Risico's

Kwantificeerbare risico's

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Gemeentefonds

0

30.000

2017 e.v.

Geen

Programma

Algemene middelen

Product

Beheer algemene middelen

Omschrijving

Er zijn drie risico's met betrekking tot het Gemeentefonds: het risico dat het Rijk bezuinigt op het Gemeentefonds, het risico dat de verdeling door het Rijk wordt herzien, en het risico dat de bestaande verdelingsmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd.

Rijk bezuinigt op het Gemeentefonds

Behalve door herverdeling veranderen de gemeentelijke budgetten ook door macro-ontwikkelingen in het Gemeentefonds. Dit is geen onderdeel van de overgangsregelingen. Die richten zich op de cumulatieve effecten van groot onderhoud van het Gemeentefonds en de effecten van de overgang van historische naar objectieve verdeelmodellen in het Sociaal Domein.
Een Rijkskorting van € 3 mld met onderstaande aannames leidt tot een daling van het Gemeentefonds voor Rotterdam voor ca. € 10 mln.

Verdeling door het Rijk wordt herzien

De overgangsregelingen bij groot onderhoud en in het Sociaal Domein voorkomen niet een cumulatie van herverdeeleffecten. Met het oog hierop is een overkoepelende overgangsregeling ontwikkeld: de cumulatieregeling Gemeentefonds. De regeling is gebaseerd op een eerdere bestuurlijke afspraak van het Rijk en de VNG dat negatieve herverdeeleffecten in het gemeentefonds niet uitgaan boven € 15 per inwoner per jaar. Ca. 630.000 inwoners x € 15 = ca. € 10 mln.

Bestaande verdelingsmaatstaven ontwikkelen zich anders dan geraamd

De algemene uitkering van het Gemeentefonds bedraagt in Rotterdam ca. € 1 mld. Waarden van maatstaven kunnen zich anders ontwikkelen dan geraamd. Dit risico wordt op maximaal 1% van de hoogte van de algemene uitkering ingeschat (ca. € 10 mln).

Kwantificeerbare risico's

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Renterisico

0

82.100

2017 e.v.

Financieringsreserve

Programma

Algemene middelen

Product

Financiering

Omschrijving

De gemeente loopt een risico omdat de werkelijke rente op het moment van afsluiten van nieuwe leningen of de bijstelling van de lening op de bestaande leningen kan afwijken van de geraamde rente.

Borgstellingen en garanties

0

47.068

2017 e.v.

Kredietrisicoreserve

Programma

Algemene middelen

Product

Lening- en garantieverstrekking

Omschrijving

De gemeente loopt een risico in verband met borgstellingen en garanties die de gemeente is aangegaan.

OZB-opbrengsten

-10.000

10.000

2017 e.v.

Geen

Programma

Algemene Middelen

Product

Belastingen

Omschrijving

De begrote en gerealiseerde OZB-opbrengsten kunnen van elkaar afwijken. Oorzaken zijn onder meer het continu in beweging zijn van de stad en het daardoor niet vaststaan van de grondslag, onzekere uitkomsten van beroeps- en bezwaarprocedures, en effecten van de conjunctuur op de waardeontwikkeling en oninbaarheid. Het risico is zowel op- als neerwaarts.

Commerz

0

31.500

2.018

Geen

Programma

Algemene middelen

Product

Deelnemingen

Omschrijving

Commerz, een Duitse bank, heeft een juridische procedure tegen Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) aangespannen i.v.m. een in 2004 door de voormalige directeur van HbR afgegeven garantie t.b.v. RDM. De gemeente heeft hiervoor een vrijwaring afgegeven aan HbR. De procedure is nog altijd niet afgerond.

Warmtebedrijf (businesscase)

0

52.500

2.017

Geen

Programma

Algemene middelen

Product

Deelnemingen

Omschrijving

Eind 2015 was er sprake van een verslechterde financiële positie van het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR). Onderdeel hiervan was de verslechtering van de business case, met verdere negatieve prognoses.
Als oplossing is in 2016 door WBR, aandeelhouders en contractpartners een Herstelplan opgesteld en in juni 2016 door uw gemeenteraad geaccordeerd. Met dit Herstelplan kon de business case van het WBR worden geoptimaliseerd door enerzijds vergroting van de warmte-afzet door de uitbreidingscases Vondelingenweg en Leiding over Oost en anderzijds door een financieel commitment van de gemeente van € 26,5 mln. Dit financieel commitment wordt getrancheerd aan het WBR verstrekt. Er bestaat een risico dat de financiële resultaten van de herijkte business case uit het Herstelplan (inclusief de uitbreidingscases) achterblijven bij de prognoses. Bij achterblijvende resultaten kan het nodig zijn om de waarde van de deelneming op de gemeentelijke balans af te waarderen. Echter, de waardering van het aandelenkapitaal geeft thans op basis van de huidige inzichten en voortgang van de uitbreidingscases een getrouw en rechtmatig beeld