medaille is dat de kosten navenant meestijgen. Terwijl de cliëntaantallen en de kosten stegen, daalden de rijksbudgetten voor de jeugd- en Wmo-taken. De uitkeringen voor het sociale domein waren in 2016 per saldo bijna € 10 mln lager dan in 2015, als gevolg van landelijke bezuinigingen en nadelige effecten van de introductie van objectieve verdeelmodellen voor de gemeente Rotterdam. Binnen de (regionale) jeugdhulp bleven de uitgaven nog binnen budget, maar de uitgaven aan de Wmo-arrangementen kwamen in 2016 uiteindelijk € 16,5 mln hoger uit dan begroot. In de Voorjaarsnota 2017 zullen de doorwerking van dit tekort en de reeds in gang gezette bijsturing aan de orde komen.

Het doorontwikkelen van zorg, ondersteuning en welzijn volwassenen en jeugd en het voorbereiden van een nieuwe, meer integrale, inkoopstrategie

Op 13 oktober 2016 is het doorontwikkelplan Zorg voor elkaar vastgesteld. Het doorontwikkelplan Zorg voor elkaar vormt het kader waarbinnen de inkoop van de Wmo-arrangementen voor 2018 en verder is voorbereid. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan het Wmo-arrangementenmodel. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om nachtelijk toezicht te indiceren voor cliënten met een ambulant arrangement. Dit komt ten goede van hun veiligheid en die van de buurt. Vanaf 2018 kan voor alle cliëntgroepen opvoedondersteuning worden toegevoegd aan een Wmo-arrangement. Hiermee wordt het mogelijk dat de gezinsleden de benodigde hulp en ondersteuning van één aanbieder ontvangen. Dit bevordert de samenhang van de geboden hulp en ondersteuning en er komen minder professionals achter de voordeur. Ook worden met zorgaanbieders samenwerkingsafspraken gemaakt over een bijdrage aan de uitvoering van het programma Schulddienstverlening. Publicatie van de bestekken staat gepland voor april 2017.
In 2016 is er ingezet op de bundeling van het doelgroepenvervoer. Gunning van de opdracht staat gepland voor mei 2017.

Het doorontwikkelen van de toegang en governance op de wijkteams

In Rotterdam zijn 14 VraagWijzers en 42 wijkteams. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de verdere professionalisering van de ondersteuning door de wijkteams. Er is extra geïnvesteerd in de verdere opleiding van wijkteammedewerkers, in de samenwerking met partijen uit het wijknetwerk en in een verdere verbetering van de werkwijze, o.a. door de invoering van de VAI (vraag analyse instrument). Wmo-aanvragen worden sneller afgehandeld. Waar halverwege 2015 nog krap tweederde van de aanvragen binnen termijn van zes weken werd afgehandeld, is dit percentage eind 2016 gestegen naar ruim 90%. In 2016 is een start gemaakt met levering van de uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp waarin de in-, door- en uitstroomcijfers van de VraagWijzers en wijkteams worden bijgehouden.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdammers hebben recht op een veilig thuis. Vele partijen in de stad werken hard om dit te realiseren. Ter illustratie: er zijn ongeveer 850 aandachtfunctionarissen binnen organisaties werkzaam die zich hiervoor inzetten. Daarnaast dienen zo’n 680 organisaties zich te houden aan de wettelijke meldcode die naar verwachting verder aangescherpt gaat worden wat betreft kindermishandeling.

Veilig thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) heeft de maatschappelijk opdracht om voor de regio Rotterdam Rijnmond, in samenwerking met het gezin en partners, burgers te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen. Het totaal aantal meldingen is in 2016 verder gestegen en kwam uit op 15.680, waarvan het grootste deel van de politie afkomstig was. Hieruit blijkt dat partijen VTRR steeds beter weten te vinden.
De inspectie Jeugdzorg en volksgezondheid heeft onderzoek gedaan en als verbeterpunt voorgesteld triage binnen vijf dagen na melding plaats te laten vinden en onderzoeken binnen de wettelijke termijn van tien weken af te ronden. Er is een verbeterplan opgesteld om dit te realiseren.

