Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Raad

Totaal baten

0

0

0

16

16

Opbrengsten derden

0

0

0

16

16

Totaal lasten

5.185

4.346

5.261

5.183

-78

Interne Lasten

156

156

156

156

1

Overige doorbelastingen

156

156

156

156

1

Programmalasten

3.574

2.547

3.557

3.505

-52

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.552

780

1.416

1.488

72

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.686

1.693

1.840

1.787

-52

Overige programmalasten

336

75

302

230

-72

Apparaatslasten

1.455

1.643

1.548

1.522

-26

Personeel

1.321

1.336

1.318

1.277

-42

Inhuur

0

101

0

0

0

Overige apparaatslasten

134

206

229

245

16

Reserves

1.331

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.331

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

1.331

0

0

0

0