Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Openbare gezondheidszorg

Totaal baten

12.150

11.871

11.890

19

Totaal lasten

25.506

26.988

26.016

-972

Totaal product

-13.356

-15.116

-14.126

990

Zorg jeugd

Totaal baten

7.065

3.204

3.660

456

Totaal lasten

224.819

234.465

230.960

-3.505

Totaal product

-217.754

-231.262

-227.300

3.961

Zorg volwassenen

Totaal baten

27.579

26.575

26.496

-78

Totaal lasten

336.177

331.457

344.353

12.896

Totaal product

-308.598

-304.883

-317.857

-12.974

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 11,9

€ 26,0

€ 3,7

€ 231,0

€ 26,5

€ 344,4

Totaal

€ 42,0

€ 601,3

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Volksgezondheid en zorg

Totaal baten

34.019

34.859

35.305

446

Bijdragen rijk en mede-overheden

26.571

27.878

27.706

-172

Financieringsbaten

0

0

8

8

Opbrengsten derden

7.317

6.981

7.162

182

Overige baten

131

0

428

428

Totaal lasten

586.502

589.510

597.929

8.419

Apparaatslasten

55.564

49.461

53.828

4.367

Inhuur

8.180

4.318

5.840

1.522

Overige apparaatslasten

1.906

2.316

1.736

-580

Personeel

45.478

42.827

46.252

3.425

Interne Lasten

33.482

26.700

27.112

412

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

32.886

24.549

24.549

0

Overige doorbelastingen

595

2.152

2.563

412

Programmalasten

497.456

513.349

516.989

3.640

Financieringslasten

0

0

56

56

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.890

49.526

52.677

3.151

Kapitaallasten

504

946

947

1

Overige programmalasten

5.626

12.052

5.482

-6.571

Sociale uitkeringen

222.984

224.486

236.231

11.745

Subsidies en inkomensoverdrachten

243.451

226.338

221.596

-4.743

Reserves

12.775

3.391

3.342

-49

Onttrekking aan reserves

11.608

2.118

2.069

-49

Toevoeging aan reserves

0

3.400

3.400

0

Vrijval reserves

1.167

4.673

4.673

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

34,9

35,3

€ 0,4

0,0

0,0

€ 0,0

7,0

7,2

€ 0,2

0,0

0,4

€ 0,4

Totaal lasten

589,5

597,9

€ 8,4

Apparaatslasten

49,5

53,8

€ 4,4

4,3

5,8

€ 1,5

42,8

46,3

€ 3,4

Interne Lasten

26,7

27,1

€ 0,4

Programmalasten

513,3

517,0

€ 3,6

0,0

0,1

€ 0,1

0,9

0,9

€ 0,0

224,5

236,2

€ 11,7

Reserves

10,2

10,1

€ 0,0

Onttrekking aan reserves

2,1

2,1

€ 0,0

Toevoeging aan reserves

3,4

3,4

€ 0,0

Vrijval reserves

4,7

4,7

€ 0,0

Totaal

-551,3

-559,3

€ 8,0

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Volksgezondheid en zorg

Totaal baten

46.794

41.650

42.047

397

Totaal lasten

586.502

592.910

601.329

8.419

Totaal programma

-539.708

-551.260

-559.283

-8.022