Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Cultuur

Totaal baten

3.696

1.509

2.991

1.482

Totaal lasten

121.780

126.748

124.996

-1.751

Totaal product

-118.085

-125.238

-122.005

3.233

Sport en Recreatie

Totaal baten

12.334

18.122

16.554

-1.568

Totaal lasten

91.529

97.946

90.793

-7.153

Totaal product

-79.196

-79.824

-74.239

5.585

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 3,0

€ 125,0

€ 16,6

€ 90,8

Totaal

€ 19,5

€ 215,8

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Cultuur, sport en recreatie

Totaal baten

12.980

13.471

14.167

696

Bijdragen rijk en mede-overheden

84

0

125

125

Opbrengsten derden

11.134

13.471

12.576

-895

Overige baten

1.762

0

1.465

1.465

Totaal lasten

212.664

222.074

213.170

-8.904

Apparaatslasten

33.014

32.908

32.421

-487

Inhuur

1.299

794

1.486

692

Overige apparaatslasten

1.241

1.492

1.239

-253

Personeel

30.474

30.621

29.695

-926

Interne Lasten

21.674

20.439

20.006

-433

Beleidspecifiek vastgoed

21.415

22.205

22.089

-116

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.135

10.175

10.175

0

Overige doorbelastingen

-8.876

-11.941

-12.258

-317

Programmalasten

157.976

168.727

160.743

-7.984

Financieringslasten

-44

44

44

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.481

9.465

9.792

326

Kapitaallasten

1.989

1.816

1.822

6

Overige programmalasten

15.205

17.379

12.199

-5.180

Sociale uitkeringen

13

0

9

9

Subsidies en inkomensoverdrachten

133.332

140.023

136.879

-3.144

Reserves

2.404

3.541

2.759

-782

Onttrekking aan reserves

2.249

4.866

3.684

-1.182

Toevoeging aan reserves

646

2.619

2.619

0

Vrijval reserves

800

1.294

1.694

400

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

13,5

14,2

€ 0,7

13,5

12,6

€ 0,9

0,0

1,5

€ 1,5

Totaal lasten

222,1

213,2

€ 8,9

Apparaatslasten

32,9

32,4

€ 0,5

0,8

1,5

€ 0,7

30,6

29,7

€ 0,9

Interne Lasten

20,4

20,0

€ 0,4

-11,9

-12,3

€ 0,3

Programmalasten

168,7

160,7

€ 8,0

0,0

0,0

€ 0,0

1,8

1,8

€ 0,0

0,0

0,0

€ 0,0

Reserves

8,8

8,0

€ 0,8

Onttrekking aan reserves

4,9

3,7

€ 1,2

Toevoeging aan reserves

2,6

2,6

€ 0,0

Vrijval reserves

1,3

1,7

€ 0,4

Totaal

-205,1

-196,2

€ 8,8

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Cultuur, sport en recreatie

Totaal baten

16.030

19.631

19.545

-86

Totaal lasten

213.310

224.693

215.789

-8.904

Totaal programma

-197.280

-205.063

-196.244

8.818