Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Totaal baten

3.951

4.705

4.985

280

Totaal lasten

10.539

11.096

6.404

-4.692

Totaal product

-6.588

-6.391

-1.419

4.972

Concernhuisvesting

Totaal baten

4.016

2.754

3.398

644

Totaal lasten

6.273

10.299

8.563

-1.737

Totaal product

-2.257

-7.546

-5.165

2.381

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 3,4

€ 8,6

Totaal

€ 8,4

€ 15,0

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Serviceorganisatie

Totaal baten

6.325

6.068

7.628

1.560

Bijdragen rijk en mede-overheden

506

100

558

458

Dividenden

0

2.000

2.000

0

Financieringsbaten

20

0

1

1

Opbrengsten derden

5.742

3.927

5.028

1.101

Overige baten

57

41

41

0

Totaal lasten

16.235

20.395

13.967

-6.429

Apparaatslasten

148.735

161.223

158.539

-2.684

Inhuur

12.584

19.494

19.014

-479

Overige apparaatslasten

3.585

3.514

3.676

161

Personeel

132.566

138.215

135.850

-2.365

Interne Lasten

-282.531

-296.302

-297.058

-756

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

-5

-5

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-287.841

-292.348

-292.348

0

Overige doorbelastingen

5.310

-3.954

-4.705

-751

Programmalasten

150.031

155.474

152.485

-2.989

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

103.039

110.618

105.929

-4.689

Kapitaallasten

37.989

36.047

36.590

543

Overige programmalasten

9.004

8.809

9.965

1.155

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

1

1

Reserves

1.065

390

-245

-635

Onttrekking aan reserves

595

1.390

755

-635

Toevoeging aan reserves

577

1.000

1.000

0

Vrijval reserves

1.047

0

0

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

6,1

7,6

€ 1,6

2,0

2,0

€ 0,0

0,0

0,0

€ 0,0

3,9

5,0

€ 1,1

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal lasten

20,4

14,0

€ 6,4

Apparaatslasten

161,2

158,5

€ 2,7

19,5

19,0

€ 0,5

138,2

135,8

€ 2,4

Interne Lasten

-296,3

-297,1

€ 0,8

Programmalasten

155,5

152,5

€ 3,0

36,0

36,6

€ 0,5

Reserves

2,4

1,8

€ 0,6

Onttrekking aan reserves

1,4

0,8

€ 0,6

Toevoeging aan reserves

1,0

1,0

€ 0,0

Vrijval reserves

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal

-13,9

-6,6

€ 7,4

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Serviceorganisatie

Totaal baten

7.967

7.458

8.383

925

Totaal lasten

16.812

21.395

14.967

-6.429

Totaal programma

-8.845

-13.937

-6.584

7.353

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Serviceorganisatie en de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.