Actieprogramma Veilig thuis 2015-2018

Het programma Veilig Thuis zet in op het eerder en beter in beeld krijgen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In het kader van de vorming van het Centrum Huiselijk Geweld (CHG) als laagdrempelige toegang voor slachtoffers zijn de eerste stappen gezet door deelname van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) aan het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Daarnaast is een monitor ontwikkeld voor het gebruik van de meldcode. Een deel van de organisaties dat de meldcode gebruikt, doet mee aan deze monitor en geeft daarmee inzicht in het gebruik van het instrument waarmee huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld wordt gebracht. Verder heeft een eerste succesvolle E-health pilot plaatsgevonden over hulpverlening aan plegers. Met E-health voor plegers probeert de gemeente meer plegers te motiveren voor verdere behandeling. Dit kan bijdragen aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld.
Het afgelopen jaar is het plan van aanpak vechtscheidingen opgesteld en in uitvoering genomen met maatregelen die bijdragen aan preventie, signaleren en duurzaam oplossen van deze problematiek. In de week tegen kindermishandeling heeft ook een conferentie over dit onderwerp plaatsgevonden. In het kader van de aanpak ouderenmishandeling is het onderzoek naar de toepasbaarheid van het levenstestament uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn opgepakt en hebben onder andere geleid tot een nieuwe checklist financiële uitbuiting over dit onderwerp. Daarnaast nemen de wijkteams dit onderwerp ook mee in de keukentafelgesprekken.
Er is een vervolgaanpak schadelijke traditionele praktijken opgesteld waarin aandacht wordt gegeven aan een breed scala aan maatregelen (mede op het terrein van het beter benutten van wet- en regelgeving (civiel- en strafrechtelijk)). Hiermee wordt ingezet op het verder terugdringen van onder andere huwelijksdwang, achterlating, eergerelateerd geweld en verborgen vrouwen.

Actieprogramma Eerder thuis

De ambitie van Eerder Thuis is: de doelgroep (O)GGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) woont passend en meer of zelfs geheel zelfstandig, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. In de loop van 2016 zijn de maatregelen geïmplementeerd. Zo zijn de medewerkers van de Wijkteams getraind in het signaleren van psychiatrische problematiek, verslaving en het herkennen van een (licht) verstandelijke beperking. In de ondersteuning van gezinnen die dakloos dreigen te raken zijn in samenwerking met Wijkteams/KBR en W&I maatregelen getroffen voor acute procedures voor bijstandsverstrekking respectievelijk budgetbeheer. Met de start van de doorontwikkeling van de nachtopvang is ook hier een grote verandering in gang gezet, om tot snelle door- en uitstroom vanuit de nachtopvang te komen. Hierbij wordt ook gewerkt met huurzorgcontracten, opdat mensen sneller kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen maar wel nog de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
In de aanpak voor mensen met verward gedrag, die onderdeel is van het Wmo-actieprogramma Eerder Thuis, zijn met het inrichten van het advies- en meldpunt mensen met verward gedrag en de start van de pilot passende vervoer/zorg stappen gezet. Rotterdammers kunnen bij het Advies- en meldpunt mensen met verward gedrag telefonisch (010-2670700) hun zorgen kenbaar maken over mensen in hun omgeving, of voor zichzelf advies en ondersteuning vragen.

Samenwerking met zorgverzekeraars

In 2016 is samen met de partners uit de eerste lijn ingezet op de samenwerking tussen wijkteams, huisartsenzorg en wijkverpleegkundigen. Zo zijn er bijvoorbeeld in een aantal wijken gezamenlijk gefinancierde projecten gestart die de verbinding tussen huisartsen en welzijn tot stand gebracht hebben. Zilveren Kruis en gemeente zitten samen om tafel om de inkoop van zorg en ondersteuning voor Rotterdammers met GGZ-problematiek op elkaar af te stemmen. Ook wordt er nauw samengewerkt rondom mensen met dementie binnen de pilot Langer thuis.

Stevige Start

De doelstelling van het programma Stevige Start is ambitieus: Meer kinderen komen gezond ter wereld en ontwikkelen zich optimaal.
Door de samenwerking tussen wijkteams en geboorteketen te vergroten draagt het programma Stevige Start ook bij aan de doelen van het doorontwikkelplan Zorg voor Elkaar.
De aanpak staat nu stevig in de steigers en de uitvoering is gestart. Zo zijn er momenteel achttien moedermentors actief in de stad, en gaat het CJG nog voor de geboorte op huisbezoek.

Kansrijk Opgroeien

Met dit gebiedsgerichte programma wordt in de wijken een preventieve basis gelegd om alle kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond te laten opgroeien.
In 2016 is de aanpak ‘Sport in het Jeugdnetwerk’ uitgerold over alle gebieden van Rotterdam. In alle wijken van Rotterdam is geïnvesteerd in de verbetering van de samenwerking tussen wijknetwerkpartners. Hiermee draagt ook dit programma bij aan de doelen van het doorontwikkelplan Zorg voor Elkaar.

Drugs & Alcohol II: Blijf helder

Gebruik van alcohol en drugs hangt samen met (huiselijk) geweld, overlast, schoolverzuim, -uitval en kostbaar zorggebruik. Daarom is het belangrijk dat gebruik onder minderjarigen wordt voorkomen en onder risicogroepen wordt teruggedrongen. Met het programma Drugs & Alcohol II wordt hierop ingezet, met speciale aandacht voor leerlingen in het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de laagste niveaus van het mbo. Deze jongeren zijn namelijk extra kwetsbaar en beïnvloedbaar.
Binnen het primair onderwijs wordt gewerkt aan verslavingspreventie, individuele kindtrajecten en deskundigheidsbevordering van professionals. Ruim 60% van de betreffende scholen is hierbij betrokken. Voor het voorgezet onderwijs wordt ingezet op een integrale aanpak rondom de DGSG (De Gezonde School en Genotmiddelen). Daarvoor is het target (aantal scholen) voor ruim 90% gehaald. Voor de ROC’s, het praktijkonderwijs en VSO is dit respectievelijk 100 procent, 70 procent en 50%, in het kader van Samen Slagen/ROC Aanvalsplan, waarmee door inzet van preventiemedewerkers en gezondheidscoaches de verschillende domeinen binnen school worden omvat.

Daarnaast is de naleving van de NIX18grens is dit jaar stevig onder de aandacht geweest. Een aantal branches zijn geconfronteerd met cijfers van de naleving en in samenwerking met Directie Veiligheid hebben de Drank en Horeca BOA’s hun controles uitgevoerd. Voor het eerst dit jaar zijn zij op stap geweest met de zogenaamde Testaankopers om op een efficiëntere wijze te kunnen controleren of de wet wordt nageleefd bij de verstrekkers.

Risicojongeren

In maart 2016 is ‘Elke jongere telt. Programma Rotterdamse risicojongeren 2016-2020’ gepubliceerd. Met dit programma pakken we de meest prangende kwesties voor risicojongeren aan. De aanpak bestaat uit drie overkoepelende maatregelen en vijf speerpunten. De in totaal 68 maatregelen over de gebieden school, werk, zorg en veiligheid worden de komende jaren uitgevoerd.
In december is uw raad geïnformeerd over de implementatie van het programma. Hiermee is inzicht geboden in de (verwachte) planning van de uitwerking van de maatregelen. Met de uitvoering van enkele maatregelen kon direct gestart worden.

Het onderzoek naar vermeend oneigenlijk gebruik studiefinanciering mbo 1 en 2 is uitgevoerd. Ook zijn de plannen voor het nieuwe VSV-beleid ingediend. De proeftuin rond CJIBboetes is succesvol afgerond en de opbrengsten worden omgezet in regulier beleid. Daarnaast is de pilot ‘Screening en zorgtoeleiding voor (ex)gedetineerde Rotterdammers met een (licht) verstandelijke beperking’ gestart in het kader van het vijftienpuntenplan Nazorg na detentie.

