Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Belastingen

Totaal baten

283.153

276.005

276.675

671

Totaal lasten

35.345

36.451

37.002

551

Totaal product

247.808

239.554

239.673

120

Beheer algemene middelen

Totaal baten

1.572.495

1.648.704

1.654.838

6.134

Totaal lasten

167.877

98.757

98.949

193

Totaal product

1.404.618

1.549.948

1.555.889

5.941

Deelnemingen

Totaal baten

162.042

115.337

118.161

2.824

Totaal lasten

18.426

21.556

21.234

-322

Totaal product

143.616

93.781

96.927

3.146

Financiering

Totaal baten

-19.688

-23.532

-23.241

291

Totaal lasten

-29.193

-23.532

-23.691

-159

Totaal product

9.506

0

450

450

Lening- en garantieverstrekking

Totaal baten

32.651

29.059

30.322

1.263

Totaal lasten

32.333

29.059

30.063

1.005

Totaal product

317

0

259

259

Verzekeringen

Totaal baten

4.102

3.489

4.380

891

Totaal lasten

5.648

6.058

2.661

-3.397

Totaal product

-1.546

-2.569

1.719

4.288

Van Werk naar Werk

Totaal baten

33.223

22.225

22.287

62

Totaal lasten

36.432

25.750

25.352

-398

Totaal product

-3.209

-3.525

-3.065

460

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 276,7

€ 37,0

€ 1.654,8

€ 98,9

€ 118,2

€ 21,2

€ -23,2

€ -23,7

€ 4,4

€ 2,7

€ 22,3

€ 25,4

Totaal

€ 2.083,4

€ 191,6

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Algemene middelen

Totaal baten

1.968.089

1.962.989

1.975.149

12.160

Belastingen

237.465

242.034

244.793

2.759

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.489.581

1.543.932

1.549.317

5.384

Dividenden

109.657

107.816

110.639

2.823

Financieringsbaten

81.710

33.308

34.839

1.531

Opbrengsten derden

39.313

38.391

36.454

-1.937

Overige baten

10.363

-2.492

-892

1.600

Totaal lasten

53.837

57.430

55.036

-2.393

Apparaatslasten

49.017

61.156

63.185

2.028

Inhuur

1.040

1.927

1.924

-3

Overige apparaatslasten

1.786

619

1.036

418

Personeel

46.190

58.610

60.225

1.614

Interne Lasten

-1.197

-433

492

925

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.847

8.600

8.600

0

Overige doorbelastingen

-9.044

-9.033

-8.108

925

Programmalasten

6.017

-3.294

-8.640

-5.347

Financieringslasten

60.542

57.182

56.196

-985

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.504

2.877

822

-2.056

Kapitaallasten

-87.712

-93.468

-96.873

-3.405

Overige programmalasten

26.268

25.939

27.040

1.102

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

4.415

4.177

4.175

-2

Vennootschapsbelasting

0

625

490

-135

Reserves

-113.143

-27.746

-27.771

-25

Onttrekking aan reserves

61.586

87.959

87.934

-25

Toevoeging aan reserves

213.031

136.044

136.044

0

Vrijval reserves

38.301

20.339

20.339

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

1.963,0

1.975,1

€ 12,2

242,0

244,8

€ 2,8

107,8

110,6

€ 2,8

33,3

34,8

€ 1,5

38,4

36,5

€ 1,9

-2,5

-0,9

€ 1,6

Totaal lasten

57,4

55,0

€ 2,4

Apparaatslasten

61,2

63,2

€ 2,0

1,9

1,9

€ 0,0

58,6

60,2

€ 1,6

Interne Lasten

-0,4

0,5

€ 0,9

Programmalasten

-3,3

-8,6

€ 5,3

57,2

56,2

€ 1,0

-93,5

-96,9

€ 3,4

0,0

0,0

€ 0,0

Vennootschapsbelasting

0,6

0,5

€ 0,1

Reserves

244,3

244,3

€ 0,0

Onttrekking aan reserves

88,0

87,9

€ 0,0

Toevoeging aan reserves

136,0

136,0

€ 0,0

Vrijval reserves

20,3

20,3

€ 0,0

Totaal

1.877,2

1.891,9

€ 14,7

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Algemene middelen

Totaal baten

2.067.976

2.071.287

2.083.422

12.135

Totaal lasten

266.867

194.099

191.570

-2.528

Totaal programma

1.801.109

1.877.188

1.891.852

14.664