Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Stedelijke bereikbaarheid

Totaal baten

6.843

7.117

5.335

-1.782

Totaal lasten

21.667

24.169

23.006

-1.162

Totaal product

-14.824

-17.051

-17.671

-620

Parkeren

Totaal baten

83.933

114.453

114.780

327

Totaal lasten

68.782

72.654

72.753

99

Totaal product

15.151

41.799

42.027

228

Duurzame mobiliteit

Totaal baten

36.311

53.139

58.489

5.350

Totaal lasten

46.671

67.145

70.955

3.810

Totaal product

-10.360

-14.007

-12.467

1.540

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 114,8

€ 72,8

€ 58,5

€ 71,0

Totaal

€ 178,6

€ 166,7

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Verkeer en Vervoer

Totaal baten

108.744

146.151

150.124

3.973

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.936

13.535

10.476

-3.059

Financieringsbaten

0

0

864

864

Opbrengsten derden

104.769

132.616

140.139

7.523

Overige baten

-3.960

0

-1.355

-1.355

Totaal lasten

123.636

163.268

166.015

2.746

Apparaatslasten

13.066

20.226

20.789

563

Inhuur

296

3.310

3.686

376

Overige apparaatslasten

648

975

939

-36

Personeel

12.122

15.941

16.164

223

Interne Lasten

49.581

52.893

55.747

2.854

Beleidspecifiek vastgoed

19.501

20.478

20.831

353

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.676

6.152

6.152

0

Overige doorbelastingen

25.404

26.263

28.764

2.501

Programmalasten

60.988

90.149

89.479

-670

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

15.535

31.241

35.514

4.273

Kapitaallasten

15.331

15.647

15.302

-346

Overige programmalasten

29.691

43.010

38.580

-4.430

Salarislasten WSW en WIW

0

103

0

-103

Subsidies en inkomensoverdrachten

431

148

84

-64

Reserves

4.859

27.857

27.779

-78

Onttrekking aan reserves

18.086

3.477

3.399

-78

Toevoeging aan reserves

13.484

700

700

0

Vrijval reserves

257

25.080

25.080

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

146,2

150,1

€ 4,0

0,0

0,9

€ 0,9

132,6

140,1

€ 7,5

0,0

-1,4

€ 1,4

Totaal lasten

163,3

166,0

€ 2,7

Apparaatslasten

20,2

20,8

€ 0,6

3,3

3,7

€ 0,4

15,9

16,2

€ 0,2

Interne Lasten

52,9

55,7

€ 2,9

Programmalasten

90,1

89,5

€ 0,7

15,6

15,3

€ 0,3

Reserves

29,3

29,2

€ 0,1

Onttrekking aan reserves

3,5

3,4

€ 0,1

Toevoeging aan reserves

0,7

0,7

€ 0,0

Vrijval reserves

25,1

25,1

€ 0,0

Totaal

10,7

11,9

€ 1,1

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Verkeer en Vervoer

Totaal baten

127.087

174.709

178.604

3.895

Totaal lasten

137.120

163.968

166.715

2.746

Totaal programma

-10.033

10.740

11.889

1.149