Ramingsbijstellingen

 

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

Bestuursopodracht Parkeren

400

0

0

400

Hogere opbrengsten OZB

92

1.000

0

1.092

Inkomsten overige belastingen

0

595

0

595

Voorziening Belastinggeschillen

0

1.011

0

1.011

Dotatie Debiteuren Belastingen

0

-4.050

-2.000

-6.050

Programmakosten en -opbrengsten Belastingen

0

-181

1.466

1.285

Algemene uitkering Gemeentefonds

4.050

7.948

3.091

15.089

Bestedingsanalyse 2016

500

0

0

500

Consequenties invoering VpB

-500

-125

0

-625

Invoering Individueel Keuze Budget

-23.000

0

0

-23.000

Liquidatie Stadsregio

1.000

1.800

0

2.800

Stelpost VJR 2015

-3.550

0

0

-3.550

Bijstelling post Onvoorzien

0

2.700

0

2.700

Uitbestede werkzaamheden Beheer algemene middelen

0

227

0

227

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen

0

329

0

329

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

0

419

0

419

Dividendbijstellingen

10.321

0

0

10.321

Overheveling personeel Stadsregio

0

1.406

0

1.406

Algemene Middelen

-10.687

13.079

2.557

4.949

Toelichting
Bestuursopdracht Parkeren

In 2015 is gestart met de inzet van scanauto's. Het gevolg is dat het aantal opgelegde parkeerboetes en ontvangen bezwaren is toegenomen. Voor het tijdig verwerken en afhandelen van deze werkvoorraad is extra inhuur nodig van € 400. Deze inhuur kosten worden via de perceptiekosten vergoeding bij het product Parkeren in rekening gebracht.

Hogere opbrengsten OZB

De meeropbrengst onroerend zaakbelasting in 2016 van € 1,1 mln is met name te verklaren door een bij eerste herziening gemelde hogere opbrengst ad € 92 in verband met het plan Hart van Zuid en bij tweede herziening gemelde hogere opbrengst ad € 1,0 mln door extra opvoer van objecten vanwege de vergelijking die gemaakt is tussen de basis administratie gebouwen (BAG) en de administratie waarde onroerende zaken (WOZ). Bij jaarrekening bleken de daadwerkelijke OZB-opbrengsten € 2,8 mln hoger uit te vallen.

Inkomsten overige belastingen

Bij 2e herziening is een lagere opbrengst hondenbelasting ad € 100 gemeld vanwege een daling van het aantal geregistreerde hondenbezitters in Rotterdam; een hogere opbrengst logiesbelasting ad € 600 door een toegenomen bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs van hotelkamers; en een hogere opbrengst roerende zaakbelasting ad € 95 door de opvoer van één groot object in 2016. Bij jaarrekening bleken de meeropbrengsten logiesbelasting hoger dan geraamd te zijn: daartegenover staan tegenvallende opbrengsten precariobelastingen.

Voorziening belastinggeschillen

De hogere baten betreffen een vrijval van de Voorziening Belastinggeschillen in 2016 van € 1,0 mln. De gemeente Rotterdam heeft in 2016 twee compromissen gesloten met belastingplichtigen met betrekking tot de precario belasting. Beide compromissen blijven ruim binnen de getroffen voorzieningen. De vaststellingsovereenkomsten zijn ondertekend, waardoor deze twee dossiers zowel juridisch als financieel zijn afgewikkeld. Bij jaarrekening bleek op basis van een analyse dat € 1,6 mln te laag was om deze voorziening op peil te houden.

Dotatie debiteuren Belastingen

Om het faillissement van één grote belastingplichtige volledig in 2016 af te dekken is er een eenmalige extra dotatie van € 4,1 mln gedaan bij tweede herziening. Daarnaast is bij 10-maandsbrief een dotatie ad € 2,0 mln gedaan vanwege een toegenomen risico op oninbare posten. Bij jaarrekening bleek € 600 vrij te kunnen vallen.

Programmakosten en -opbrengsten Belastingen

Dit betreft enerzijds een toename van programmakosten bij tweede herziening ad € 181 hoger als gevolg van een aantal kleine posten en anderzijds een toename van de aanmanings- en vervolgingsopbrengsten ( € 1,5 mln) bij 10-maandsbrief vanwege een stijging in het aantal belastingplichtigen die te laat betalen. Het werkelijke resultaat is verwerkt in jaarrekening.

