Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijshuisvesting

Totaal baten

3.509

990

-106

-1.096

Totaal lasten

69.480

71.146

64.219

-6.927

Totaal product

-65.972

-70.156

-64.326

5.830

Onderwijsbeleid

Totaal baten

64.036

61.020

58.145

-2.874

Totaal lasten

125.028

124.040

124.262

222

Totaal product

-60.993

-63.020

-66.117

-3.096

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ -0,1

€ 64,2

€ 58,1

€ 124,3

Totaal

€ 58,0

€ 188,5

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijs

Totaal baten

66.075

61.285

57.754

-3.530

Bijdragen rijk en mede-overheden

62.589

60.275

57.792

-2.482

Opbrengsten derden

1.321

1.010

-38

-1.048

Overige baten

2.164

0

0

0

Totaal lasten

193.309

193.686

186.981

-6.705

Apparaatslasten

15.848

14.296

14.884

587

Inhuur

280

224

354

130

Overige apparaatslasten

541

573

643

70

Personeel

15.026

13.498

13.886

388

Interne Lasten

72.714

74.701

74.256

-444

Beleidspecifiek vastgoed

52.086

52.881

51.862

-1.019

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.812

7.438

7.438

0

Overige doorbelastingen

12.816

14.382

14.956

575

Programmalasten

104.747

104.689

97.841

-6.848

Financieringslasten

10

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.738

9.103

7.166

-1.937

Kapitaallasten

137

122

122

0

Overige programmalasten

1.286

1.234

553

-682

Sociale uitkeringen

8.027

7.465

8.083

618

Subsidies en inkomensoverdrachten

78.549

86.765

81.918

-4.847

Reserves

270

-775

-1.215

-440

Onttrekking aan reserves

717

711

271

-440

Toevoeging aan reserves

1.200

1.500

1.500

0

Vrijval reserves

753

14

14

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

61,3

57,8

€ 3,5

1,0

0,0

€ 1,0

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal lasten

193,7

187,0

€ 6,7

Apparaatslasten

14,3

14,9

€ 0,6

0,2

0,4

€ 0,1

13,5

13,9

€ 0,4

Interne Lasten

74,7

74,3

€ 0,4

Programmalasten

104,7

97,8

€ 6,8

0,0

0,0

€ 0,0

0,1

0,1

€ 0,0

7,5

8,1

€ 0,6

Reserves

2,2

1,8

€ 0,4

Onttrekking aan reserves

0,7

0,3

€ 0,4

Toevoeging aan reserves

1,5

1,5

€ 0,0

Vrijval reserves

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal

-133,2

-130,4

€ 2,7

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijs

Totaal baten

67.544

62.010

58.039

-3.971

Totaal lasten

194.509

195.186

188.481

-6.705

Totaal programma

-126.964

-133.176

-130.442

2.734