Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Totaal baten

8.260

13.762

13.580

-181

Totaal lasten

97.178

105.437

99.826

-5.611

Totaal product

-88.918

-91.676

-86.246

5.430

Maatschappelijke Participatie en Activering

Totaal baten

10.735

15.725

13.734

-1.991

Totaal lasten

31.831

35.615

32.491

-3.124

Totaal product

-21.096

-19.890

-18.757

1.133

Armoedebestrijding

Totaal baten

836

1.475

1.030

-445

Totaal lasten

58.021

65.145

62.205

-2.940

Totaal product

-57.186

-63.670

-61.176

2.494

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 1,0

€ 62,2

Totaal

€ 28,3

€ 194,5

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Ondersteuning

Totaal baten

12.273

18.061

16.312

-1.749

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.094

12.810

11.081

-1.730

Financieringsbaten

310

843

612

-231

Opbrengsten derden

3.867

4.407

4.619

212

Overige baten

1

1

0

0

Totaal lasten

187.030

206.198

194.523

-11.675

Apparaatslasten

51.252

55.126

55.209

84

Inhuur

6.633

7.442

7.571

129

Overige apparaatslasten

1.668

2.040

1.904

-136

Personeel

42.951

45.644

45.734

90

Interne Lasten

18.670

18.397

18.320

-77

Beleidspecifiek vastgoed

0

408

0

-408

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

19.350

19.206

19.206

0

Overige doorbelastingen

-679

-1.217

-885

331

Programmalasten

117.108

132.675

120.993

-11.681

Financieringslasten

0

0

65

65

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

39.387

58.263

53.574

-4.688

Kapitaallasten

195

0

0

0

Overige programmalasten

2.102

5.748

8.043

2.295

Sociale uitkeringen

31.547

43.897

39.672

-4.225

Subsidies en inkomensoverdrachten

43.878

24.767

19.638

-5.129

Reserves

7.558

12.901

12.033

-868

Onttrekking aan reserves

7.257

12.774

11.906

-868

Vrijval reserves

301

127

127

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

18,1

16,3

€ 1,7

0,8

0,6

€ 0,2

4,4

4,6

€ 0,2

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal lasten

206,2

194,5

€ 11,7

Apparaatslasten

55,1

55,2

€ 0,1

7,4

7,6

€ 0,1

45,6

45,7

€ 0,1

Interne Lasten

18,4

18,3

€ 0,1

Programmalasten

132,7

121,0

€ 11,7

0,0

0,1

€ 0,1

0,0

0,0

€ 0,0

43,9

39,7

€ 4,2

Reserves

12,9

12,0

€ 0,9

Onttrekking aan reserves

12,8

11,9

€ 0,9

Vrijval reserves

0,1

0,1

€ 0,0

Totaal

-175,2

-166,2

€ 9,1

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Ondersteuning

Totaal baten

19.831

30.962

28.344

-2.618

Totaal lasten

187.030

206.198

194.523

-11.675

Totaal programma

-167.200

-175.236

-166.179

9.057