Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Werk

Totaal baten

48.539

22.712

25.578

2.867

Totaal lasten

164.394

160.482

155.936

-4.545

Totaal product

-115.855

-137.770

-130.358

7.412

Inkomen

Totaal baten

547.167

556.864

556.848

-16

Totaal lasten

632.672

653.515

657.966

4.450

Totaal product

-85.505

-96.651

-101.118

-4.467

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 25,6

€ 155,9

€ 556,8

€ 658,0

Totaal

€ 582,4

€ 813,9

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Werk en inkomen

Totaal baten

576.221

557.649

562.972

5.324

Bijdragen rijk en mede-overheden

558.693

545.934

550.803

4.869

Dividenden

4.500

0

0

0

Opbrengsten derden

12.375

11.715

12.280

566

Overige baten

653

0

-111

-111

Totaal lasten

797.067

804.249

804.154

-95

Apparaatslasten

91.627

92.648

92.213

-436

Inhuur

17.220

16.221

16.628

407

Overige apparaatslasten

3.013

3.522

3.272

-250

Personeel

71.394

72.905

72.313

-593

Interne Lasten

48.392

50.911

49.949

-962

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

53.577

55.667

55.667

0

Overige doorbelastingen

-5.186

-4.756

-5.718

-962

Programmalasten

657.048

660.690

661.993

1.303

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

29.822

27.090

23.822

-3.268

Kapitaallasten

212

304

149

-155

Overige programmalasten

11.006

10.291

14.867

4.576

Salarislasten WSW en WIW

65.219

62.726

61.741

-985

Sociale uitkeringen

543.863

555.261

554.114

-1.148

Subsidies en inkomensoverdrachten

6.927

5.019

7.301

2.282

Reserves

19.486

12.179

9.706

-2.474

Onttrekking aan reserves

19.386

21.927

19.454

-2.474

Toevoeging aan reserves

0

9.748

9.748

0

Vrijval reserves

100

0

0

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

557,6

563,0

€ 5,3

0,0

0,0

€ 0,0

11,7

12,3

€ 0,6

0,0

-0,1

€ 0,1

Totaal lasten

804,2

804,2

€ 0,1

Apparaatslasten

92,6

92,2

€ 0,4

16,2

16,6

€ 0,4

72,9

72,3

€ 0,6

Interne Lasten

50,9

49,9

€ 1,0

Programmalasten

660,7

662,0

€ 1,3

0,3

0,1

€ 0,2

555,3

554,1

€ 1,1

Reserves

31,7

29,2

€ 2,5

Onttrekking aan reserves

21,9

19,5

€ 2,5

Toevoeging aan reserves

9,7

9,7

€ 0,0

Vrijval reserves

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal

-234,4

-231,5

€ 2,9

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Werk en inkomen

Totaal baten

595.707

579.576

582.426

2.850

Totaal lasten

797.067

813.997

813.902

-95

Totaal programma

-201.360

-234.421

-231.476

2.945