Ontwikkelingen

Wet modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb)

De Wet modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb) leidt ertoe dat de gemeente met ingang van 2016 belastingplichtig is over die extern geleverde economische activiteiten waarover winst wordt behaald. De effecten voor het totale concern zijn voor 2016 geraamd op € 625. Deze heffing heeft betrekking op de gemiddelde jaarwinst op externe leveringen door Roteb Lease. Het BBV schrijft voor de VpB-heffing van alle ondernemingsactiviteiten als één bedrag op te nemen en zichtbaar te maken. De VpB-heffing 2016 is uiteindelijk lager dan verwacht, omdat het resultaat voor externe klanten uiteindelijk niet volledig is gerealiseerd

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd. Hiermee wordt beoogd om de mogelijkheden tot interne sturing door de gemeenteraad te bevorderen, o.a. door de gegevens tussen gemeenten beter vergelijkbaar te maken. Zo is voorgeschreven dat de begroting voortaan (ook) wordt ingedeeld naar uniforme taakvelden, dat in de begroting een aantal beleidsindicatoren moet worden opgenomen en zijn er nadere eisen gesteld aan de presentatie van de gegevens over de verbonden partijen. Ook is voorgeschreven dat de kosten van overhead op basis van een uniforme definitie worden bepaald en afzonderlijk worden gepresenteerd en dat nieuwe investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. De kostendekkendheid van tarieven leges en heffingen moet inzichtelijk worden gemaakt. Voorts zijn er nadere voorschriften en richtlijnen gegeven m.b.t. de verslaggeving over grondexploitaties, het gebruik van het instrument rente in relatie tot investeringen, grondexploitaties en voorzieningen en de financiële kengetallen die al m.i.v. 2016 in de begroting worden gepresenteerd. Tot slot ziet de wijziging ook toe op de recente inwerkingtreding van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen.

Een aantal van deze wijzigingen (bijv. omslagrente) is verwerkt bij voorjaarsnota 2016. Bij begroting 2017 is wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd (bijv. de beleidsindicatoren, presentatie gegevens over verbonden partijen en kostendekkendheid tarieven leges en heffingen). Begin 2017 heeft de Raad de omissieregeling Vernieuwing BBV vastgesteld waarin wordt gerealiseerd dat in het programmaplan (naast onder meer de te realiseren programma’s) een apart overzicht wordt opgenomen van de overheadkosten en een overzicht van baten en lasten per taakveld. Het streven is om m.i.v. 2018 de programmabegroting direct aan alle BBV-voorschriften te laten voldoen.

Gemeentefonds

Halverwege 2016 is het rapport ‘Evaluatie normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt, vooral gericht op een verbetering van de stabiliteit. Een nieuw kabinet zal naar verwachting besluiten over de in een volgende kabinetsperiode te hanteren normeringssystematiek.

Verruiming van het lokale belastinggebied

In de Kamerbrief van 24 juni 2016 schetsen de verantwoordelijke bewindslieden Plasterk en Wiebes de bouwstenen voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastingdomein. Besluitvorming over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Verlaging omslagrente

In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente, deze wordt op basis van langjarige verwachtingen door de gemeente zelf vastgesteld. Met het oog op een stabiel meerjarig begrotingsbeeld streeft de gemeente naar een evenwichtige ontwikkeling van de omslagrente, waarbij eventuele schommelingen in marktrentes slechts gematigd doorwerken. Doordat de uiteindelijke vermogenskosten hoger of lager uitvallen dan de omslagrente, ontstaat er een resultaat. Dit financieringsresultaat wordt verrekend met de financieringsreserve. De gemiddelde rente is de afgelopen jaren sterk gedaald. Hierdoor zijn de gemiddelde vermogenskosten van de gemeente aanzienlijk gezakt en is het mogelijk om de omslagrente te verlagen naar 3% per 1 januari 2017. Het daarbij behorende renteresultaat is al verwerkt in het algemene beeld.

Deelnemingen

Het gemeentelijk deelnemingenbeleid is gericht op het aangaan, afstoten en beheer van de gemeentelijke deelnemingen. Ten aanzien van het aangaan van nieuwe deelnemingen is de participatie in het Swanbridge Capital fonds een belangrijke ontwikkeling. In termen van beheer zijn de splitsing van Eneco en de voortgang van het Herstelplan van het Warmtebedrijf de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot zijn er ten aanzien van het afstoten van deelnemingen geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De af te stoten deelnemingen zijn reeds bekend en inzichtelijk in de paragraaf verbonden partijen.