Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Totaal baten

707

322

361

442

81

Opbrengsten derden

697

322

361

419

58

Bijdragen rijk en mede-overheden

9

0

0

23

23

Totaal lasten

6.117

6.780

6.290

6.041

-250

Interne Lasten

291

434

281

266

-16

Overige doorbelastingen

291

434

281

266

-16

Programmalasten

610

1.385

675

716

41

Kapitaallasten

97

92

92

92

0

Overige programmalasten

6

52

6

3

-3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

508

1.241

577

620

43

Apparaatslasten

5.215

4.961

5.334

5.059

-275

Overige apparaatslasten

293

360

294

220

-74

Inhuur

327

56

157

375

218

Personeel

4.595

4.544

4.883

4.464

-419

Reserves

0

0

291

200

-91

Onttrekking aan reserves

0

0

91

0

-91

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

0

91

0

-91

Vrijval reserves

0

0

200

200

0

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

0

200

200

0