Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Herziening 1

Herziening 2

10-maands

Totaal

1. Dividend Multi Employment Rotterdam B.V.

1.000

0

0

1.000

2. Dividend SSC Flex B.V.

1.000

0

0

1.000

3. Herijking Businesscase Concernhuisvesting

-6.344

0

0

-6.344

4. Voorziening Loyershof

41

0

0

41

5. Ramingsbijstelling kapitaallasten

0

509

0

509

6. Ramingsbijstelling opbrengsten

0

500

0

500

7. Inleveren budget ivm verwachte onderbesteding

0

0

2.293

2.293

8. Actualisatie energie, onderhoud, verhuis- en huurkosten

0

0

1.968

1.968

Service organisatie

-4.303

1.009

4.261

967

Toelichting
1. Dividend Multi Employment Rotterdam

Bij de eerste herziening van de begroting 2016 is een dividend van Multi Employment B.V. verwerkt van € 1 mln. Dit is ook daadwerkelijk gerealiseerd.

2. Dividend SSC Flex B.V.

Bij de eerste herziening van de begroting 2016 is eveneens een dividend van SSC Flex B.V. verwerkt van € 1 mln. Ook dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

3. Herijking Businesscase Concernhuisvesting

In 2016 was de ramingsbijstelling gerealiseerd doordat extra middelen voor huisvesting nodig waren, onder andere als gevolg van nieuwe taken die bij de gemeente terecht gekomen zijn.

4. Voorziening Loyershof

De ramingsbijstelling is gerealiseerd door vrijval van de voorziening Loyershof voor € 41.

5. Ramingsbijstelling kapitaallasten

De ramingsbijstelling is € 156 nadeliger uitgevallen dan begroot als gevolg van hogere kapitaallasten Stadhuis.

6. Ramingsbijstelling opbrengsten

De bijstelling is gerealiseerd door het innen van verhuuropbrengsten van derden voor de panden Timmerhuis, Keilezijweg 12 en Mijnsheerenlaan 180.

7. Inleveren budget in verband met verwachte onderbesteding

In de 10-maandsbrief werd een onderbesteding voorzien van circa € 2,3 mln. De daadwerkelijke onderbesteding over 2016 is uiteindelijk hoger. De toelichting hierop is te zien in de paragraaf Financiën / Jaarrekening 2016.

8. Actualisatie energie, onderhoud, verhuis- en huurkosten

De ramingsbijstelling is € 600 voordeliger uitgevallen doordat de uitvoering van het verhuisproject Wijnhaven 110 niet conform planning is uitgevoerd.