Ontwikkelingen

Leges

De meeropbrengsten leges 2016 zijn het gevolg van het meer aanvragen voor woningbouw in het jaar 2016 dan voorzien. Een groot deel van deze plannen is eerder dan verwacht ingediend. In de maand december zijn er voor ca. 2500 woningen aanvragen ingediend. In 2016 totaal zijn ca. 5.000 woningen aangevraagd.

Duurzaam

De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak daarop te reageren en te anticiperen is al enige jaren duidelijk. De gemeente Rotterdam heeft een aantal jaren geleden er voor gekozen om nadrukkelijk de urgentie van duurzaamheid in beleid en werken vorm te geven met een apart programma Duurzaam. De Rotterdamse aanpak en praktische uitwerking in maatregelen en projecten, zoals de Rotterdamse Adaptatie Strategie, waterpleinen, het stimuleren van elektrisch vervoer of de fiets en de warmterotonde zijn voorbeelden voor binnen- en buitenland. Deze kennis en ervaring is ook ingebracht tijdens de VN Klimaatconferentie in december 2015 in Parijs, de COP-21.

Het in Parijs gesloten Klimaatakkoord was aanleiding te onderzoeken of de gemeente een PLUS kon zetten op het programma Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Na een uitgebreide inventarisatie, zowel intern als met stakeholders als Eneco, Stichting Natuur & Milieu, Zuid-Hollandse Milieufederatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, is de “PLUS op het programma Duurzaam 2015-2018” geformuleerd. Met deze PLUS zet gemeente Rotterdam extra in op de realisatie van projecten die bijdragen aan de duurzame energietransitie én die zorgen voor schonere lucht, waar mogelijk in combinatie met klimaatadaptatie (droge voeten).

Voor wat betreft de Warmtetransitie is de keuze van het ministerie voor het al dan niet op korte termijn sluiten van alle kolengestookte elektriciteitscentrales van groot belang. Hoewel Rotterdam van mening is dat sluiting van de kolengestookte centrales gewenst is, is de gemeente zich er van bewust dat beoordeling en afweging van de termijn waarop één en ander kan worden geregeld aan het ministerie van Economische Zaken is. Dit gelet op de invloed ervan op de landelijke energievoorziening. De stand van zaken daarin op dit moment is dat er voorlopig geen inspanningen zullen worden gedaan om 5 kolencentrales te sluiten. Als mocht blijken dat Nederland niet op koers ligt met zijn doelstellingen, dan zal worden gekeken naar de sluiting van de jaren ’90 kolencentrales waarbij geen bij- en meestook-biomassa mogelijk is, en vooralsnog niet naar sluiting van de Uniper Centrale of de Engie Centrale in Rotterdam.

Nu duurzaamheid op de kaart staat en breed aandacht heeft, is het de komende jaren de opgave om het onderwerp daar waar het mogelijk is te verankeren in projecten, maatregelen en beleid. Uiteindelijk moet het duurzaamheid denken een integraal onderdeel worden van het werken en denken, zowel vanuit een fysieke invalshoek, als sociaal, bij planontwikkeling, gebiedsontwikkeling en bij uitvoering en beheer. Dit geldt bij het uit stippelen van de Roadmap Next Economy, en bij het invullen van de Rotterdamse Resilience Strategie die in 2016 is gelanceerd, en breed opgepakt (moet worden) in de diverse clusters. De Rotterdamse deelname aan de C40 en de steun van de Rockefeller Foundation is daarbij van groot belang. Gelet op de huidige energie intensieve industrie in Rotterdam en haven staat de economische concurrentiepositie van Rotterdam in de toekomst, en het uitnutten van kansen en kennis hierbij centraal.

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trekt aan, er is een grote toename van bouwinitiatieven. Verwacht wordt dat de bevolking van gemeente Rotterdam in 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 40.000 toeneemt tot 676.000 inwoners. Zij moeten daar kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en zich kunnen vermaken. Ook de veranderende leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau van de bevolking stellen andere eisen aan de woningvoorraad en buitenruimte en ook hieraan moet aandacht worden geschonken.

Omgevingswet

Per 1 juli 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee wordt beoogd een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving wettelijk beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen. In 2016 zijn pilots gestart om ons voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.

Woningwet

In de nieuwe Woningwet verandert de rol van woningcorporaties. De corporaties gaan terug naar hun oorspronkelijk kerntaak: huisvesting van de doelgroep. De corporaties moeten naar vermogen bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke woonvisie. Gemeente en corporaties maken daarover prestatieafspraken.

Luchtkwaliteit

De financiering van de maatregelen van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) is eind 2016 geëindigd. In 2016 zijn de resterende NSL-middelen besteed aan de afronding van diverse maatregelen. Ook zijn in 2016 zijn extra rijksmiddelen ontvangen, die worden ingezet voor de sloopregeling en de verdere uitrol van oplaadinfra voor elektrisch rijden. Rotterdam is in gesprek met het Rijk over een nieuw actieplan lucht voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid.

Bodem

Het Rijk, IPO (Interprovinciaal Overleg, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de UvW (Unie van Waterschappen) hebben een nieuw convenant Bodem en Ondergrond voor 2016 tot en met 2020 afgesloten. Dankzij dit convenant heeft Rotterdam Rijksmiddelen ontvangen voor het onderzoek naar en de sanering van locaties met een risico voor mens of milieu of locaties met een groot verspreidingsrisico. De VNG heeft bij het tekenen van het convenant bij het Rijk gemeld dat het budget voor onder andere Rotterdam niet toereikend is om alle locaties te saneren. In 2016 hebben Rotterdam en het ministerie vruchtbare gesprekken gevoerd over de toekomst van de bodemsanering en de financiering ervan. In 2016 heeft Rotterdam € 4,7 mln extra van het Rijk ontvangen voor de sanering van de gasfabriekterreinen.

Gezonde stad

De twee pilots over slimme en gezonde stad die Rotterdam in het kader van de modernisering van het milieubeleid op Rijksniveau had aangedragen zijn in 2016 voortvarend opgepakt. De pilots betreffen verduurzaming van het Schouwburgplein en een stedelijk verkeersplan waarbij getracht wordt een milieugezondheidsrisico-indicator te ontwikkelen.

Koersnota Schone Lucht

De realisatie van de doelstelling uit de Koersnota Schone Lucht dat dat in 2018 een afname moet zijn gerealiseerd van de uitstoot van elementair koolstof (EC), afkomstig van autoverkeer ligt op schema, mede dankzij de in 2016 ingevoerde milieuzone en de bijbehorende sloop- en stimuleringsregeling.