Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Vrijval bestemmingsreserves

1.273

0

0

1.273

Bed, Bad, Brood

107

0

0

107

Volksgezondheid en zorg

1.380

0

0

1.380

Toelichting
Vrijval bestemmingsreserves

In de voorjaarsretraite was besloten om € 1,3 mln uit bestemmingsreserves vrij te laten vallen voor het algemene beeld. Er resteert nog een bestemmingsreserve van € 27 mln voor zorg en welzijn.

Bed, Bad, Brood

De begroting was aangepast voor de verwachte lasten en baten voor de Bed-bad-broodregeling; € 107 is het aandeel aan apparaatslasten. Voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers financiert de gemeente enkele BBB-voorzieningen in de stad, in lijn met het kabinetsbesluit van april 2015. Het kabinet had toegezegd de kosten van deze opvang te vergoeden. De gerealiseerde kosten zijn conform de ramingsbijstelling. De inkomsten vanuit het Rijk zijn lager uitgevallen dan begroot, zoals verklaard in de financiële toelichting voor het product Zorg volwassenen.