Ontwikkelingen

De aanbestedingswet is medio 2016 gewijzigd, waardoor er voor nieuwe opdrachten geen sprake kon zijn van onderhandse aanbesteding.
Eind 2016 heeft het Rijk met ingang van 2017 structureel extra financiële middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de participatie van kinderen die opgroeien in armoede. Rotterdam ontvangt structureel € 6,1 mln. In 2017 wordt een bestedingsvoorstel aan uw raad voorgelegd.