Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedsontwikkeling

Totaal baten

46.434

42.436

27.792

-14.644

Totaal lasten

56.300

69.904

57.280

-12.625

Totaal product

-9.866

-27.468

-29.487

-2.019

Grondzaken

Totaal baten

65.430

86.477

89.275

2.798

Totaal lasten

3.462

97.262

77.633

-19.629

Totaal product

61.968

-10.785

11.642

22.427

Erfpacht

Totaal baten

48.698

60.953

60.859

-94

Totaal lasten

21.385

38.233

39.280

1.047

Totaal product

27.313

22.720

21.579

-1.141

Commercieel vastgoed

Totaal baten

50.769

47.912

46.006

-1.906

Totaal lasten

45.963

44.442

42.150

-2.292

Totaal product

4.806

3.470

3.856

386

Maatschappelijk vastgoed

Totaal baten

45.181

44.529

47.346

2.817

Totaal lasten

58.677

63.707

61.186

-2.521

Totaal product

-13.496

-19.178

-13.840

5.339

Projectmanagement en engineering

Totaal baten

9.919

11.308

10.657

-651

Totaal lasten

11.184

11.694

10.168

-1.526

Totaal product

-1.265

-386

489

875

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 27,8

€ 57,3

€ 89,3

€ 77,6

€ 60,9

€ 39,3

€ 46,0

€ 42,1

€ 47,3

€ 61,2

Totaal

€ 281,9

€ 287,7

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal baten

176.584

224.629

233.693

9.064

Bijdragen rijk en mede-overheden

-19.387

7.956

11.467

3.512

Financieringsbaten

96

2

2

0

Opbrengsten derden

156.660

215.586

205.492

-10.094

Overige baten

39.215

1.086

16.732

15.646

Totaal lasten

195.300

318.106

280.560

-37.547

Apparaatslasten

75.795

76.499

76.998

499

Inhuur

8.910

10.190

10.564

374

Overige apparaatslasten

2.716

2.705

2.927

222

Personeel

64.169

63.604

63.506

-97

Interne Lasten

-95.879

-94.017

-99.489

-5.472

Beleidspecifiek vastgoed

-93.003

-95.978

-94.777

1.201

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

31.554

31.938

31.938

0

Overige doorbelastingen

-34.431

-29.977

-36.650

-6.673

Programmalasten

215.385

335.624

303.051

-32.573

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

50.972

122.242

96.431

-25.811

Kapitaallasten

117.842

119.054

120.507

1.453

Overige programmalasten

42.925

93.117

85.115

-8.003

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.646

1.210

998

-212

Reserves

88.175

61.850

41.106

-20.743

Onttrekking aan reserves

72.111

64.486

43.742

-20.743

Toevoeging aan reserves

1.671

7.136

7.136

0

Vrijval reserves

17.735

4.500

4.500

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

224,6

233,7

€ 9,1

0,0

0,0

€ 0,0

215,6

205,5

€ 10,1

1,1

16,7

€ 15,6

Totaal lasten

318,1

280,6

€ 37,5

Apparaatslasten

76,5

77,0

€ 0,5

10,2

10,6

€ 0,4

63,6

63,5

€ 0,1

Interne Lasten

-94,0

-99,5

€ 5,5

-96,0

-94,8

€ 1,2

-30,0

-36,6

€ 6,7

Programmalasten

335,6

303,1

€ 32,6

119,1

120,5

€ 1,5

Reserves

76,1

55,4

€ 20,7

Onttrekking aan reserves

64,5

43,7

€ 20,7

Toevoeging aan reserves

7,1

7,1

€ 0,0

Vrijval reserves

4,5

4,5

€ 0,0

Totaal

-31,6

-5,8

€ 25,9

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal baten

266.430

293.614

281.935

-11.679

Totaal lasten

196.971

325.242

287.696

-37.547

Totaal programma

69.459

-31.628

-5.761

25.867

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Ruimtelijke ontwikkeling en de producten Commercieel vastgoed en Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.