Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. BBV-wijzigingen grondexploitaties

-9.000

0

0

-9.000

2. BTW/OZB RET

-4.098

0

0

-4.098

3. Hart van Zuid

-92

0

0

-92

4. Kostprijsdekkende huur Cultuur

-700

0

0

-700

5. Leegstand onderwijsportefeuille

-3.500

0

0

-3.500

6. Onderhoud MOP

-3.800

0

0

-3.800

7. P+R Beverwaard

-1.543

0

0

-1.543

8. Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder

-1.556

0

0

-1.556

9. Schiekadeblok

320

0

0

320

10. Vrijval reserve Infrastructuur

4.000

500

0

4.500

11. Zelfbouw

-100

0

0

-100

12. Actualisatie en Fasering omslagrente

0

156

0

156

13. Voorziening erfpacht, ruimtelijke ontwikkeling

0

0

-2.580

-2.580

14. Onderzoekskosten boompjeskade

0

0

-1.100

-1.100

15. Nieuwbouw basisschool het open venster

0

0

-7.850

-7.850

Ruimtelijke Ontwikkeling

-20.069

656

-11.530

-30.943

Toelichting
1. BBV-wijzigingen grondexploitaties

Vanuit de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn voor de grondexploitaties stellige uitspraken uitgevaardigd die per 1 januari 2016 zijn ingegaan. De financiële impact van de aanpassing van de omslagrente (4%) naar rente over aangetrokken vermogen (2%) is in de voorjaarsnota 2016 begroot op € 8 mln. De administratieve verwerking van de BBV in de projecten loopt door tot in 2017, waardoor het begrote financiële effect pas in 2017 en verder optreedt. Hierdoor is een positief resultaat over 2016 ontstaan van € 8 mln.

De lasten die samengaan met het niet meer kunnen activeren van voorbereidingskosten NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden, ook wel Grondexploitaties in Voorbereiding) is ingeschat op € 1 mln. Per saldo is op de voormalige NIEGG’s € 815 afgeboekt.

2. BTW/OZB RET

Bij de verzelfstandiging van de RET is in de ontvlechtingsovereenkomst vastgelegd dat de afdracht van Onroerendezaakbelasting (OZB) niet zal wijzigen als gevolg van verzelfstandiging van de RET. Na de verzelfstandiging is geconstateerd dat de splitsing van juridisch- en economisch eigendom heeft geleid tot een andere voorgeschreven wijze van waardering in het kader van de Wet WOZ. Op basis van de huidige afsplitsing van het eigendom dient volgens de Wet WOZ de waardering plaats te vinden inclusief btw. De RET noch de gemeente heeft hier rekening mee gehouden. De financiële afwikkeling hiervan zal in het 1e kwartaal van 2017 plaatsvinden.

3. Hart van Zuid

In 2016 is € 92 gerealiseerd ter compensatie van de verhoogde OZB-lasten van het AHOY-complex.

4. Kostprijsdekkende huur Cultuur

De volledige claim is gerealiseerd en ingezet ter afdekking van de lagere gerealiseerde huuropbrengsten.

5. Leegstand Onderwijsportefeuille

De realisatie komt neer op een bedrag van € 1,6 mln. Dit bedrag valt lager uit dan de begrote € 3,5 mln. Oorzaak hiervan is dat er bij de berekening van de te reserveren kosten uitgegaan is van een gemiddeld bedrag per m2 dat binnen de onderwijshuisvestingsportefeuille in rekening gebracht wordt voor schoolpanden. Het verschil van een voordeligere realisatie heeft een tweetal oorzaken: 1) Een deel van de panden heeft inmiddels een herbestemming gekregen waardoor zij niet meer drukken op de leegstandskosten; 2) Een groot deel van de panden die zijn terug geleverd, zijn veelal panden geweest met lagere of geen boekwaarde, waardoor de kosten lager zijn.

6. Onderhoud Meerjarige Onderhoudsplanning

De onderhoudslasten zijn voordeliger uitgevallen vanwege het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht en de lange doorlooptijden van de aanbestedingstrajecten.

7. P+R Beverwaard

Het project P&R Beverwaard is conform begroting afgerond.

8. Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder

De gemeente Rotterdam neemt voor 40% deel in de Grondbank Zuidplaspolder. De
boekwaarde van de door de grondbank verworven gronden is als gevolg van de economische
crisis hoger dan de huidige marktwaarde. De jaarlijkse rentekosten over de boekwaarde zijn
vanaf 2016 in de begroting verwerkt, tot 2016 werden de rentekosten in een voorziening opgenomen. De realisatie is conform begroting.

9. Schiekadeblok

Door de ontwikkelaar zijn gronden teruggeleverd aan de gemeente. De gronden waren in erfpacht uitgegeven. Vanwege de teruglevering van het volledige eigendom en het niet ontwikkelen zijn de gronden nu opgenomen in permanent beheer. Gevolg is dat de rentelasten stijgen door deze teruglevering.

10. Vrijval reserve infrastructuur

In totaal is € 4,5 mln vrijgevallen. De her-prognose 2015 van het project Rotterdam Centraal en uitgevoerde risico- en ramingsanalyse heeft door de toegenomen zekerheid binnen het project geleid tot een verlaging van de risicoreserve. Hiermee werd een vrijval gerealiseerd uit de bestemmingsreserve Infrastructuur van € 4 mln. De realisatie is conform begroting.

In de bestemmingsreserve infrastructuur is een bedrag van € 500 opgenomen voor het kunstwerk bij Rotterdam CS. Besloten is dat het kunstwerk Kissing Earth niet wordt gerealiseerd. De gelabelde middelen in de bestemmingsreserve infrastructuur vallen daarmee vrij. De realisatie is conform begroting.

11. Zelfbouw

Zelfbouw Rotterdam is een project waarbij ruimte wordt gegeven aan particulieren en kleine marktpartijen om een woning te ontwikkelen en bouwen. Door middel van een bestemmingsvoorstel is het resterend budget van 2015 doorgeschoven naar de jaren 2016-2018. De begroting voor 2016 werd met € 100 opgehoogd. Dit bedrag is volledig voor dit doel ingezet.

12. Actualisatie en Fasering omslagrente

In de voorjaarsnota 2016 is besloten tot een ramingsbijstelling van € 1 mln voor het niet meer kunnen activeren van voorbereidingskosten NIEGG. Deze ramingsbijstelling is aangepast naar een eenmalige afboeking in 2016 en rente-effecten (ad € 156) vanaf 2017.

13. Voorziening erfpacht, ruimtelijke ontwikkeling

Tussen 2002 en 2016 is er geen voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren op de balans. De huidige stand van de totale vordering bedraagt € 10,8 mln. Op basis van gedegen inschatting is hiervan € 2,6 mln als dubieus aangemerkt.

14. Onderzoekskosten Boompjeskade

Naar aanleiding van de mogelijke onrechtmatigheden met betrekking tot het dossier Boompjeskade is door SBV Forensics B.V.een feitenonderzoek verricht. In 2016 bedragen de totale onderzoeks- en advocaatkosten voor de Boompjeskade € 1,0 mln.

15. Nieuwbouw basisschool Het Open Venster

De nieuwbouw voor school Open Venster is vanwege ernstige gebreken grotendeels gedemonteerd.
Conform wet- en regelgeving maken de extra lasten (€ 7,4 mln) geen onderdeel uit van de stichtingskosten en zijn deze ten laste van de exploitatie vastgoed gebracht. Ten opzichte van de begroting zijn de extra lasten € 400 voordeliger.