Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Beperking bijstandsvolume
  • Taaleis
  • Verbeteren kwaliteit van de dienstverlening
  • Verbeteren ICT
  • Handhaving
  • Rotterdams Verbeteren
Toelichting prioriteiten
Beperking bijstandsvolume

Beperking van het aantal bijstandsgerechtigden was ook in 2016 de doelstelling van het college. Het college investeert in de preventieve aanpak om bijstandsafhankelijkheid te voorkomen en blijft tegelijkertijd de uitstroom naar werk bevorderen. In 2016 zijn 4.035 bijstandsgerechtigden uitgestroomd naar werk.

Taaleis

Sinds 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet van kracht. Bij de aanvraag van een uitkering moet de aanvrager bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat deze het Nederlands op minimaal 1Fniveau beheerst (vergelijkbaar met niveau eind lagere school). Zijn er geen bewijsstukken, of een eigen verklaring, dan moet de aanvrager een taaltoets afleggen. Bij het zakken voor een of meer onderdelen van de taaltoets geldt een inspanningsverplichting. Voor de werkzoekenden die al voor 1 januari 2016 een uitkering ontvingen, is de Wet taaleis sinds 1 juli 2016 van kracht. De gemeente heeft tot uiterlijk 1 januari 2019 de tijd om dit genaamde ‘zittend bestand’ te controleren.

Van de ‘nieuwe instroom’ (aanvraag om een uitkering na 1 januari 2016) is tot en met december 2016 76% onderzocht. Hiervan voldoet 84% aan de Wet taaleis. Van het totale ‘zittend bestand’ is tot en met december 2016 ruim 44% beoordeeld op beheersing van de Nederlandse taal.

Kwaliteit van de dienstverlening

Werk en Inkomen heeft in 2016 fors ingezet op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd en als er teruggebeld moet worden dan gebeurt dat in meer dan 90% van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Het aantal klachten is in 2016 licht gestegen, tegelijkertijd daalde het percentage gegronde klachten verder van 33% in 2015 naar 26% in 2016. Het aantal bezwaarschriften is in 2016 fors gedaald, en ook het aantal gegronde bezwaarschriften daalde van 32% naar 30%.

Verbeteren ICT

In G4-verband voert de gemeente het programma Innovatie (Professional Portal) uit. Het doel is om de dienstverlening van de gemeente aan de Rotterdamse burger naar een modern innovatieniveau te tillen. Hiermee wordt de dienstverlening efficiënter, doelmatiger en in hoge mate faciliterend voor zowel de burger als de professional die ermee moet werken.
Het programma Innovatie hangt sterk samen met het programma Digitalisering documentstromen W&I. Het programma Innovatie regelt de geautomatiseerde ondersteuning van de professional en de burger. Daarbij is het noodzakelijk te beschikken over digitale documentstromen zodat papierloos gewerkt kan worden.

Handhaving

De uitkeringslasten worden bepaald door de ontwikkelingen van volume en prijs. De uitkeringslasten worden tevens beïnvloed door de extra inspanningen op het gebied van handhaving. Voor deze extra inspanningen heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. Per jaar licht de gemeente 3.000 extra dossiers door. Werkzoekenden worden hierbij onderzocht en beoordeeld op hun huidige woon-, inkomens-, en vermogenssituatie. In 2016 zijn er 2.969 personen opgeroepen voor een heronderzoek vanwege de intensivering van de fraudebestrijding. Vanaf de start van collegeperiode zijn er tot en met 2016 9.573 personen opgeroepen. Daarmee loopt het project op schema. Het resultaat van een heronderzoek kan zijn dat een uitkering beëindigd wordt. De door het project beëindigde uitkeringen in 2015 en 2016 realiseerde een besparing in 2016 op de uitkeringslasten van € 3,7 mln. Verder is er in 2016 € 5,7 mln aan fraudevorderingen geboekt en is er € 4 mln aan fraudevorderingen geïncasseerd.

Rotterdams Verbeteren

Om het continu verbeteren in de organisatie te borgen, zijn in 2016 medewerkers opgeleid om managers te ondersteunen in het creëren van een werkklimaat waarbij medewerkers uitgedaagd worden om standaardprocessen routinematig uit te voeren en dagelijks bezig te zijn met verbeteringen in hun werk. Deze wijze van werken – het Rotterdams verbeteren – leidt bij consequente toepassing tot betere dienstverlening aan burgers en een grotere efficiency in processen.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Uitstroom naar werk

Mijlpaal

2.000

2.500

3.200

4.300

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2014:
2.665
Peildatum 7/3/2017: 2.963

JR 2015: 3.611
Peildatum 7/3/2017: 3.824

Realisatie t/m december (peildatum 7/3/2017): 4.035

Overig

Het aantal te realiseren garantiebanen in de arbeidsmarkt-regio Rijnmond

Mijlpaal

n.v.t.

