Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Raad

Totaal baten

1.331

0

16

16

Totaal lasten

5.185

5.261

5.183

-78

Totaal product

-3.854

-5.261

-5.167

94

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Totaal baten

707

652

642

-10

Totaal lasten

6.117

6.290

6.041

-250

Totaal product

-5.410

-5.638

-5.398

240

College

Totaal baten

0

0

0

0

Totaal lasten

14.395

10.754

10.453

-301

Totaal product

-14.395

-10.754

-10.453

301

Gebiedscommissies

Totaal baten

78

137

128

-10

Totaal lasten

4.230

6.053

4.628

-1.425

Totaal product

-4.152

-5.915

-4.500

1.415

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Totaal baten

2.403

48

647

599

Totaal lasten

62.676

62.542

60.973

-1.570

Totaal product

-60.272

-62.495

-60.326

2.169

Dienstverlening (frontoffice)

Totaal baten

13.355

15.093

15.615

523

Totaal lasten

33.015

34.924

37.075

2.152

Totaal product

-19.660

-19.831

-21.460

-1.629

Burgerzaken

Totaal baten

1.470

1.906

1.026

-880

Totaal lasten

20.737

23.235

22.151

-1.085

Totaal product

-19.268

-21.329

-21.124

205

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,0

€ 5,2

€ 0,0

€ 10,5

€ 0,1

€ 4,6

€ 1,0

€ 22,2

Totaal

€ 18,1

€ 146,5

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Bestuur en dienstverlening

Totaal baten

15.521

15.628

17.070

1.442

Bijdragen rijk en mede-overheden

617

160

822

663

Dividenden

0

2.000

2.000

0

Opbrengsten derden

14.740

13.468

14.208

740

Overige baten

164

0

40

40

Totaal lasten

144.451

147.230

144.674

-2.556

Apparaatslasten

71.252

74.754

73.961

-793

Inhuur

1.187

1.639

2.430

792

Overige apparaatslasten

6.116

5.759

4.652

-1.107

Personeel

63.950

67.357

66.878

-478

Interne Lasten

32.110

31.969

32.505

536

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

32.785

34.690

34.690

0

Overige doorbelastingen

-675

-2.721

-2.185

536

Programmalasten

41.089

40.506

38.208

-2.298

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

13.897

16.901

13.218

-3.683

Kapitaallasten

1.635

1.412

3.494

2.082

Overige programmalasten

17.382

12.740

13.781

1.040

Sociale uitkeringen

0

0

2

2

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.174

9.453

7.714

-1.739

Reserves

1.918

379

-825

-1.204

Onttrekking aan reserves

2.399

2.008

804

-1.204

Toevoeging aan reserves

1.905

1.829

1.829

0

Vrijval reserves

1.425

200

200

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

15,6

17,1

€ 1,4

2,0

2,0

€ 0,0

13,5

14,2

€ 0,7

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal lasten

147,2

144,7

€ 2,6

Apparaatslasten

74,8

74,0

€ 0,8

1,6

2,4

€ 0,8

67,4

66,9

€ 0,5

Interne Lasten

32,0

32,5

€ 0,5

Programmalasten

40,5

38,2

€ 2,3

1,4

3,5

€ 2,1

0,0

0,0

€ 0,0

Reserves

4,0

2,8

€ 1,2

Onttrekking aan reserves

2,0

0,8

€ 1,2

Toevoeging aan reserves

1,8

1,8

€ 0,0

Vrijval reserves

0,2

0,2

€ 0,0

Totaal

-131,2

-128,4

€ 2,8

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Bestuur en dienstverlening

Totaal baten

19.344

17.836

18.074

238

Totaal lasten

146.356

149.059

146.503

-2.556

Totaal programma

-127.012

-131.223

-128.429

2.794

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Bestuur en dienstverlening en het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.