Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Accountantskosten

-145

0

0

-145

Budget Gebiedscommissies

-541

0

0

-541

Dividend multidiensten

2.000

0

0

2.000

Groei juridische capaciteit Bestuur en Dienstverlening

23

0

0

23

Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding

0

340

0

340

Toevoeging aan pensioenvoorziening

0

-5.000

0

-5.000

Referendum Woonvisie

0

-1.500

0

-1.500

Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+

0

91

0

91

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

0

-419

0

-419

Accountantskosten

0

-200

0

-200

Verwachte onderbesteding

0

100

0

100

Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+

0

200

0

200

Bestuur en dienstverlening

1.337

-6.388

0

-5.051

Toelichting
Accountantskosten

In 2015 is bij de aanstelling van de nieuwe accountant vastgesteld dat voor de controle van de jaarrekening de accountantskosten structureel met € 145 opgehoogd moeten worden naar een jaarlijks budget van € 580.

Budget Gebiedscommissies

De gemeenteraad heeft besloten dat bij onderbesteding 10% van het oorspronkelijke budget van de gebiedscommissies kan worden meegenomen naar het volgende jaar. Omdat er in 2015 een onderbesteding was van €1,2 mln is voorgesteld om hiervan € 541 toe te voegen aan het budget gebiedscommissies 2016.

Dividend multidiensten

Gezien de resultaten voorgaande jaren van de deelneming Multidiensten, vindt er een incidentele dividenduitkering plaats van € 2 mln.

Groei juridische capaciteit Bestuur en Dienstverlening

Ter dekking van de toename van de juridische capaciteit bij de Serviceorganisatie is vanuit het programma Bestuur en Dienstverlening budget overgeheveld.

Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding

In 2016 is minder dan begroot gebruik gemaakt van de tijdelijke overmaat op budgetten. Deze budgetten waren opgenomen om de verandering tot een kleinere en meer wendbare organisatie te vergemakkelijken.

Toevoeging aan pensioenvoorziening

De aanpassing van € 5.000 was noodzakelijk omdat de rekenrente in 2016 sterk is gedaald. Hierdoor moet er een grotere voorziening aangehouden worden. De werkelijke toevoeging is hoger geweest.

Referendum Woonvisie

Ten behoeve van de uitvoering van het woonreferendum Woonvisie is € 1,5 mln. begroot.

Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+

Voor € 91 is de bestemmingsreserve niet vrijgevallen of onttrokken, omdat de afhandeling vertraging opgelopen heeft.

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

Om de kosten voor het programma Organisatie en Financiën te dekken, is bij de tweede herziening besloten de vrijval van de bestemmingsreserve Aanloopverliezen en Frictiekosten in te zetten voor de dekking van incidentele, concernbrede kosten met betrekking tot het Meerjaren Verbeterprogramma. Dit paste binnen het doel van de reserve. Het Meerjaren Verbeterprogramma is echter later van start gegaan dan gepland, waardoor minder aanspraak is gemaakt op dit budget.

Accountantskosten

Volgens het contract met de accountant is voor een overgangsperiode afgesproken dat de accountants voor de controle van de jaarrekening 2016 onder voorwaarden meerwerk in rekening mogen brengen.

Verwachte onderbesteding

Vanwege de onderbesteding binnen de Griffie is het budget vrijgevallen ten gunste van het algemene beeld.

Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+

Na de laatste onttrekking is het saldo van de reserve in 2016 vrijgevallen ten gunste van het algemene beeld.