600

1.175

1.004

Monitor Werk en Inkomen en UWV
Factsheet banen-afspraak arbeids-marktregio Rijnmond

Realisatie (incl. peildatum)

666

Realisatie t/m sept: 241
(peildatum 1/10/2016)

Overig

Het aantal te realiseren plaatsingen op garantiebanen in de arbeidsmarkt-regio Rijnmond

Mijlpaal

n.v.t.

600

1.175

1.004

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

482

Realisatie t/m dec: 711
(peildatum 1/1/2017)

Overig

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

Mijlpaal

n.v.t.

3.000

3.000

3.000

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.056

Realisatie t/m dec: 2.969 (peildatum 1/2/2017)

Overig

Aanvragen levens-onderhoud

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

19.382 (peildatum 14/1/2016)

Realisatie t/m dec: 19.776 (peildatum 1/1/2017)

Overig

Instroom in de bijstand

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

11.028 (peildatum 14/1/2016)

Realisatie t/m dec: 10.005
(peildatum 1/1/2017)

Overig

Gemiddelde kosten bijstands-uitkering

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

14.085 (peildatum: 25/2/2016)

Realisatie t/m dec: 14.154
(peildatum 1/1/2017)

Overig

Volume bijstand-uitkeringen (gemiddeld)

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 38.431 (peildatum: 4/1/2016)

Realisatie t/m dec: 39.043
(peildatum 1/1/2017)

39.450

Overig

Jongeren aan de slag

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

2.854 (peildatum: 16/2/2016)

Realisatie t/m dec: 3.033
(peildatum 1/1/2017)

BBV

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

816,7

829,1

LISA

BBV

Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

58,3%

57,4%

CBS

BBV

Werkloze jongeren: % 16 t/m 22-jarigen

3,8%

n.v.t.

Verwey Jonker Instituut – Kinde-ren in Tel

BBV

Personen met een bijstandsuitkering: Aantal per 10.000 inwoners

100,8

101,5

CBS

BBV

Lopende re-integratievoorzieningen: Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

63,9

eerste halfjaar 2016: 35,2

CBS

BBV

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

18,3%

18,1%.

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Toelichting indicatoren
Uitstroom naar werk

De uitstroom naar werk is een collegeprioriteit. Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden ‘uitstroom naar werk’. De ‘datum einde uitkering’ is hierbij leidend. Het streefcijfer voor 2016 is 3.200 werkzoekenden die uitstromen naar werk. Voor deze collegeperiode geldt het streven om tot en met 2016 in totaal 7.700 werkzoekenden te laten uitstromen. Er zijn in 2016 4.035 werkzoekenden uitgestroomd naar werk. Over de gehele collegeperiode tot en met 2016 zijn er in totaal 10.822 werkzoekenden uitgestroomd naar werk.

Het aantal te realiseren garantiebanen en plaatsingen op garantiebanen in de arbeidsmarkt-regio Rijnmond

De genoemde aantallen garantiebanen en de plaatsingen daarop zijn vastgesteld voor de arbeidsmarktregio Rijnmond. Er is sprake van een gezamenlijke inspanning van betrokken partijen (markt en overheid in de regio Rijnmond) om deze resultaten te realiseren. De realisatie t/m september 2016 is inclusief de afbouw ID/WIW-banen en blijft achter op de mijlpaal vastgesteld door het Rijk. De belangrijkste verklaring hiervoor is de afbouw van de ID/WIW-banen. De ID/WIW-banen vallen onder de definitie van een garantiebaan. Echter is, nog voordat de wet banenafspraak ingevoerd werd, de afbouw van ID/WIW-banen ingezet.

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

De indicator ’uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid’ was het streefcijfer voor 2016 om 3.000 heronderzoeken uit te voeren. Er zijn in 2016 2.969 onderzoeken uitgevoerd.

Aanvragen levensonderhoud

Het aantal aanvragen levensonderhoud in 2016 is 19.776.

Instroom in de bijstand

De instroom in 2016 is 10.005. Dit is lager dan aanvankelijk verwacht bij de begroting 2016.

Gemiddelde kosten bijstandsuitkering

De gemiddelde uitkeringskosten per huishouden worden berekend door de netto uitkeringslasten, verhoogd met de afdracht loonheffing/ziektekosten, te verminderen met de ontvangsten. De effecten van rijksmaatregelen zijn in de gemiddelde prijs verwerkt.

Volume bijstandsuitkeringen (gemiddeld)

Het gerealiseerde gemiddelde volume van de sociale uitkeringen is in 2016 uitgekomen op 39.043.

Jongeren aan de slag

In het Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid (Jongeren aan de slag) is als doelstelling geformuleerd het volume jaarlijks te verlagen als resultante van instroom en uitstroom.

BBV-indicatoren

Alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het Rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder andere een grotere onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Deze bronnen (waarstaatjegemeente.nl) bevatten enigszins achterhaalde informatie.