Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Afvalinzameling

Totaal baten

146.799

149.716

147.649

-2.066

Totaal lasten

112.213

120.621

116.837

-3.784

Totaal product

34.585

29.095

30.812

1.717

Reiniging

Totaal baten

5.684

4.929

5.195

266

Totaal lasten

70.750

67.719

68.167

449

Totaal product

-65.066

-62.790

-62.972

-182

Riolen en gemalen

Totaal baten

77.175

65.812

67.320

1.508

Totaal lasten

65.035

60.516

62.023

1.508

Totaal product

12.140

5.296

5.296

0

Wegen en Openbare Verlichting

Totaal baten

32.743

22.589

18.875

-3.714

Totaal lasten

129.297

127.292

116.220

-11.072

Totaal product

-96.554

-104.703

-97.345

7.358

Water en Groen

Totaal baten

20.401

16.123

19.236

3.113

Totaal lasten

68.832

63.534

67.316

3.781

Totaal product

-48.432

-47.412

-48.079

-668

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 147,6

€ 116,8

€ 5,2

€ 68,2

€ 67,3

€ 62,0

€ 19,2

€ 67,3

Totaal

€ 258,3

€ 430,6

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Beheer van de stad

Totaal baten

260.056

249.552

249.348

-204

Belastingen

61.732

65.066

66.133

1.067

Bijdragen rijk en mede-overheden

10.655

5.337

10.573

5.236

Financieringsbaten

108

0

85

85

Opbrengsten derden

174.304

180.904

172.111

-8.793

Overige baten

13.257

-1.755

446

2.201

Totaal lasten

446.128

439.682

430.564

-9.119

Apparaatslasten

121.412

125.099

125.379

280

Inhuur

4.593

6.261

6.615

355

Overige apparaatslasten

5.354

5.745

5.382

-363

Personeel

111.465

113.093

113.381

288

Interne Lasten

61.461

54.400

48.052

-6.348

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

55.751

59.211

59.211

0

Overige doorbelastingen

5.711

-4.811

-11.159

-6.348

Programmalasten

263.255

260.183

257.133

-3.050

Financieringslasten

22

0

-9

-9

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

51.765

53.031

57.599

4.569

Kapitaallasten

54.666

55.712

56.077

365

Overige programmalasten

155.844

149.124

138.105

-11.018

Salarislasten WSW en WIW

0

530

0

-530

Sociale uitkeringen

0

134

316

182

Subsidies en inkomensoverdrachten

959

1.653

5.046

3.393

Reserves

22.746

9.617

8.927

-690

Onttrekking aan reserves

20.946

9.617

8.927

-690

Vrijval reserves

1.800

0

0

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

249,6

249,3

€ 0,2

65,1

66,1

€ 1,1

0,0

0,1

€ 0,1

180,9

172,1

€ 8,8

-1,8

0,4

€ 2,2

Totaal lasten

439,7

430,6

€ 9,1

Apparaatslasten

125,1

125,4

€ 0,3

6,3

6,6

€ 0,4

113,1

113,4

€ 0,3

Interne Lasten

54,4

48,1

€ 6,3

-4,8

-11,2

€ 6,3

Programmalasten

260,2

257,1

€ 3,1

0,0

0,0

€ 0,0

55,7

56,1

€ 0,4

149,1

138,1

€ 11,0

0,1

0,3

€ 0,2

Reserves

9,6

8,9

€ 0,7

Onttrekking aan reserves

9,6

8,9

€ 0,7

Vrijval reserves

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal

-180,5

-172,3

€ 8,2

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Beheer van de stad

Totaal baten

282.802

259.169

258.275

-893

Totaal lasten

446.128

439.682

430.564

-9.119

Totaal programma

-163.326

-180.514

-172.288

8.225