Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Nota Rotterdam Schone Stad
  • Professionalisering
  • Beleidsnota huishoudelijk afval 2013-2018
  • Nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’
  • Burgerparticipatie
Toelichting prioriteiten
Nota Rotterdam schone stad

Op het gebied van schoon is Rotterdam in 2016 op peil gebleven. De schooncijfers van 2015 en 2016 voldoen aan het, in het collegeprogramma, gewenste schoonniveau van een vier gemiddeld in alle wijken. Het wijkprofiel 2016 laat zien dat een deel van de respondenten vaak overlast ervaart van rommel in de buitenruimte, vuil naast de container en hondenpoep. Daarmee is de subjectieve beleving van een schone stad afwijkend van de objectieve beleving. Om ook de schoonbeleving te verbeteren is in 2016 de Nota Rotterdam Schone Stad opgesteld.

Professionalisering

Om het schoonniveau te kunnen behouden is het vak reinigen verder geprofessionaliseerd.
Als vervolg op deze professionalisering is in 2016 een start gemaakt met het werken met vervuilingsprofielen (assetmanagement). Dit sturingsinstrument laat zien welke straten het snelst vervuilen en waar de inzet van de reiniging nodig is.

Beleidsnota huishoudelijk afval 2013–2018

In de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018 staan de ambities van het college beschreven. In 2016 lag de nadruk op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling (van grondstoffen), tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de komende jaren blijft de focus hierop gericht.

Nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’

Het meest noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd. Daarbij lag de prioriteit op wegen, groen, spelen en openbare verlichting. Het college heeft structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld voor het projectmatig onderhoud van wegen. Daarnaast heeft het college eenmalig € 3,6 mln beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal, voor speelvoorzieningen in de buitenruimte en voor extra vervangingen in openbare verlichting.

Burgerparticipatie

Right to Challenge: in 2016 liep de challenge Schepenstraat, waarbij bewoners verantwoordelijkheid namen voor de bovengrondse herinrichting van hun straat. Daarnaast zijn een vijftal challenges op het gebied van de buitenruimte in voorbereiding.

Voor het thema Buitenruimte was in 2016 € 600.000 beschikbaar voor innovatieve ideeën. In het kader van CityLab010 zijn binnen het thema Buitenruimte 6 subsidies verleend en is vanuit het thema Buitenruimte aan drie andere aanvragen een financiële bijdrage gedaan.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Rotterdamse buurten schoon

Mijlpaal

4,0

> 4

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,4

4,4

n.v.t.

BBV

Omvang huishoudelijk restafval

Mijlpaal

n.v.t.

3e vgr. beleidsnota huishoudelijk afval

Realisatie (incl. peildatum)

319,0
kg/inwoner

295,72 kg/inwoner

291,41
kg/inwoner

n.v.t.

Overig

MSB-melding Schoon tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95%

95% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96,6%

96,4%

n.v.t.

Overig

CROW wegen 85% voldoende of matig vanaf 2020

Mijlpaal

76%

85%

Realisatie (incl. peildatum)

76%

85%

85%

Overig

Openbare verlichting
% brandende verlichting

Mijlpaal

98%

98%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98

98,4%

98%

n.v.t.

Toelichting indicatoren
Rotterdamse buurten schoon

Het gemiddelde schoonniveau is in alle gebieden van de stad in de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 (periode van meting collegetarget) op het afgesproken niveau (op basis van de Rotterdamse schouwmethodiek) gebleven. Het schoonniveau bedroeg in deze periode 4,4. Dit schoonniveau is opgebouwd uit vijf componenten: zwerfvuil, papierkorven, onkruid, uitwerpselen en graffiti. Om dit niveau te behouden wordt zoveel als mogelijk gebiedsgericht gestuurd, samen met de burgers, het bedrijfsleven en de gebiedsorganisaties. Uitsluitend het component onkruid scoort gemiddeld net geen vier, maar een 3,9. Gemeente Rotterdam is gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hiervoor in de plaats worden uitsluitend fysieke en thermische middelen gebruikt. De Nota Rotterdam schone stad is opgesteld en voor een deel uitgerold.

Omvang huishoudelijk restafval

De omvang van het huishoudelijk afval bedroeg in 2016 291,4 kg per inwoner. Dit zijn de hoeveelheden afval per inwoner die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld.

MSB-melding Schoon tijdig afgehandeld

Gemeente Rotterdam hanteert een servicenorm van 95%: meldingen in het meldingensysteem zijn binnen drie werkdagen afgehandeld of in behandeling gezet. Gemeente Rotterdam heeft in 2016 aan deze norm voldaan (96,5%). De afnemende trend van telefonisch melden zet door; steeds meer burgers melden via een smartphone (app), een tablet (app/internet) of via een vaste computer (internet).

CROW wegen (% voldoende of matig 2020)

Het beheer en onderhoud van verhardingen gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek voor wegbeheer. De huidige stand van 84% op wijkgebonden wegen en 88% op hoofd- en verzamelwegen is eind 2016 gemeten. Het kwaliteitsbeeld van de wegen heeft zich de afgelopen twee jaar positief ontwikkeld. Door de inzet van de bestemmingsreserves van de voormalige deelgemeenten, de structurele verhoging van het wegenbudget, gebiedsgericht werken, structureel uitvoeren van kleinschalige (asfalt)reparaties om de levensduur te verlengen, de inzet op snel herstel waarbij ca. 12% extra meldingen t.a.v. storingsonderhoud zijn opgelost, hebben een positief effect gehad op de kwaliteitsontwikkeling van de wegverhardingen. Dit levert echter niet altijd een langdurige verhoging van de kwaliteit op. Uit de meting komen twee risico’s naar voren. In het kwaliteitscijfer zijn diverse gebieden met een zetting van meer dan 40 cm opgenomen. Een integrale uitvoering met rioolvervanging is hierbij noodzakelijk. Anderzijds zien we een categorie schadebeelden die net in de categorie voldoende vallen toenemen tot 28,4%. De helft van deze categorie genereert binnen een periode van drie tot vijf jaar onderhoud. Gezien het voorgaande is de verwachting dat het overall kwaliteitsbeeld in 2018 uit komt op de afgesproken 85%.

Openbare verlichting % brandende verlichting

Voor de prestaties van de openbare verlichting gelden andere normen dan voor de overige kapitaalgoederen; verlichting brandt of het brandt niet. Doel is dat gemiddeld 98% van alle verlichting in Rotterdam moet branden. Metingen vinden twee keer per jaar plaats. Ook in 2016 is de indicator ruimschoots gehaald.