Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bewindvoering (onderdeel bijzondere bijstand)

-5.122

0

0

-5.122

Extra baten ESF

900

0

0

900

Vrijval Bestemmingsreserve Participatie Gebieden

127

0

0

127

Maatschappelijke ondersteuning

-4.095

0

0

-4.095

Toelichting
Bewindvoering (onderdeel bijzondere bijstand)

De kosten voor bewindvoering zijn in 2016 gestegen tot € 8,4 mln. De verhoging van het budget bijzondere bijstand is ontoereikend gebleken.

Extra baten ESF

Het agentschap SWZ heeft vorig jaar besloten om extra subsidiemiddelen ter beschikking te stellen voor re-integratietrajecten. Van de gesubsidieerde trajecten mag 60% worden gedeclareerd bij het Rijk in plaats van het tot dan toe geldende percentage van 40%. Daarnaast is de termijn waarop declaraties kunnen worden ingediend verlengd met een paar maanden. De eindafrekening is opgesteld en gecontroleerd door het agentschap. Dit heeft een incidentele extra bate opgeleverd van € 900, waar geen lasten tegenover staan.

Vrijval bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden is voor een bedrag van € 127 vrijgevallen ten gunste van het algemeen beeld.