NRJ: Transformatie jeugdhulp

Na de transitie, gaan de vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en jeugdhulpaanbieders samen aan de slag met vier actielijnen voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond. De vier actielijnen zijn: de lokale infrastructuur (wijkteams en wijknetwerken) versterken als spil van de transformatie; de specialistische jeugdhulp doorontwikkelen naar vraaggericht, integraal, verbindend en in samenhang; samenwerking rondom veiligheid; en leren van elkaar op de werkvloer en in netwerken.
In het voorjaar 2016 hebben de vijftien gemeenten, zorgaanbieders en andere partners in de regio de prioriteiten benoemd tijdens een verkenning langs alle gemeenten en partners. In het najaar 2016 is de Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de GRJR. Via de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop 2018, heeft de GRJR in 2016 de eerste stap gezet naar meer vraaggerichte, integrale, verbindende en samenhangende jeugdhulp.

Vaststelling en uitvoering van de gemeentelijke nota Volksgezondheid (2016)

De ambitie van deze gemeentelijke nota in de periode 2016-2020, is verbinden en aanjagen, en bij gezondheidsbescherming regisseren en uitvoeren. Het college wil dit terugzien in de gezonde levensverwachting in de stad, leefstijl en luchtkwaliteit. Belangrijk voor gezondheidswinst, is het investeren in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers. Rotterdam zet in op: gezond gewicht, voldoende bewegen, niet roken, minder alcoholgebruik, terugdringen van diabetes en depressie, betere luchtkwaliteit en terugdringen van beginnende gehoorschade.

Vorming Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC

Het REC TBC is een samenwerkingsverband van de GGDen in Zuid-Holland. Het betreft een landelijke ontwikkeling om een antwoord te vinden op dalende tbc-infecties waarbij het noodzakelijk is de expertise op peil te houden. De afname van het aantal tbc-patiënten is een trend, waardoor het tbc-team bepaalde verrichtingen minder uitvoert.

BRMO: voorbereiden op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen

Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie voor het regionaal melden van uitbraken van infectieziekten en antibioticaresistentie (ABR)/ Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Door een real time overzicht van actuele uitbraakgegevens in de regio, kunnen zorginstellingen tijdiger preventieve maatregelen nemen bij de uitwisseling van patiënten. Aandacht voor ABR/BRMO in het Meldpunt is belangrijk omdat het gaat om infecties waarbij eerste keuze-antibiotica of zelfs meerdere groepen antibiotica niet meer helpen.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

BBV

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

waarstaatjegemeente.nl

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

75

75

Nog niet bekend

BBV

Jongeren met jeugdhulp

Mijlpaal

waarstaatjegemeente.nl

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

10,3%

8,9%

Nog niet bekend

BBV

Jongeren met jeugdbescherming

Mijlpaal

waarstaatjegemeente.nl

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

2,1%

1,7%

Nog niet bekend

Overig

Instroom – doorstroom – uitstroom cliënten in nieuwe stelsel zorg & welzijn

Mijlpaal

CBS, cijfers jeugd

Realisatie (incl. peildatum)

Op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten binnen het nieuwe stelsel zorg & welzijn, beschikt alleen het CBS over de volledige cijfers. Voor het jaar 2016 komt het CBS in april 2017 met de juiste cijfers.

Overig

Cliëntervaringscijfers jeugdhulp

Mijlpaal

91% is over het algemeen tevreden met de geboden jeugdhulp

Tussenmeting NRJ

Realisatie (incl. peildatum)

In 2015 was er nog geen meting. Ten opzichte van 2015, zegt 76% dat de kwaliteit hetzelfde is gebleven. 21% vindt de kwaliteit beter en 3% vindt de kwaliteit slechter.

