Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Geluid

-321

0

0

-321

2. Kansrijke Wijken

-613

332

0

-281

3. Luchtmiddelen

-750

0

0

-750

4. Monumenten

-65

0

0

-65

5. Rivierzone en ecologie

-500

0

0

-500

6. Skaeve Huse

-206

295

0

89

7. Voorziening stads Vastgoed

45

0

0

45

8. Vergroeningsopgave

0

250

0

250

Stedelijke inrichting

-2.410

877

0

-1.533

Toelichting
1. Geluid

Van deze middelen is een beperkt bedrag ingezet in 2016 voor onder andere onderzoek naar de aangenomen GroenLinks-motie Bamboeschermen als geluidmaatregel langs drukke wegen. Het restant van de intensivering is niet besteed.

2. Kansrijke Wijken

Het programma Kansrijke Wijken bevat een aantal grote bijdragen aan andere projecten (met name aanleg van de buitenruimte bij projecten met gezinswoningen). De uitvoering van het programma loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren. De uitvoering zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd. De intensivering is in 2016 niet geheel besteed.

3. Luchtmiddelen

De intensivering van € 750.000 is ingezet ten behoeve van de maatregelen die getroffen zijn in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), omdat de resterende middelen vanuit deze regeling niet toereikend waren om de lopende projecten te realiseren. NSL bestaat uit een verzameling van diverse projecten zoals de uitbreiding van de milieuzone, het plaatsen van E-laadpalen, sloop- en stimuleringsregeling. De inzet van deze intensivering was essentieel voor de uitvoering van de projecten en hiermee is de doelstelling in 2016 behaald.

4. Monumenten

In 2016 is gewerkt aan de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017-2020 die op 20 december 2016 is vastgesteld. Deze beleidsnotitie zet de koers uit en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam tot 2020. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed. De extra middelen zijn volledig besteed.

5. Rivierzone en ecologie

Bij rivieroevers en ecologie is het resterende budget van 2015 toegevoegd aan 2016 in verband met doorlopende verplichtingen. Dit budget is volledig besteed.

6. Skaeve Huse

In het project Skaeve Huse worden speciale woningen gerealiseerd voor veroorzakers van extreme overlast. De uitvoering van Skaeve Huse loopt niet gelijk met de oorspronkelijk verdeling van het budget. Daarom is in de eerste herziening € 206 toegevoegd aan het budget van 2016 en in de tweede herziening is € 295 van het budget 2016 toegevoegd aan 2017.
De woningen zullen in het tweede kwartaal van 2017 worden opgeleverd.

7. Voorziening stads Vastgoed

Het restant van de voorziening van € 45 is in 2016 vrijgevallen omdat dit geld niet meer benodigd is voor dit doel.

8. Vergroeningsopgave

De vergroeningsopgave concentreert zich deze collegeperiode op vijf van de meest stenige wijken: Middelland/Nieuwe westen, Oude Noorden, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis. In 2016 zijn er in deze wijken quick wins doorgevoerd, zoals bewonerswensen en kleur&fleur. Daarnaast zijn er in 2016 een aantal grotere ingrepen opgestart, die een langere voorbereidingstijd kennen. De uitvoer van verschillende projecten is daarom verschoven naar komende jaren waardoor budget van 2016 is overgeheveld.