Ontwikkelingen

Op het gebied van de afvalinzameling zijn er een aantal ontwikkelingen gaande die de werkprocessen en de inzamelresultaten de komende jaren nog verder kunnen verbeteren. Dit betreft de vulgraadmeting. Hiermee worden sensoren in containers geplaatst die aangeven hoe vol de container is en wanneer deze kan worden geleegd. In Rotterdam Zuid is een pilot uitgevoerd en vanwege succes is besloten de volledige uitrol van vulgraadmeting uit te voeren.

Daarnaast zien we landelijk, maar zeker ook in Rotterdam, dat afvalscheiding in hoogbouw moeizaam verloopt. Rotterdam doet mee aan het landelijke project ‘Verbeteren afvalscheiding en -inzameling in hoogbouw’. De doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de gedragsbepalende factoren die hierbij meespelen, om te komen tot een aantal succesvolle interventies. Er zijn langdurige pilots gestart en naar verwachting zijn aan het eind van het derde kwartaal 2017 de eerste resultaten bekend.

Voor kunststofverpakkingsafval en drankenkartons wordt op dit moment het beste scheidingsresultaat behaald met nascheiding. Zo’n installatie is in de directe omgeving echter nog niet voorhanden. Er is opdracht gegeven aan een adviesbureau om de businesscase op te stellen, met als uitgangspunt een openbare aanbesteding. Daarnaast wordt momenteel ook onderzocht of marktpartijen nascheiding onder de geactualiseerde condities levensvatbaar achten.

Opnieuw is het aantal inzamelvoorzieningen voor aparte afvalstromen uitgebreid. Inzameling van groente, fruit en tuinafval in laagbouw vindt nu ook plaats in Prinsenland, ’s Gravenland, Hoogvliet, Overschie en Rozenburg. Bijna 18.000 huishoudens in deze gebieden zijn voorzien van een minicontainer gft. In totaal zijn nu 38.000 gft-containers in gebruik; dit is ongeveer 50% van alle huishoudens in de laagbouw.

In 2015 is de Nota Dierenwelzijn opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In 2016 is dit inmiddels een prioriteit en wordt er vervolg gegeven aan het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

In de zomer van 2015 is de nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’ vastgesteld. Deze nota beschrijft de onderhoudsbehoefte en de beschikbare en benodigde budgetten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals wegen, riolen en groenvoorzieningen, in de buitenruimte in Rotterdam. Deze nota dient als basis voor de onderhoudsmaatregelen in de buitenruimte.

In 2016 zijn wij verder gegaan met de zoektocht naar voortdurende verbetering en vernieuwing. Landelijk gaat Rotterdam vaak aan kop. De Rotterdamse aanpak buitenruimte wordt door de rest van het land met veel belangstelling gevolgd.