Algemene uitkering Gemeentefonds

Een actualisatie van het Gemeentefonds heeft bij de eerste herziening geleid tot een mutatie van € 4,1 mln, bij de tweede herziening tot € 7,9 mln en bij de 10-maandsbrief tot € 3,1 mln. De totale ramingbijstelling komt daarbij uit op € 15,1 mln, hetgeen inclusief de bijstellingen voor de taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen is. Dit is meegenomen in het jaarrekening resultaat.

Bestedingsanalyse 2016

In verband met de afwikkeling van de bestedingsanalyse 2016, die oorspronkelijk bij het product Beheer Algemene Middelen was gepositioneerd maar inmiddels geheel is ingevuld door de overige programma's, resteert een restpost. Daarvan kan thans € 500 vrijvallen, hetgeen ook is verwerkt in het rekeningresultaat van dit programma.

Consequenties invoering VpB

Met ingang van 2016 zijn gemeenten verplicht vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over die extern geleverde economische activiteiten waarover winst wordt behaald. De effecten voor het totale concern werden bij de eerste herziening begroot op € 500, terwijl bij de tweede herziening dit bedrag is bijgesteld met € 125, waarmee het totaal begrote bedrag voor 2016 uitkwam op
€ 625. Uiteindelijk bleek bij jaarrekening dat het oorspronkelijke begrote bedrag hiervoor toereikend was.

Invoering Individueel Keuze Budget

Met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) is een bedrag van € 23 mln gemoeid. Dit betreft een incidenteel hogere last in 2016, hetgeen bij de eerste herziening is verwerkt, en onderdeel uitmaakt van het rekeningresultaat van dit programma.

Liquidatie Stadsregio

In 2016 werd bij de eerste herziening nog een aanvulling op de reeds uitgekeerde afrekening op de Liquidatie Stadsregio van € 1,0 mln verwerkt, bij de tweede herziening is dit met € 1,8 mln bijgesteld, waarmee het totaal uitkomt op € 2,8 mln, hetgeen ook onderdeel uitmaakt van het rekeningresultaat.

Stelpost VJR 2015

In afwachting van de definitieve invulling van dit knelpunt is € 3,6 mln structureel als stelpost ingeboekt bij het product Beheer Algemene Middelen. Bij de eerste herziening vond de afwikkeling plaats en dit maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat van dit programma.

Bijstelling post Onvoorzien

Op concernniveau wordt conform het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) jaarlijks de post Onvoorzien opgenomen. Structureel bedraagt deze voor Rotterdam € 3,6 mln. Aangezien het grootste deel van het jaar nu voorbij was, werd bij de Tweede Herziening voorgesteld € 2,7 mln van deze post vrij te laten vallen in 2016. Er resteerde daarmee voor de rest van 2016 nog een post Onvoorzien van € 900, die niet is aangesproken in 2016 en in het rekeningresultaat tot een extra voordeel heeft geleid.

Uitbestede werkzaamheden Beheer Algemene Middelen

In 2016 werden geen uitgaven op de post Uitbestede Werkzaamheden meer verwacht; het nog beschikbare budget groot € 227 is daardoor bij de tweede herziening vervallen in 2016, hetgeen eveneens is verwerkt in het rekeningresultaat.

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen

De rente 2016 voor de overgehevelde budgetten uit de Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg is slechts deels ingezet bij de producten. Het gedeelte dat is ingezet, is in 2016 bij het product Beheer Algemene Middelen vrijvallen. Daarnaast zijn er nog stelposten interne rente vervallen, in totaal bij de tweede herziening voor beide onderwerpen € 329. Dit is eveneens verwerkt in het rekeningresultaat.

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

Reeds aangekondigd was de bestemmingsreserve Organisatie en Financiën in 2016 te evalueren en de resultaten van de evaluatie te betrekken bij de afwikkeling van deze reserve. Op grond hiervan is bij de tweede herziening voorgesteld het saldo van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen. De lasten waar deze reserve voor bedoeld was zijn opgenomen in de betreffende productbegroting, waarmee dit op concernniveau budgettair neutraal is verlopen.

Dividendbijstellingen

Bij de vaststelling van het uit te keren dividend over 2015 in de Algemene vergaderingen van aandeelhouders (AvA’s) van BNG, Eneco en Schiphol is besloten om respectievelijk

€ 100, € 8,6 mln en
€ 1,6 mln meer uit te keren dan de gemeente heeft begroot; in totaal € 10,3 mln hetgeen bij de eerste herziening is verwerkt
.

Dit bedrag is ook meegenomen in het rekeningresultaat

Overheveling personeel Stadsregio

In de afwikkeling van de liquidatie van de Stadsregio is in 2016 personeel inclusief budget overgedragen aan de gemeente Rotterdam. De lasten zijn ook meerjarig in de begroting verwerkt.