Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak

127

0

0

127

Groei juridische capaciteit

75

0

0

75

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016

0

1.000

0

1.000

Hogere lease-opbrengsten

0

500

0

500

Lagere lasten 2016

0

1.454

0

1.454

Hogere personele lasten

0

-1.108

0

-1.108

Lagere overige lasten

0

1.374

0

1.374

Bestedingsanalyse inkoop

0

-530

0

-530

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding

0

-508

0

-508

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing

0

-430

0

-430

Bijstelling loonkosten

0

-545

0

-545

Knelpunt bommenregeling

0

-382

0

-382

Bijstelling loonkosten

0

-527

0

-527

Rioolreiniging afname opbrengsten derden

0

-500

0

-500

Hogere baten ASH/BRR

0

0

1.900

1.900

Beheer van de Stad

202

-202

1.900

1.900

Toelichting
Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak

De ingeboekte ramingsbijstelling voor het beheer en onderhoud van de fietsenstalling Blaak in volledig in de jaarrekening gerealiseerd.

Groei juridische capaciteit Beheer van de stad

Ter dekking van de toename van de juridische capaciteit bij de Serviceorganisatie is vanuit het programma Beheer van de stad budget overgeheveld.

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016

De te verwachten opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (ASH) en bedrijfsreinigingsrecht (BRR) zijn uiteindelijk gerealiseerd als gevolg van een hoger aantal huishoudens dat is aangeslagen.

Hogere opbrengsten Lease

De verwachte meeropbrengsten als gevolg van de extra investeringen (inhaalslag op uitgestelde investeringen 2015) hebben niet volledig in 2016 plaatsgevonden maar lopen deels door in 2017.

Lagere lasten 2016

De ingeboekte ramingsbijstelling is in de jaarrekening gerealiseerd.

Hogere personele lasten

De ingeboekte ramingsbijstelling is in de jaarrekening gerealiseerd.

Lagere overige lasten

De ingeboekte ramingsbijstelling is in de jaarrekening gerealiseerd.

Bestedingsanalyse inkoop

De ingeboekte ramingsbijstelling is in de jaarrekening gerealiseerd.

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding

De ingeboekte ramingsbijstelling is in de jaarrekening gerealiseerd.

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbestrijding

De ingeboekte ramingsbijstelling is in de jaarrekening gerealiseerd.

Bijstelling loonkosten

Als gevolg van de cao-afspraken heeft er bij de tweede bestuursrapportage een ramingsbijstelling op de loonkosten plaatsgevonden. Het resultaat in de jaarrekening is nagenoeg gelijk aan de bijgestelde begroting.

Knelpuntbommenregeling

Bij de tweede bestuursrapportage is de gemeentelijke aandeel (30%) in de ruimingskosten van de 'niet-gesprongen explosieven' in de begroting verwerkt. De realisatie conform de jaarrekening is nagenoeg gelijk aan de bijgestelde begroting.

Bijstelling loonkosten

Als gevolg van de cao-afspraken heeft er bij de tweede bestuursrapportage een ramingsbijstelling op de loonkosten plaatsgevonden. Het resultaat in de jaarrekening is nagenoeg gelijk aan de bijgestelde begroting.

Rioolreiniging afname opbrengsten derden

Als gevolg van onder andere een teruglopende vraag zijn de opbrengsten van derden bij de tweede bestuursrapportage bijgesteld. De realisatie in de jaarrekening is nagenoeg gelijk aan de bijgestelde begroting.

Hogere baten ASH/BRR

De ingeboekte ramingsbijstellingen zijn in de jaarrekening gerealiseerd.