Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking HvH

-411

0

0

-411

2. Bestuursopdracht Parkeren

26.912

0

0

26.912

3. Groei juridische capaciteit Verkeer en Vervoer

13

0

0

13

4. Onderhoud Toezicht en Handhaving

0

700

0

700

5. Omzet/baten Parkeren

0

400

1.000

1.400

6. Parkeren vrijval energie

0

0

1.075

1.075

Verkeer en vervoer

26.514

1.100

2.075

29.689

Toelichting
1. Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking Hoek van Holland

Het parkeerterrein is op 9 mei officieel geopend en functioneert goed.
In verband met de veiligheid is gedurende het jaar besloten om het terrein te voorzien van permanente beveiliging, dit mede in verband met de vluchtelingenproblematiek naar Engeland (Calais). De overlast is opgeheven.

2. Bestuursopdracht Parkeren

Conform de bestuursopdracht Parkeren is € 25 mln vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve Parkeerfonds ten gunste van de Algemene Middelen.
Als onderdeel van dezelfde bestuursopdracht zijn de begrote baten en lasten van parkeren met € 6,5 mln verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:

  • Ontwikkelingen in de parkeersector welke onder meer voortvloeien vanuit wijzigingen in het parkeerbeleid (Parkeerplan);
  • Opheffen van het Parkeerfonds waardoor er geen toevoegingen en onttrekkingen meer plaatsvinden aan het fonds;
  • Invoering van scan-handhaving waardoor zowel de opbrengsten straatparkeren als de opbrengsten en kosten fiscale naheffingsaanslagen toenemen.

De baten en lasten zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. Alleen bij de drie betaalde P+R terreinen te weten Slinge, Kralingse Zoom en Alexander, zou op basis van wijziging in het parkeerbeleid gratis parkeren in het weekend worden ingevoerd. Dit is echter vertraagd en wordt met ingang van 1 januari 2017 gerealiseerd.

3. Groei juridische capaciteit Verkeer en Vervoer

Ter dekking van de toename van de juridische capaciteit bij de Serviceorganisatie is vanuit het product Parkeren budget overgeheveld.

4. Onderhoud Toezicht en Handhaving

In de begroting werd rekening gehouden met een toename van de huisvestingslasten als gevolg van investeringen. Deze investeringen zijn conform de herziening niet gerealiseerd.

5. Omzet /baten Parkeren

Op de parkeerbaten, met name de baten voor kort parkeren op straat en in de garages, is het voordeel van € 1,4 mln conform de herzieningen gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door hogere betalingsgraad, meer betaalgemak en promotie van de parkeergarages.

6. Parkeren vrijval energie

Op basis van de definitieve afrekening 2015 zijn de in rekening gebrachte voorschotten voor 2016 aangepast. De energielasten zijn in overeenstemming met de herziene begroting.