Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Start nieuwe organisatieonderdelen
  • Uitvoeringsagenda HR
  • Informatievoorziening
  • Concernhuisvesting
Toelichting prioriteiten
Start nieuwe organisatieonderdelen

In 2016 zijn het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) en de directie Middelen en Control gestart. De bedrijfsvoering functionarissen bij de beleidsclusters, zijn nu ondergebracht bij het cluster BCO. Zij werken ‘dedicated’ in de beleidsclusters.

Uitvoeringsagenda HR

De uitvoeringsagenda HR is verder uitgewerkt in een aantal sporen. In 2016 is op veel plaatsen geëxperimenteerd met nieuwe vormen. Dit betreft onder andere gesprekscyclus, maar ook de andere speerpunten zoals flexibel werken, aanpak langdurig ziekteverzuim en de strategische personeelsplanning. De aanpak voor deze vier speerpunten wordt in 2017 verder doorontwikkeld.

Informatievoorziening

Het plan van aanpak om op het gebied van informatievoorziening de basis gezond te krijgen en voldoende ruimte te maken voor innovatie, ligt op schema.

Concernhuisvesting

De servicecentra zijn in gebruik genomen, 90 procent van de verhuizingen is gerealiseerd en daarmee ook de hiermee gemoeide besparingsopgave. Het programma Concernhuisvesting wordt in 2017 opgenomen in de lijnorganisatie.

De kern van bedrijfsvoering is dat deze ondersteunend is aan het primaire proces. De inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. Optimalisering van de interne dienstverlening, staat daarom hoog op de agenda. De inzet van ‘dedicated teams’ heeft goed vorm gekregen in 2016. Van hieruit wordt verder gewerkt aan de optimalisering van de interne dienstverlening.

Indicatoren
  • Financiële targets: het realiseren van een structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten van € 30 mln per eind 2018 (loopt op schema).
  • Realiseren van de werkplekfactor per medewerker van 0,7 (loopt op schema).