Overig

Cliëntervaringscijfers Wmo-zorg

Mijlpaal

7,0

7,0

Bron: gemiddelde, algemene tevredenheidscijfers uit cliëntervaringsonderzoeken 2015 en 2016

Realisatie (incl. peildatum)

8,0

7,8

Overig

Huiselijk geweld eerder en beter in beeld (duur geweld bij eerst aanvang)

Realisatie

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Nog niet bekend

Gegevens uit systeem Regas van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Overig

Duurzaam oplossen huiselijk geweld (toename gezinnen in stabiele en veilige situatie)

Mijlpaal

Gegevens uit systeem Regas van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Realisatie (incl. peildatum)

Niet beschikbaar

Nog niet bekend

Overig

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

100% inspectie op locaties kinderopvang

Mijlpaal

100%

Realisatie (incl. peildatum)

97,6% (2014)

97,7%

100%

Toelichting indicatoren
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Deze verplichte BBV-indicator geeft een inschatting van het aandeel van de Rotterdamse bevolking dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dit kan gaan om een integraal Wmo-arrangement, maar ook om een woningaanpassing of vervoer op maat. Het gaat namelijk om alle vormen van ondersteuning die op grond van de Wmo verstrekt worden en waarvoor in Rotterdam een beschikking vereist is. Het cijfer voor 2016 is alleen gebaseerd op het eerste half jaar van 2016, wat inhoudt dat deze indicator over heel 2016 uiteindelijk waarschijnlijk hoger uit zal komen.

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdhulp wordt dan verstaan de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders (bron: waarstaatjegemeente.nl).

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdbescherming wordt verstaan een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst' (bron: waarstaatjegemeente.nl).

Instroom – doorstroom – uitstroom cliënten in nieuwe stelsel zorg & welzijn

Gegevens over het aantal jongeren dat jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend (gegevens vanaf 2015 t.a.v. 'totale jeugdhulptrajecten', 'totale begonnen jeugdhulptrajecten', 'saldo jeugdhulptrajecten begonnen/beëindigd', 'totaal beëindigde jeugdhuptrajecten') . De cijfers worden aangeleverd door het CBS en gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl.

Cliëntervaringscijfers jeugdhulp

Er is een telefonische enquête onder een representatieve steekproef van Rotterdamse cliënten van jeugdhulp afgenomen. De respons van de enquête was buitengewoon hoog te noemen: 74%. Een grote meerderheid (86% tot 96%) van de cliënten is tevreden tot zeer tevreden over de hulp die zij ontvangen en over de bejegening door en de deskundigheid van de hulpverlener. Ruim vier van de vijf cliënten vindt dat hun kind voldoende hulp of de juiste soort hulp ontvangt. 80% van de cliënten is tevreden over de snelheid van doorverwijzing naar hulpverleners. Scholen en schoolmaatschappelijk werk zijn belangrijke toeleiders voor jeugdhulp. Cliënten worden na de transitie vaker door school of schoolmaatschappelijk werk doorverwezen. Ruim 20% van de respondenten vindt de kwaliteit van de hulp in 2015 verbeterd. Slechts 3% vindt de kwaliteit slechter dan daarvoor.

Cliëntervaringscijfers geïndiceerde Wmo-zorg

Deze indicator geeft de gemiddelde, algemene tevredenheidscijfers uit cliëntervaringsonderzoeken 2015 en 2016 weer.

Huiselijk geweld eerder en beter in beeld (duur geweld bij eerst aanvang)

Hierover wordt eind tweede kwartaal 2017 gerapporteerd in de voortgangsrapportage Veilig Thuis.

Duurzaam oplossen huiselijk geweld (toename gezinnen in stabiele en veilige situatie)

Hierover wordt eind tweede kwartaal 2017 gerapporteerd in de voortgangsrapportage Veilig Thuis.

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

Beschrijving indicator: De naleving door verstrekkers van alcohol van de NIX18-leeftijdsgrens is in 2018 verhoogd naar 56% in 2018.

100% inspectie op locaties kinderopvang

Rotterdam heeft voldaan aan de 100% inspectie-eis. Naar verwachting zal mede hierdoor de A-status worden gecontinueerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deze status wordt gegeven als de gemeente drie pijlers op orde heeft: Toezicht kinderopvang, Handhaving kinderopvang en Register Kinderopvang. In totaal zijn 1.040 inspecties verricht bij kinderdagverblijven, locaties buitenschoolse opvang, bij gastouderbureau en gastouders.