Ontwikkelingen

Met de extra gelden die het kabinet in 2016 heeft vrijgemaakt is de pijn van de bezuinigingen verzacht en heeft de politie de prioriteiten van 2016 kunnen uitvoeren.

Gedurende het jaar bleek echter dat bepaalde veiligheidsthema’s nog niet bekend waren of waarvan de impact vooraf niet was voorzien. De impact van ondermijning bleek omvangrijker dan gedacht. De dreiging van een terroristische aanslag, migratiestromen en toenemende polarisatie waren nieuwe thema’s die om extra politie-inzet vroegen voor bijvoorbeeld evenementen en demonstraties. Daardoor staat de beschikbare politiecapaciteit meer onder druk. Dit is een aandachtspunt is voor 2017 en volgende jaren.

In het najaar 2015 lanceerde het college het wijkveiligheidsprogramma 2016-2019. Dit is een meerjarig programma bestaande uit een integrale aanpak om de wijkveiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Aangezien tussen de geregistreerde veiligheid en de beleefde veiligheid soms grote verschillen bestaan heeft het college, mede op verzoek van de raad, bij de vaststelling van het veiligheidsprogramma #Veilig010 een brede consultatie in gang gezet over veiligheidsbeleving.

De resultaten van de inzet van OV-surveillanten zijn tot nu toe positief. De reizigers in de metro geven aan zich veiliger te voelen wanneer er een OV-surveillant in de metro aanwezig is. Sinds 2015 zijn er elk jaar meer trajecten voorzien van OV-surveillanten in het Openbaar vervoer.
2015: Er zijn meer OV-surveillanten ingezet op het traject Coolhaven – Voorschoterlaan
2016: Uitbreiding van het aantal OV-surveillanten op de trajectdelen Slinge – Zalmplaat en Zalmplaat-Schiedam.

Door middel van de uitvoering van het ’10-puntenplan verkeershufters 2015-2018’, onderdeel van het meerjarenplan ‘Rotterdam verkeersveilig’, wordt samen met Politie en het Openbaar Ministerie extra aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding van de zogeheten “verkeersshufter”.

Met het programma Stok achter de deur 2015-2018 is de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit aangescherpt en geïntensiveerd. Het programma heeft twee actielijnen: de persoonsgerichte en de wijkgerichte aanpak. Een persoonsgerichte aanpak bestaat uit een combinatie van straf en zorg. Met de wijkgerichte aanpak krijgt jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit overal in de stad een aanpak op maat.
In de zomer van 2017 informeert het college de raad over de voortgang en tussenresultaten van het programma Stok achter de deur.

Samen met de RIEC-partners (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) zoals Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst wordt in Rotterdam ondermijnende criminaliteit aangepakt. Er wordt zowel gebiedsgericht ingezet in Rotterdam-Zuid en de Spaanse Polder als thema gericht. Ondermijnende criminaliteit vraagt om een langdurige integrale inzet. Het gaat om complexe fenomenen zoals drugscriminaliteit, maar ook het gebruik van vastgoed voor criminele doeleinden en het krijgen van zicht op criminele geldstromen. De gemeente en haar partners krijgen steeds beter zicht op geldstromen en er is in 2016 een afpakteam gestart dat in 2017 de eerste resultaten zal boeken. Vastgesteld is dat dit gebied de afgelopen jaren te weinig aandacht en prioriteit heeft gehad. Mede hierdoor is er onvoldoende gehandhaafd, was de overheid onvoldoende zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar en heeft dit mede geleid tot een “vrijstaat” waarbinnen te veel ruimte is ontstaan voor ondermijnende praktijken en criminaliteit.

