Verbonden partijen

Vennootschappen

Niet van toepassing.

Stichtingen
Te continueren stichtingen

Naam

Programma

Product

Stichting Bibliotheek Rotterdam

Cultuur, Sport en Recreatie

Cultuur

Algemene gegevens

Vestigingsplaats

Rotterdam

Publiek belang

Gezien de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare bibliotheek, en de nauwe verwevenheid tussen bibliotheekwerk en democratie, is gekozen voor een constructie als verbonden partij.

Bestuurlijk belang

Statutaire bevoegdheden als aangesloten instelling

Financieel belang

De inbrengwaarde van de activa (collectie, inventaris)

Financiële gegevens

JR 2014
31-12-2014

JR 2015
31-12-2015

BG 2016
1-1-2016

JR 2016
31-12-2016

Nettoresultaat:

2.931

172

-

291

Eigen vermogen per 31/12:

5.826

7.528

P.M.

7.631

Vreemd vermogen per 31/12:

6.167

4.248

P.M.

4.079

Verenigingen

Niet van toepassing.

Gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing.