Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

BUIG

5.308

-5.110

0

198

BUIG - toevoeging reserve

-2.903

0

0

-2.903

Programma Innovatie e.a.

2.779

0

0

2.779

Re-integratie

1.000

0

0

1.000

Taaleis

1.217

0

0

1.217

SIB t.l.v. WWB

0

-1.735

0

-1.735

Ramingsbijstelling diversen

0

0

4.132

4.132

Werk en Inkomen

7.401

-6.845

4.132

4.688

Toelichting
BUIG, BUIG – toevoeging reserve en SIB t.l.v. WWB

Jaarlijks bepaalt de gemeente voor de inkomensverstrekking het financiële resultaat van de BUIG voor het lopende en komende jaar. Dit resultaat bestaat uit de verwachte rijksbijdragen en de verwachte uitgaven aan bijstandsuitkeringen. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de begrote toevoeging aan de reserve WWB in het lopende jaar, het financiële resultaat van zowel het lopende jaar als het komende jaar nihil is en waarbij de stand van de reserve ultimo komende jaar tevens nihil is. Omdat de rijksbijdrage BUIG naar beneden is bijgesteld, is de begroting 2016 met € 5,3 mln aangepast. Door de verwachte hogere uitkeringslasten voor 2017 is een toevoeging aan de reserve van € 2,9 mln noodzakelijk. Ten opzichte van de eerste herziening is bij de tweede herziening het tekort op de begroting bijgesteld door hogere geraamde lasten voor 2016 en 2017, waardoor een extra toevoeging aan de reserve van € 5,1 mln nodig is.
Uiteindelijk laat de realisatie over 2016 een nadelig resultaat op de BUIG zien van € 16,5 mln. Dit tekort wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand (WWB).

Naast het tekort op de BUIG-budget dekt het college ook de exploitatielasten van Werkplaats Rotterdam-Zuid BV (WRZ) in het kader van het Social Impact Bond (SIB) uit de reserve WWB. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 1,7 mln. In 2016 zijn 114 uitkeringsgerechtigden geplaatst en bedroeg de werkelijke bijdrage in de lasten van WRZ € 1,6 mln.

Programma Innovatie e.a.

Door de vertraging in de uitvoering van het programmaplan Innovatie G4 en de andere financieringsmethodiek (activering) zijn de programmalasten over een langere periode verdeeld. Dit heeft geleid tot een budgetverlaging in 2016.

Re-integratie

Bij de herziening is het budget met € 1 mln verlaagd, omdat nieuwe initiatieven meer voorbereidingstijd vragen. De realisatie 2016 is vrijwel conform de bijgestelde begroting uitgekomen.

Taaleis

Dit betrof een zogenaamde begrotingskasschuif van 2016 naar 2017 om het knelpunt in dat jaar te verlagen.

Ramingsbijstelling diversen

Ten tijde van de 10-maandsbrief voorzag het college al dat de realisatie 2016 op programmaonderdelen € 4,1 mln achter zou blijven ten opzichte van de begroting. Door het aantrekken van de economie willen werkgevers zelf ook investeren in werkzoekenden. De kanteling van een aanbod- naar een meer vraaggestuurde markt heeft zich doorontwikkeld en is van invloed geweest op de realisatie. Ook wordt veel meer dan voorheen de betaling gekoppeld aan de behaalde resultaten. Daarnaast speelt dat de Wet taaleis wordt uitgevoerd tijdens de reguliere contactmomenten met de werkzoekende. Het integreren van de activiteiten voor de taaleis in het reguliere proces kost tijd waardoor minder werkzoekenden zijn opgeroepen, wat resulteert in minder kosten voor de taaltoetsen en -trajecten.