Ontwikkelingen

Economisch herstel

Het economisch herstel heeft zich in 2016 doorgezet. De landelijke werkloosheid is gedaald en de werkgelegenheid – het aantal banen en vacatures – neemt toe. De groei van de werkgelegenheid is vooral in de techniek, transport en logistiek, specifieke zakelijke dienstverlening, groothandel, detailhandel, horeca, ICT en bouw. De grootste toename zit in flexibele vormen van arbeid, zoals uitzendwerk, tijdelijke contracten en STP’ers. Nog niet iedereen kan in dezelfde mate van deze ontwikkelingen profiteren. Vooral werkzoekenden met een meer kwetsbare arbeidsmarktpositie als langdurig werklozen en lager opgeleiden hebben nog steeds veel moeite werk te vinden. Ze kunnen vaak nog niet om op de korte termijn voldoen aan de stijgende eisen van werkgevers en moeten concurreren met andere werkzoekenden met een betere arbeidsmarktpositie, zoals WW'ers en herintreders. Om de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden in de bijstand duurzaam te versterken is in 2016 ingezet met verbetering en effectiever maken van de aanpak van arbeidsontwikkeling. Ook zoekt de gemeente vanuit de werkgeversaanpak specifieker naar sociale werkgevers die werk voor de kwetsbare doelgroep willen creëren.

Afname BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten)

Het Rijk stelt in de vorm van het BUIG-budget geld beschikbaar om de uitkeringslasten te betalen. Voor de bepaling van de middelen per gemeente gebruikt het Rijk een verdeelmodel dat sinds 2015 steeds verder wordt verfijnd. Het verdeelmodel 2016 heeft onvoldoende budget voor Rotterdam opgeleverd om de uitkeringslasten 2016 te kunnen voldoen. Het tekort over 2016 was te laag om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling.
Voor de verdeling van de middelen die nodig zijn voor 2018 werkt het Rijk aan een verfijning van het huidige model. Vanaf 2017 is sprake van een vangnetregeling waarbij de gemeente een tekort tot 5% van de baten zelf opvangt. Bij een hoger tekort is sprake van een getrapte vergoeding: het Rijk vergoedt bij een tekort van 5 tot 12,5% de helft van het tekort en bij tekorten boven de 12,5% het volledige tekort. Dat laatste geldt alleen als de gemeente aan de voorwaarden voldoet.

Social Impact Bonds (SIB´s)

Het is onderdeel van de gemeentelijke visie op werk en inkomen om samenwerking met marktpartijen na te streven waar dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelen. De vormgeving van deze samenwerking is een leerproces. In 2016 werden de eerste resultaten bekend van de SIB Buzinezzclub. De resultaten overtroffen ruimschoots de verwachtingen van de businesscase. Er is een maximaal rendement van 12% terugbetaald aan de investeerders.