Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
  • Transformatie van 120.000 m2 kantoren
  • Verkleinen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille
  • Minder leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille
Toelichting Prioriteiten
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Het college stelt zich tot doel om door een pakket aan maatregelen de verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad te verlengen met 10%.

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

In de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017 wil het college tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam laten transformeren of aan deze voorraad onttrekken.

Verkleinen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille

De gemeente voert een actief beleid om delen uit de niet-kern portefeuille te verkopen. In 2016 is het verkoopbeleid geïntensiveerd. Daarbij is gebruikgemaakt van een nieuw middel: de internetveiling van gemeentelijk vastgoed. In 2016 hebben drie veilingen plaatsgevonden waarbij na enige aanloopproblemen de opbrengst per veiling boven de prognoses uitkwam. Ook zijn externe makelaars ingezet om vastgoed te verkopen. Door de aantrekkende markt is dat beter gelukt dan in voorgaande jaren.

Via de inbreng van gemeentelijk vastgoed in de verschillende transformatieprogramma’s wordt bijgedragen aan het versterken van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Veel van de panden, vaak voormalige schoolgebouwen, worden omgevormd tot aantrekkelijke woongebouwen voor starters en doorstromers die op zoek naar vernieuwing via verbouwing niet alleen een prima en originele woning verkrijgen, maar ook door hun actieve betrokkenheid de buurtcohesie versterken. Dit programma wordt in 2017 voortgezet.

Minder leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Met de grote decentralisaties in het sociale domein (WMO) is de vraag naar maatschappelijk vastgoed veranderd. Het beleid richt zich zoveel mogelijk op ‘zorg aan huis’. In de verschillende wijken zijn als steunpunt voor dit beleid Huizen van de Wijk ingericht waar voorheen versnipperde instellingen en initiatieven gezamenlijk met buurbewoners werken aan een verbetering van de zorg in de buurt.

De gemeenteraad heeft begin 2016 besloten dat actief moet worden gewerkt aan een verdunning en ontlasting van de wijken waar een overmaat van huisvesting van bijzondere groepen is geconcentreerd. Dit betreft voorzieningen in het kader van de Maatschappelijke Opvang Huisvesting bijzondere doelgroepen, zoals verslaving, psychosociale aandoeningen en daklozen. Samen met de zorgaanbieders werkt de gemeente aan een grote schuifoperatie waarbij ook het eigen vastgoed wordt ingezet om de vraag onder te brengen.

Het college heeft bij zijn aantreden besloten om extra te investeren in vernieuwing van schoolgebouwen. Deze impuls levert een grote schuifoperatie en (ver)nieuwbouwgolf op rond schoolgebouwen. Door het zo goed mogelijk zoeken naar slimme combinaties ontstaan er zowel betere onderwijsvoorzieningen als ook herontwikkelingsmogelijkheden in de leegkomende gebouwen (zie ook bij transformatie).

De drie beleidsimpulsen leiden gezamenlijk tot een verminderde leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Mijlpaal

2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

2017, begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd

Realisatie (incl. peildatum)

4 uur en 9 minuten (begin 4e kwartaal 2015)

Begin 4e kwartaal: 11% toename verblijfstijd

Collegetarget

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Mijlpaal

30.000m2

1 januari 2015

60.000 m2

1 januari 2016

90.000

1 januari 2017

tenminste 120.000 m2 bvo per 1 november 2017

Realisatie (incl. peildatum)

56.308 m2

81.830 m2

114.916 m2

BBV-indicator

Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000

Realisatie
(incl. peildatum)

148

146

148

BBV-indicator

Nieuw gebouwde woningen

Realisatie
(incl. peildatum)

3,3

n.v.t.

n.v.t.

BBV-indicator

Demografische druk

Realisatie
(incl. peildatum)

58,7

58,8

58,7

Toelichting
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

De verblijfsduur is eind 2016 met 11% toegenomen ten opzichte van een jaar daarvoor.

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

In de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017 wordt tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam getransformeerd en/of onttrokken. Per 1 januari 2014 wordt gestart met ‘0’ (nul) en vanaf dat moment wordt geteld. Op 1 januari 2017 is 114.916 m2 gerealiseerd. Dit resultaat is ruim boven het doel van 90.000 m2 zoals in de planning was opgenomen. Overigens hebben gemeente en marktpartijen in een convenant medio 2016 een nieuwe, hogere ambitie vastgesteld van 350.000 m2 tot en met 2020. Deze hogere ambitie houdt verband met enerzijds de noodzaak om de hoge kantorenleegstand aan te pakken en anderzijds de mogelijkheden die grote vraag naar woningen biedt voor transformatie.

Gemiddelde WOZ-waarde

Het herstel op de woningmarkt zet onverminderd krachtig door; het aantal transacties in de bestaande voorraad is weer hoger dan voor de crisis. De daardoor toenemende krapte leidt weer tot een sterke stijging van de verkoopprijzen. Met enige vertraging heeft dit uiteindelijk ook effect op de hoogte van de WOZ-waarden. Dit verklaart de lichte stijging van de gemiddelde WOZ-waarden in Rotterdam in 2016.

Nieuwgebouwde woningen

Het aantal opleveringen bleef in 2014 (3,3) achter ten opzichte van 2013 (5,1). Naar verwachting zal deze indicator in 2015 ook nog laag uitvallen en daarna stijgen. Dit heeft een relatie met de door de crisis veroorzaakte relatief lagere bouwproductie (start bouw) in de voorgaande jaren. Het herstel van de crisis heeft daarna wel geleid tot een toename van het aantal gestarte bouwprojecten Oplevering van bouwprojecten en daarmee de woningen volgt meestal binnen 1 tot 4 jaar na start bouw. Door de toegenomen bouwproductie zal naar verwachting de indicator in 2017 dan ook verder stijgen.

Demografische druk

De demografische druk in Rotterdam is relatief lager dan in Nederland als totaal (58,7% t.o.v. 68,5%). Dit heeft voornamelijk te maken met de sterkere vergrijzing in de rest van Nederland. De toename is in Rotterdam beperkt ten opzichte van de landelijke trend. Verwachting is wel dat dit percentage in Rotterdam ook in de toekomst licht zal stijgen.