Sinds 2012 zet de gemeente fors in op het aanpakken van de zogenoemde High Impact Crimes: straatroven, overvallen en woninginbraken. In het voorjaar van 2016 is de aanpak ‘Volharden, niet verslappen’ vastgesteld. De aanpak bestaat uit een breed palet van maatregelen: zowel preventief, repressief als curatief en gedifferentieerd naar de drie type misdrijven. In de aanpak werkt de gemeente samen met alle mogelijke partners, onder wie in ieder geval politie, Openbaar Ministerie, de reclassering organisaties, het Veiligheidshuis, zorgpartners en wooncorporaties.
De cijfers van de High Impact Crimes laten al jaren een daling zien en ook in 2016 zet deze daling door. De ambitie zoals geformuleerd in ‘Volharden, niet verslappen’ - in 2016, 2017 en 2018 blijft het aantal straatroven, overvallen en woninginbraken in Rotterdam dalen – is daarmee voor 2016 behaald. De verwachting is wel dat de daling de komende jaren zal afvlakken. Sinds de start van de aanpak in 2012 in Rotterdam is het aantal straatroven gedaald met 52%, het aantal overvallen met 48% en het aantal woninginbraken met 35%.

Op basis van het op 24 april 2015 gepresenteerde programma ‘Rotterdamse aanpak radicalisering 2015- 2018’ werkt de gemeente aan de volgende doelstellingen:

  • Tegengaan van polarisatie en voorkomen van maatschappelijke spanningen;
  • Preventie door het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de ideologie van gewelddadig jihadisme;
  • Vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties. Dit onder meer door het aanbieden van training- en voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Intensiveren en verbeteren van de persoonsgerichte aanpak. Dit onder meer door het door- ontwikkelen van het casusoverleg in het Veiligheidshuis Rotterdam- Rijnmond en het versterken van het gemeentelijk aanbod.

In 2016 is verder geïnvesteerd in de verduurzaming van de WIJsamenleving. De onrust zowel internationaal als nationaal is door uiteenlopende ontwikkelingen toegenomen. Dit betekent dat een duurzame investering in de sociale weerbaarheid en veerkracht van Rotterdam van groot belang is.
Vanuit het programma zijn in de verschillende gebieden initiatieven gefaciliteerd en geïnitieerd met verbindend effect. De vraag: Hoe kunnen wij in Rotterdam met elkaar samenleven?, staat hierbij steeds centraal. Het programma vertaalt deze vraag naar de straat, de scholen, de wijkgebouwen, gebedshuizen en naar individuele Rotterdammers.

Evenementen zorgen voor verlevendiging van de stad, een veilig verloop is noodzakelijk. Hiertussen een evenwichtige balans vinden is de opgave. Er vinden steeds meer evenementen (groot en klein), demonstraties, filmopnames en voetbal gerelateerde festiviteiten plaats. Dit zorgt voor druk op die balans en vraagt constante aandacht voor (uitvoering van) evenementenvergunningenbeleid, de evenementenkalender, spreiding en toetsing van evenementen.

Horeca is de afgelopen jaren een belangrijke motor geweest van de hernieuwde (internationale) aandacht voor Rotterdam. In 2016 is, samen met ondernemers, ondernemersverenigingen, bewoners, gebiedscommissies en toezichtspartners een nieuw horecabeleid opgesteld. Hierin zijn de successen van afgelopen jaren, zoals gebiedsgericht werken, terrasvlonders en lastenverlichting overgenomen en verder uitgewerkt. Onderdelen van het beleid waar aanscherping nodig was zijn aangepast. Zo is toezicht en handhaving op bijvoorbeeld illegaal gokken en andere ondermijnende activiteiten een stuk strenger geworden.

In 2016 zijn alle veertig coffeeshops in Rotterdam meerdere malen gecontroleerd door de politie. Ook zijn in 2016 zeven coffeeshops aan een BIBOB-toets onderworpen.
Exploitanten van coffeeshops houden zich doorgaans goed aan de regels die aan hun vergunning verbonden zijn. Er zijn geen overlastdossiers naar de burgemeester gestuurd om een bestuurlijke maatregel te treffen.