Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Economie

Totaal baten

6.716

6.546

7.576

1.030

Totaal lasten

29.315

26.165

28.359

2.193

Totaal product

-22.599

-19.619

-20.783

-1.163

Markten

Totaal baten

3.019

2.206

2.237

31

Totaal lasten

3.100

3.090

2.985

-104

Totaal product

-81

-884

-749

135

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 7,6

€ 28,4

€ 2,2

€ 3,0

Totaal

€ 9,8

€ 31,3

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Economische Zaken

Totaal baten

4.100

5.381

7.245

1.864

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.465

1.421

2.168

748

Financieringsbaten

72

0

0

0

Opbrengsten derden

2.563

3.960

4.536

576

Overige baten

0

0

540

540

Totaal lasten

29.331

27.002

29.091

2.089

Apparaatslasten

5.098

5.331

5.100

-231

Inhuur

45

256

23

-233

Overige apparaatslasten

182

188

212

23

Personeel

4.870

4.887

4.865

-21

Interne Lasten

4.435

4.223

4.867

644

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.087

2.182

2.182

0

Overige doorbelastingen

2.348

2.040

2.685

644

Programmalasten

19.798

17.448

19.124

1.676

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

582

6.699

213

-6.486

Kapitaallasten

249

206

199

-6

Overige programmalasten

9.454

1.088

8.294

7.205

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.513

9.455

10.418

963

Reserves

2.551

1.118

315

-803

Onttrekking aan reserves

5.593

2.117

1.314

-803

Toevoeging aan reserves

3.084

2.253

2.253

0

Vrijval reserves

42

1.254

1.254

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

5,4

7,2

€ 1,9

0,0

0,0

€ 0,0

4,0

4,5

€ 0,6

0,0

0,5

€ 0,5

Totaal lasten

27,0

29,1

€ 2,1

Apparaatslasten

5,3

5,1

€ 0,2

0,3

0,0

€ 0,2

4,9

4,9

€ 0,0

Interne Lasten

4,2

4,9

€ 0,6

Programmalasten

17,4

19,1

€ 1,7

0,2

0,2

€ 0,0

Reserves

5,6

4,8

€ 0,8

Onttrekking aan reserves

2,1

1,3

€ 0,8

Toevoeging aan reserves

2,3

2,3

€ 0,0

Vrijval reserves

1,3

1,3

€ 0,0

Totaal

-20,5

-21,5

€ 1,0

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Economische Zaken

Totaal baten

9.735

8.752

9.813

1.061

Totaal lasten

32.415

29.255

31.344

2.089

Totaal programma

-22.680

-20.503

-21.531

-1.028