Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Vergunningen en toezicht

Totaal baten

29.410

22.957

34.283

11.326

Totaal lasten

33.340

31.442

30.767

-675

Totaal product

-3.930

-8.485

3.516

12.002

Ruimte en wonen

Totaal baten

4.029

5.617

2.162

-3.455

Totaal lasten

21.269

25.520

19.677

-5.843

Totaal product

-17.240

-19.903

-17.515

2.388

Milieu

Totaal baten

13.947

14.335

12.499

-1.836

Totaal lasten

32.756

41.862

41.474

-388

Totaal product

-18.809

-27.527

-28.975

-1.448

Duurzaam

Totaal baten

2.291

2.095

2.801

706

Totaal lasten

8.399

6.375

7.192

817

Totaal product

-6.108

-4.280

-4.392

-112

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 34,3

€ 30,8

€ 2,2

€ 19,7

€ 12,5

€ 41,5

€ 2,8

€ 7,2

Totaal

€ 51,7

€ 99,1

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Stedelijke inrichting

Totaal baten

31.512

20.503

30.330

9.827

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.515

7.638

5.633

-2.004

Financieringsbaten

215

0

230

230

Opbrengsten derden

19.081

12.820

24.605

11.785

Overige baten

-299

45

-138

-184

Totaal lasten

95.763

97.362

91.273

-6.089

Apparaatslasten

25.524

28.260

27.392

-868

Inhuur

987

3.814

2.897

-917

Overige apparaatslasten

1.044

1.150

1.054

-96

Personeel

23.493

23.296

23.440

144

Interne Lasten

12.089

11.956

14.727

2.771

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.636

12.084

12.084

0

Overige doorbelastingen

453

-129

2.643

2.771

Programmalasten

58.150

57.146

49.155

-7.992

Financieringslasten

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.394

4.207

2.697

-1.509

Kapitaallasten

1.619

1.279

1.275

-4

Overige programmalasten

32.250

42.516

28.528

-13.988

Sociale uitkeringen

-118

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

23.004

9.144

16.654

7.510

Reserves

18.165

16.665

13.578

-3.086

Onttrekking aan reserves

14.824

21.702

18.615

-3.086

Toevoeging aan reserves

0

7.837

7.837

0

Vrijval reserves

3.341

2.800

2.800

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

20,5

30,3

€ 9,8

0,0

0,2

€ 0,2

12,8

24,6

€ 11,8

0,0

-0,1

€ 0,2

Totaal lasten

97,4

91,3

€ 6,1

Apparaatslasten

28,3

27,4

€ 0,9

3,8

2,9

€ 0,9

23,3

23,4

€ 0,1

Interne Lasten

12,0

14,7

€ 2,8

Programmalasten

57,1

49,2

€ 8,0

0,0

0,0

€ 0,0

1,3

1,3

€ 0,0

42,5

28,5

€ 14,0

0,0

0,0

€ 0,0

Reserves

32,3

29,3

€ 3,1

Onttrekking aan reserves

21,7

18,6

€ 3,1

Toevoeging aan reserves

7,8

7,8

€ 0,0

Vrijval reserves

2,8

2,8

€ 0,0

Totaal

-60,2

-47,4

€ 12,8

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Stedelijke inrichting

Totaal baten

49.677

45.004

51.745

6.740

Totaal lasten

95.763

105.199

99.110

-6.089

Totaal programma

-46.086

-60.195

-47.365

12.830