Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Door de zich steeds verder doorontwikkelende informatiesamenleving worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld en ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie die participatiemaatschappij, zelfredzaamheid, burgerparticipatie etc. mede mogelijk maken. Medewerkers willen in toenemende mate regie over hun werk, hun persoonlijke ontwikkeling en hun HR-zaken. Daarnaast is er sprake van toenemende aandacht voor de juiste toepassing van de geldende Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbestedingsprocedures en de hieraan gerelateerde beleidsdoelen.

Interne ontwikkelingen

Met de vorming van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie is een geconcentreerde bedrijfsvoering ontstaan. Dit levert besparingsvoordelen op, waarmee ruim de helft van de besparingsopgave uit het collegeprogramma #Kendoe wordt behaald. De begrote bedragen voor 2016 zijn gerealiseerd en ook de besparingen voor 2017 e.v. zijn al ingeboekt.

Evenals bij de overige besparingen is het uitgangspunt om dit zoveel mogelijk te realiseren middels efficiënter werken, werkprocessen te herstructureren en de organisatie te ontdoen van dubbelingen in het werk van verschillende functies. Invulling van de besparingsopgave op de bedrijfsvoerings- en ondersteuningstaken vindt grotendeels plaats via natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatureruimte.

De besparing gaat gepaard met een visie op de organisatieontwikkeling, waarbij de focus verschuift van besparingen en reductie van het aantal medewerkers, naar de faciliteiten die medewerkers binnen de organisatie hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren en zichzelf te ontplooien. Dit binnen een organisatie met eigentijds werkgeverschap en met oog voor jong en bewezen talent, een flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en Rotterdams leiderschap. Deze visie, ‘Rotterdam; moderne en eigentijdse werkgever’, die in 2015 naar de raad is gestuurd, is uitgewerkt in de HR-Uitvoeringsagenda. Dit draagt bij aan een eigentijdse HR-organisatie, die stimuleert dat medewerkers goed functioneren, zich goed kunnen bijscholen en ontwikkelen, zowel binnen hun eigen functie als in een functie elders in het concern of zelfs daarbuiten. Er zijn diverse acties ondernomen om dit handen en voeten te geven. Dit wordt gedaan langs vier sporen, te weten: strategische personeelsplanning, een flexibele organisatie, bestrijding van het (langdurig) ziekteverzuim en de gesprekscyclus. Wat betreft de concernhuisvesting zijn de servicecentra in gebruik genomen, is 90 procent van de verhuizingen van de kantorenlocaties gerealiseerd, en daarmee ligt ook de hiermee gemoeide besparingsopgave op schema. Het programma Concernhuisvesting wordt in 2017 opgenomen in de lijnorganisatie.