Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Kwetsbare wijken, waaronder Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  • Kansrijke wijken
  • Milieuzone
  • Duurzaam
Toelichting
Kwetsbare wijken, waaronder Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In deze collegeperiode zullen in de focuswijken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) ruim 3.000 woningen in aanpak genomen worden met het doel de onderhoudssituatie te verbeteren. Deze aanpak wordt vormgegeven door het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid. In 2016 is voor ruim 2000 van de woningen de aanpak daadwerkelijk gestart. Voor de overige woningen volgt de start van deze aanpak in 2017.

De aanpak Steigers op Zuid is de derde vorm van programmatische aanpak van particuliere woningvoorraad in de kwetsbare wijken van Rotterdam Zuid. In 2006 was begonnen met het programma Bestaande Voorraad, waarbij het achterstallig onderhoud van ruim 6.000 woningen is weggewerkt. Dit is in 2016 vrijwel geheel afgerond. In 2010 is het programma Particuliere Voorraad gestart, dat zich richtte op het verbeteren van het onderhoud van in totaal 3.222 woningen. In 2016 is ook voor dit programma een belangrijke stap gezet in de afronding. Voor de overige woningen volgt de start van deze aanpak in 2017.

Kansrijke wijken

Middels het programma Kansrijke Wijken zetten we in op het aantrekkelijker maken van negen wijken rond het centrum voor kansrijke gezinnen. Dit doen we door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. In 2016 zijn onder andere de volgende resultaten opgeleverd:

  • Toevoegen van gezinswoningen. In de negen wijken zetten we in op een toename van circa 1.000 woningen door nieuwbouw, zelfbouw/transformatie en verkoop van corporatiewoningen. Zeker de nieuwbouwwoningen kunnen rekenen op grote belangstelling. Waar mogelijk proberen we meer aanbod te creëren en projecten te versnellen;
  • Goede kwaliteit onderwijs in de wijk is een belangrijke voorwaarde voor gezinnen. Het predicaat Excellent geeft aan dat een school op een bepaald gebied uitblinkt. Vanuit het programma worden scholen in de Kansrijke Wijken actief gewezen op de mogelijkheid om dit predicaat aan te vragen en zich hiermee te profileren in de wijk. De school neemt zelf het initiatief tot het indienen van een aanvraag, omdat zij trots is op wat docenten, leerlingen en directie samen met ouders hebben bereikt. De Mariaschool in Middelland heeft het predicaat inmiddels aangevraagd. Nog eens elf basisscholen in de kansrijke wijken zijn enthousiast en zijn in verschillende stadia bezig met het verwerven van het predicaat;
  • Verbeteren en aantrekkelijker maken van de woonomgeving door het faciliteren van bewonersinitiatieven (droomstraten) en zelfbeheer door bewoners en het aantrekkelijker en toegankelijk maken van schoolpleinen. In 2016 zijn er twaalf zelfbeheerprojecten gestart en is het eerste groene schoolplein opgeleverd. Daarnaast zijn er nog vier groene schoolpleinen in voorbereiding;
  • Communicatiestrategie om te laten zien hoe aantrekkelijk het leven in de stad is voor gezinnen. In 2016 hebben we onder andere samen met Open Rotterdam een serie van negen televisie-afleveringen gemaakt met inwoners van de stad Rotterdam die de kracht, inzet en energie laten zien in de kansrijke wijken. Daarnaast zijn in de maanden oktober en november verschillende activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het thema ’Wonen met je gezin in de stad’. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de programmering van andere partijen.

Het effect van het programma Kansrijke Wijken wordt in beeld gebracht middels de collegetarget groei aandeel kansrijke gezinnen.

Milieuzone

De belangrijkste maatregelen uit de Koersnota zijn de uitbreiding van de milieuzone en de sloop- en stimuleringsregeling. Met ingang van 1 januari 2016 is de bestaande milieuzone voor vrachtverkeer uitgebreid in omvang en is deze ook ingesteld voor een bepaalde categorie bestel- en personenverkeer. Om de verschoning van het wagenpark van de Rotterdammers te stimuleren was de sloop- en premieregeling ook in 2016 nog van kracht. Beide maatregelen zijn onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen dat is vastgelegd in de Koersnota Schone Lucht.

Daarnaast heeft Rotterdam ingezet op de verschoning van de scheepvaart, onder meer door levering van LNG aan de zeecruiseschepen van AIDA en door het samen het Havenbedrijf Rotterdam leveren van een bijdrage bij het bewerkstelligen van een “verbod op ontgassen door de binnenvaart” in de provinciale milieuverordening.

De luchtkwaliteit is de afgelopen periode verbeterd, maar met oog op de gezondheid is een vervolg-aanpak noodzakelijk. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een nieuw Aktieplan Luchtkwaliteit.

Duurzaam

Bij het programma Duurzaam gaat het om aansturing, ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten gericht op (1) een groene, gezonde en toekomstbestendige stad, (2) schone energie tegen lagere kosten en (3) een sterke en innovatieve economie. Het zijn de drie ambities uit het programma Duurzaam 2015-2018, ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. De input van veel Rotterdammers, stakeholders, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en andere partners is in dit programma verwerkt. Concreet werken we aan een betere luchtkwaliteit, vergroening, waterveiligheid en veerkracht (resilience), energiebesparing en –opwekking, toepassing van duurzame energie (in het bijzonder zonne-energie) en een sterkere economie door inzet op clean tech, en op circulaire en een biobased economie.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.
In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 6,8% naar 7,5%.

Mijlpaal

6,8%

7,1%

7,3%

7,5%

Realisatie

Aantal bewoonde woningen

Aantal kansrijke gezinnen

Gemiddeld aandeel

1/1/2014

38.664

2.627

6,8%

1/1/2016

39.535

2.840

7,2%

BBV

% Hernieuwbare elektriciteit

Mijlpaal

Realisatie

16,9%
(2013)

15,5%
(2014)

RWS klimaatmonitor

Toelichting indicatoren

In het Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 heeft het college onder andere de volgende collegetarget geformuleerd:

  • Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

In een ring van negen wijken rond het centrum zetten we in op het aantrekkelijker maken van deze wijken voor kansrijke gezinnen. Dit doen we door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. We werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners.

De realisatie van deze target wordt gevolgd met de volgende prestatie-indicator:

  • In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2017 van 9,4 % naar 10,4 %.
Aanpassing targetmeting

Tijdens het proces van targetmeting per 1-1-2016 is gebleken dat meting niet langer consistent mogelijk is. De reden is de overgang naar een andere, landelijke basisregistratie voor gebouwen. Er moeten nu meer bestanden met elkaar worden gekoppeld dan voorheen om het eigendom van woningen te bepalen. Eigendom is een van de indicatoren van de target. Bij deze koppeling is de foutmarge op individueel woningniveau, waarop de target gemeten wordt, te groot gebleken om over meerdere jaren met zekerheid uitspraken te doen over het eigendom. Er is geen alternatieve werkwijze mogelijk.
Om bovenstaande redenen is in het afgelopen jaar de operationalisering van de target aangepast conform bovenstaande tabel.

Voortgang target

Gemeten volgens de aangepaste operationalisering, is het aantal kansrijke gezinnen in de negen kansrijke wijken gestegen. De stijging tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is sneller gegaan dan het jaar daarvoor. De target scoort zelfs boven de verwachte mijlpaal en ligt dus op koers.