Financieel resultaat

Baten en lasten per product

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Veilig

Totaal baten

5.177

1.862

2.517

655

Totaal lasten

40.582

41.597

43.868

2.270

Totaal product

-35.405

-39.735

-41.351

-1.616

Crisisbeheersing en brandweer

Totaal baten

0

0

544

544

Totaal lasten

54.067

53.549

54.425

876

Totaal product

-54.067

-53.549

-53.880

-332

Handhaven wet- en regelgeving

Totaal baten

18.376

5.242

5.736

495

Totaal lasten

50.268

59.335

59.450

115

Totaal product

-31.891

-54.093

-53.713

380

Lasten en baten rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 2,5

€ 43,9

Totaal

€ 8,8

€ 157,7

Baten en Lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Openbare orde en veiligheid

Totaal baten

21.191

7.049

8.743

1.694

Bijdragen rijk en mede-overheden

5.029

4.180

4.810

630

Opbrengsten derden

16.077

2.869

3.932

1.063

Overige baten

85

0

0

0

Totaal lasten

144.917

154.481

157.742

3.261

Apparaatslasten

67.103

67.494

70.275

2.780

Inhuur

5.806

5.748

7.059

1.311

Overige apparaatslasten

2.415

2.607

3.119

512

Personeel

58.881

59.139

60.096

956

Interne Lasten

4.515

13.953

12.815

-1.138

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

18.744

20.455

20.455

0

Overige doorbelastingen

-14.229

-6.502

-7.640

-1.138

Programmalasten

73.299

73.034

74.652

1.619

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.683

13.276

11.930

-1.347

Kapitaallasten

411

547

444

-103

Overige programmalasten

1.298

311

1.966

1.656

Sociale uitkeringen

6

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

59.902

58.900

60.312

1.412

Reserves

2.362

55

55

0

Onttrekking aan reserves

2.307

55

55

0

Vrijval reserves

55

0

0

0

Saldo van lasten en baten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal baten

7,0

8,7

€ 1,7

2,9

3,9

€ 1,1

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal lasten

154,5

157,7

€ 3,3

Apparaatslasten

67,5

70,3

€ 2,8

5,7

7,1

€ 1,3

59,1

60,1

€ 1,0

Interne Lasten

14,0

12,8

€ 1,1

Programmalasten

73,0

74,7

€ 1,6

0,5

0,4

€ 0,1

0,0

0,0

€ 0,0

Reserves

0,1

0,1

€ 0,0

Onttrekking aan reserves

0,1

0,1

€ 0,0

Vrijval reserves

0,0

0,0

€ 0,0

Totaal

-147,4

-148,9

€ 1,6

Baten en lasten per programma

Resultaat na reservering

Realisatie
2015

Bijgestelde Begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Openbare orde en veiligheid

Totaal baten

23.553

7.104

8.797

1.694

Totaal lasten

144.917

154.481

157.742

3.261

Totaal programma

-121.363

-147.377

-148.945

-1.567